Müzakirələr

Bashir Alaz

Qarabağ müharibəsini udmaq üçün millətimiz ilk növbədə qəhrəmanlarını tanımalıdılar ikincisi Vətənin torpağını sevməyi öyrənmək lazımdır sevibdə onun uğrunda hər şeyindən keçməyi öyrənməlidir və ən əsası hərb elmini incəliklərini öyrənməliyik

Не нравится · Отменить подписку · Поделиться · 20 июня в 20:21 возле Сумгаит

Вам, Гюнел Мамедовой, Фазилю Гусейналиеву, Afak Nagiyeva и 7 другим это нравится..

Фазиль Гусейналиев Мүһарибәни удмаг үчүн киши олмаг лазымды ән биринҹи.

20 июня в 21:23 · 4..

Bashir Alaz cinsiyyəti yox ruhən kişi olmaq lazımdı Fazil Huseynaliyev

21 июня в 18:34 · 3..

Ali Sofuoğlu Avrupa hayranı olarak asımıle olan genclıge, Dınını ımanını ogretın, bız ondan kaybettık yıllarca…. Sız dınını ogretın Onlar gerısını getırır…

21 июня в 18:39 с мобильный · 3..

Гюнел Мамедова Bəşir bəy, bəli əsl kişi lazimdir, elə belə yox.

21 июня в 18:41..

Кенуль Сардарлы Bashir bey, siz herbchisiniz? Doyushlerde ishtirak etmisiniz?

21 июня в 18:44 · 1..

Bashir Alaz Bəli keçmiş hərbçiyəm qubadlı laçın fizulidə olmuşam

21 июня в 18:54 · 2..

Ilham Memmedli MUHARIBENI UDMAQCHIN HER SHEYDEN ONCE MENEVEI-PSIXOLOJI VE TEXNIKI BAXIMDAN GUCLU ORDUYA SAHIB OLMAQ LAZIMDIR, FAZIL BEY!

21 июня в 18:58 · 3..

Кенуль Сардарлы Chox gozel doyushlerden bize sohbet achin, sizin istiqametde neler bash verirdi?

21 июня в 19:00..

Ilham Memmedli http://www.youtube.com/watch?v=L6P-FpzZwnI

İlham Memmedli Herb və Sülh Haqqında 2
http://www.youtube.com.
21 июня в 19:04 · 4..

Bashir Alaz İlham bəy kimi əjdahaların yanında mənim danışmağım mənim üçün ayıb olar

21 июня в 19:15 · 1..

Ilham Memmedli BESHIR BEY! BU NE MUQAYISEDI QARDASH VETEN YOLUNDA CANINI SAGLAMLIGINI QOYMUSAN…MEN ISE FAZIL BEYIN FIKRINE ETIRAZ OLARAQ MUDAXILE ETDIM BAGISHLA…

21 июня в 19:17 · 1..

Bashir Alaz hər halda sizin kimilərin yanında mənim danışmağım tərbiyəsizlik olardı

21 июня в 19:20 · 1..

Азер Касумов Bəs səfər əbiyevi ona görə müdafiə naziri qoyublar ki,arxayın olsunlar ki,qohumlara qarşı heç bir hərbi əməliyyat keçirilməyəcək və ordu korrupsiya mənbəinə çevrilsin daaa….

21 июня в 19:21 · 1..

Bashir Alaz rəhimin dövründə necə idi bəs?

21 июня в 19:22..

Фазиль Гусейналиев Ilham Memmedli, мән кишилик дејәндә демәк олар ки, сизин дедјијниз мәнәви-психоложи һазырлыг бөлмәсини нәзәрдә тутмушам.

21 июня в 19:31 · 4..

Фазиль Гусейналиев Bashir Alaz, ҝөјә чыхсанда, јерә дүшсәндә бир шеји мәнә инандыра билмәзсиниз. Бизим дөјүшмәјә һеч вахт һәвәсимиз олмујуб. әслиндә дөјүш консерт-зад дејилдики һәвәс дә ола. Амма һеч мәҹбур да едә билмирдиләр.

21 июня в 19:34..

Ilham Memmedli DOYUSH VE HEVES? MUHARIBE INSANLIGIN EN IYRENC ISHIDI….BUNA MECBUR OLMAQDAN SOHBET GEDE BILER…QALDI INANMAMAGA BU NORMALDI PIS O OLARDI KI,ANLAMAYASAN…BU VIDEODCHEKILISHDEN DERHAL SONRA ERMENILER 4 TANKIN KOMEYILE mOVQELERIMIZE HEMLE ETDILER…IKI TANK VE 20-YE KIMI ESGERINI DOYUSH MEYDANINDA QOYUB GERI CHEKILDILER….FUZULI.a.ABDULREHMANLI YAXINLIGI 07.05.94.

21 июня в 19:54 · 2..

Фазиль Гусейналиев Ilham, сизин видеојаја да бахдым,орда дедикләриниз дә, диҝәр фикирләриниз дә мараглыды. Амма мән елә фикирләширәм ки, мүтләг һәвәс дә олмалыды. Чүнки оглан ушаглары елә ушаглыгдан мүһарибә ојунлары ојнујурлар, әсл мүһарибә исә кишиләрә ушаглыгларында ојнадыглары ојунлары реалда, даһа да һәвәслә, даһа да мәсулијјәтлә ојнамагларындадыр. Бир дә утанҹ һисси олмалыды-гојдугумуз торпаглардан, әсир дүшмүш инсанларымыздан, евдәки ана-баҹыларымыздан, дөјүш јолдашларымыздан, өвладларымыздан. Әҝәр бу һиссләр јохдуса, онда бир машын јрган-дөшәји, 20 гојуну, 3-4 инәји габағымыза гатыб, һәмишә торпагымыздан үстүн тутуб, ораны чох сакитчиликлә гојуб гачаҹағыг јенә дә.

21 июня в 20:06 · 2..

Ilham Memmedli FAZIL BEY!FIKIRLERINIZ DOGRUDUR AMMA , TERSINE QOYULUB ONU DUZ GORMEKCHIN GEREK AYAQLAR DEYIL ELLER USTE DURASAN….HEC BIR MESELEDE, XUSUSEN, MEGLUBIYYETDE XALQ GUNAHKAR OLMUR…SIZIN TEQDIM ETDIYINIZ KIMI””__ QACHMAGA HAZIR OLAN XALQ…””

21 июня в 20:11 · 2..

Bashir Alaz İlham bəy biz qaçmağa hazırlaşmırdıq sadəcə müharibəyə tam hazır deyildik

21 июня в 20:16 · 1..

Фазиль Гусейналиев Мәним гәнаәтим беләди. Чүнки, халг-орду вәһдәти олмујуб биздә о вахтлар. Амма мүһарибә идисә олмалыјды. Јаландан ловгаланмагла дејилки. 1992-нин апрелин әввәлләриндә Лачындан кечиб Шам кәндинә кедирдик. Лачында 3 ҝүн галдыг. О вахты Лачынлылар дејирдиләр ки, биз ермәнинин габағыны дашла сахлыјарыг. Сонрасы неҹә олду?

21 июня в 20:20 · 1..

Bashir Alaz Fazil onda vətən sevgisi çox yüksək səviyyədə idi başqasın deyə bilmərəm ancaq məndə elə idi

21 июня в 20:22 · 1..

Кенуль Сардарлы siyasetchilerin veziyyeti idare etdiyi yerde ne xalq, ne de herbchiler bishey ede bilmezdi.

22 июня в 1:11..

Ilham Memmedli Bu Lachinlilarin vetenperverlik tuglani idi…Eminem Rayonun mudafiesi tek Lachinlilara qalsaydi orani tutmaq bele asan olmazdi ermenilere…Melum Reyd destesinin panikasi …ermenilerin xeyrine ishledi…3 gunluk mushahide azliq edib Fazil bey!

22 июня в 9:14 · 1..

Bashir Alaz İlhaməgəlin açıq danışaq yerli camaat kömək edirdi ancaq güləbird vaqif kimi xainlər onların zəhmətini yerə vurdu

22 июня в 12:53 · 1..

Кенуль Сардарлы adini chekdiyiniz shexs haqqinda genish melumat verin, Bashir bey, xahish edirem.

22 июня в 12:59..

Bashir Alaz kim haqda?

22 июня в 12:59..

Кенуль Сардарлы “güləbird vaqif kimi xainlər”

22 июня в 13:32..

Фазиль Гусейналиев Ilham, сизин јухарыда јаздыгыныз Лачыны лачынлылар мүдафиә етсәјди фикринизлә әлагәдар бир шеј демәк истијирәм, амма горхурам ки, ахшамкы кими јенә узун мүбаһисә башласын. Мән Лачын шәһәриндә 3 ҝүн олмушам.Чүнки биз Зәнкиландан Лачынын Шам кәндинә кедирдик, јолда Зенит гургусу олан техникамыз хараб олду вә орда галдыг. Тәмирдән сонра јолумуза давам етдик. Дүздү, 3 ҝүнә онлар һаггында фикир билдирмәк дүзҝүн дејил, садәҹә мән һәмин вахт онларын өзләриндән ешитдијим сөзләри дедим. Диҝәр тәрәфдән, Лачын ҹамаатына хүсуси һөрмәтим вар, чүнки онлар бизә Шам кәнди әразисиндә һава һүҹумундан мүдафиә мөвгеләринин һазырланмасында чох көмәк етмишдиләр. Амма Лачынлылара галсајды Лачын белә раһат әјилмәзди фикринизлә разы дејиләм. Нијә? Мән 2 ај хидмәт етдијим әразидә Лачынын Шамкәнд, Әләкчи, Чорман, бәзиләринин адлары јадымдан чыхыб, јәни бир нечә кәнддән о зонада јерли өзүнү мүдафиә бөлүјү вар иди. Командирләри дә Чорман кәндиндән Абдулла мүәллим адында адам иди. Нормал силаһланмышдылар. Дәгиг билмирәм, бәлкә дә 80 нәфәр олардылар.Лакин Лачынын 92-нин мај ајында сүгуту заманы һәмин о бөлүјүн әсҝәрләри ермәнијә бир ҝүллә дә атмадылар вә башлары анҹаг ев әшјаларыны чыхартмага гарышды. Бизим олдугумуз кәндә ермәниләр бирбаша һүҹум етмирдиләр. Амма о кәндләр ики ҝүнүн ичиндә бом-бош галды вә биз дә мәҹбурән ораны тәрк етдик вә Кәлбәҹәр ашырымы илә Кәлбәҹәр рајонуна кетдик. Һәмин о јерли өзүнүмүдафиә бөлүјүнүн шәхси һејәти исә биздән дә габаг мал-гараларыны, вешләрини апарараг ордан кетмишдиләр. Мәним дедикләримлә бәлкә дә разылашмамаг олар. Бу да нормалды. Һәрәнин өз бахыш буҹағы вар.

22 июня в 15:02 · Отредактировано · 2..

Bashir Alaz Fazil indi sən təhqirə məruz qalacaqsan

22 июня в 15:07 · 1..

Фазиль Гусейналиев Көнүлүн групунда тәһгирә јер јохду. О иҹазә вермәз.

22 июня в 15:08 · 1..

Азер Касумов baxış bucağı bir olar,gözlərinizi tənzimləyin….

22 июня в 15:09..

Кенуль Сардарлы Fazil, her bir insanin xisleti var. Hem insanlar dunya malina heris olur, bundan elave insanlar dovlete inanmayanda da elinde olan mal-dovletinden berk yapishir. Dogrusu teessuf edici bir hekayedir, amma insanlarda teminat ve geleceye inam olsaydi, mence ferqli olardi.

22 июня в 15:11 · Отредактировано..

Кенуль Сардарлы Azer bey, sozlerinizin achiqlamasi?

22 июня в 15:11..

Фазиль Гусейналиев Азер?сизин ҝөз клиниканыз варса ҝәлим орда тәнзимләјин. Сөзүнүз вар сөз данышын.

22 июня в 15:11 · 1..

Bashir Alaz güləbird vaqif özünü müdafiə taborunun komandirlərindən biriidi və güləbird kəndinin qorunmasına təhkim olunmuşdu evində suren adlı bir nəfər saxlayırdı və güləbird kəndi 92-nin oktyabrında işğal olunanda surendə yoxa çıxdı sonra dedilərki həmin adam erməni imiş və bütün tezliklər düşmənin əlinə keçmişdi yəqin heç olmasa bunu təsdiq edərlər yadıma gəlir deməli dedilərki erməni səfyanı vtürklər və güləbird kəndlərini alıblar və bizdə Muradxanlı kəndindən güləbirdə gedən yolun üstündə “promoy novodka” qurduq ancaq nə güləbirddən atəş səsi gəlirdinədə bir şey və biz komandir birdə 4 nəfər mtlb ilə kəndə girdik kənd bom boş idi cəmi bir erməni kəşfiyyatçısı var idi onuda biz vurduq və kəndə gətirdik ancaq həmin vaqif xanlıq kəndinin ayağında durub bizə şər atmaqla məşğul idiki guya biz qaçmışıq

22 июня в 15:14 · 1..

Bashir Alaz Fazil niyə pisə yozdun Azər bəyin sözün baxış bucağı deyəndə o vətəni nəzərdə tutdu

22 июня в 15:15 · 1..

Bashir Alaz Fazil dünən məni təhqir etmədilər? onda Könül xanım icazə verib?

22 июня в 15:16..

Азер Касумов açıqlama ondan ibarətdir ki,yəhudilər demokratiya ideyasın sırıyıblar millətlərə,hər yerindən duran deyir ki,öz baxış bucağım var..ona hğrmətlə yanaşın…dəli də deyir fikrimə dözümlü olun…orduda demokratiya olmaz,olasa ordu olmaz.

22 июня в 15:16 · 1..

Азер Касумов mənim klinikama gələn gözsüz qalır…

22 июня в 15:17..

Bashir Alaz deyəsən həkimsən Azər bəy???

22 июня в 15:18..

Кенуль Сардарлы Biz burda ordu yaratmiriq, sadece olub kechenleri xatirlayir, deyerlendirmeye chalishiriq. yersiz kommentlerinizi silecem, xeberdarliq edriem. Onceden sildiyim kimi.

22 июня в 15:19 · 2..

Кенуль Сардарлы Azer bey profiline Alen De’Lonun sheklini qoyub kim oldugu belli deyil.

22 июня в 15:20 · Отредактировано..

Фазиль Гусейналиев Азәр, бурда ордуда демократијадан сөһбәт кетмир. Бурда һардаса баш верән һадисәләрә әлагәдар һәәр өз фикрини билдирир. Әслиндә ҝөзләри тәнзимләмәк сизә лазымды. Билмирсиз газанда бишән нәдир, елә дирәнмисиз ки, бир чөмчә дә мәнә верин. Ҝөзсүз галмаг мәсәләсинә ҝәләндә исә инди билдим ки, Корлар ҹәмијјәтинин үзвләрини сиз кор едибмишсиз. Јахшы ки, мәлуматымыз олду. Сизә ҹаваб вермәји индидән сонра өзүмә әскиклик сајарам.

22 июня в 15:27 · Отредактировано · 2..

Кенуль Сардарлы Azer beyi qrupdan sildim, umid edirem menden incimez, onsuz da onun uchun demokratiya yoxdur, mne de antidemokratik hereketim uchun onun qarshisinda ozumu gunahkar hiss etmirem.

22 июня в 15:25 · 2..

Кенуль Сардарлы amma teessuf edirem, bir neche defe kommentlerini silmeye mecbur qalmishdim, burada esasen antivetenperverlik xarakterli kommetler yazirdi.

22 июня в 15:26 · 1..

Кенуль Сардарлы Eziz veteranlar, esasen yeni status formasinda doyushler zamani muxtelif doyushculer ve ozunuz terefinden edilen qehremanliqlardan sohbet achin, oxuyan yashlilar fexr etsin, cavanlar ruhlansin.

22 июня в 15:29 · 1..

Bashir Alaz hansı uğurdan yazaq

22 июня в 15:30 · 1..

Кенуль Сардарлы Bashir bey, muharibeni helelik mecburen dayandirmaq ve helelik meglub gorunmek hech de tamamen meglub oldugumuzu ve ya doyushculerimizin qehremanliqlar gostermediyi anlama gelmez. Mutleq ayri-ayri doyushculer terefinden qehremanliq epizodlari olmushdur, onlari duymaq bize ruh yuksekliyi verer.

22 июня в 15:32 · 1..

Bashir Alaz müharibənin udulması uğur qazanılması barədə çox deyilir yazılır mən keçmiş döyüşçü kimi deyirəm döyüşə ən yüksək səviyyədə sirr saxlamaq bacarığı lazımdır güclü kəşfiyyat və əks kəşfiyyat lazımdır bunlardan sonra artilleriya və digər qoşun növləri fəaliyyət göstərməlidir

22 июня в 15:35 · 1..

Ilham Memmedli TEESSUFLER…FAZIL BEYIN ARQUMENTLERININ MENIM SOYLEDIKLERIMI TEKZIB EDE BILMEDI…BU ONUN DUSHUNCESIDI…HORMETLE YANASHMAGA CHALISHAQ…ONUN FIKIRLERINDE ZERERLI SAYDIGIM MEQAMLAR MOVCUDDUR…PROBLEMLERIN KOKUNU XALQDA DEYIL, REGIONUN GEOSIYASI DURUMUNDA,SUPERGUCLERIN AZEREBAYCANA MUNASIBETINDE,QONSHU DOVLETLERIN HECH BIRININ DOST MUNASIBETDE OLMAMASINDA VE.I.A…AXTARMAQ EVEZINE..

22 июня в 17:28..

Bashir Alaz İlham bəy hər halda super güclər xalqın nümayəndələrinə demirdilər ki qonşunun evin yağmala

22 июня в 19:50 · 1

_________________________________________________________________________

Назим Байрам

İlham bəy, anladığıma görə Əliyar Şəhid olduğu döyüşdə Siz də iştirak etmisiz yaxud dəqiqliklə bilirsiz. O döyüş haqqında bizə burada olduğu kimi danışa bilərsizmi? Bəri başdan təşəkkür edirəm.

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyar Əliyevin 1992-ci ildə abidəsinin açılışındaki
http://www.youtube.com.

Отменить подписку · Поделиться · 24 июня в 18:21.

Aziz Hasanli, Rauf Huseynov, Рамин Исмайилов и 15 другим это нравится..

Ilham Memmedli Onun olumu haqda yayilan versiyalarin hamisini ne tekzib , ne de tesdiq ede bilerem…her iki variantin dogru olmasina -dushmen terefinden ve ya milli xainlerimiz terefinden oldurulmesini tesdiq eden meqamlar chox…..Onunla oldugum doyushlerden onun hemishe one chixmasinin, chox ehtiyyatsizliq etmesinin shahidi olmushdum ..defelerle…Diger terefden onun gozlerinden gulllelenmesi yaxin mesafeden shubhe dogurur ki, onu milli xainlerimiz gulleleyibler..

24 июня в 18:29 · 2..

Рамин Исмайилов o vaxt briqada komandiri olmus Nusret namazovun xeyaneti neticesinde oldu Rehmetlik Elyar.Arqumentlerim var

24 июня в 18:38..

Ilham Memmedli Ramin bey! Eshitdiklerinizi heqiqet kimi teqdim etmeyin..Lutfen!!

24 июня в 18:49 · 1..

Рамин Исмайилов Ilham bey Hemen o nusreti taniyirsinizsa onun ermeni qohumu olmasini bilirsiz. Duzdu bu onun xeyanet etdiyini esaslandirmir,menim getireceyim sebeb bawqadi

24 июня в 18:51..

Рамин Исмайилов 1992-ci ilin texminen sentyabr ayinda Mudafie nazirliyinde Lacinin geri qaytarilmasi plani hazirlanmiwdi.bu planin bir hissesi olaraq, mueyyen edilmiw vaxtda milli ordunun Qubadlidaki hisseleri lacina bir terefden hucuma kecmeli idi.Nusret Namazova mudafie nazirliyinnen agzi plomlu konvert verilmiw, ve bu konvertin ustunde acilma tarixi yazilmiwdi. Nusret Namazov bu konverti vaxtinnan qabaq ve bir nece herbicinin yaninda acmiw, neticede bir nece gun qabaqcadan hazirlanmiw plan herbiciler arasinda yayilmiwdi. Tebii ki bele planlarin herbiciler arasinda yayilmasi ermeni kewviyyatinin da gozunnen yayina bilmezdi.

24 июня в 18:55 · Отредактировано..

Рамин Исмайилов Rehmetlik Eliyar da hemen doyuwde oldurulub. Ve ermeni sifariwi ile bizimmilli xainler terefinnen tebii ki. Onun hansi weraitde nece ve kim terefinnen oldurulmesini deqiq deye bilmerem. Ama Namazovun xeyanetinin qurbani olmasinnan subhem yoxdu.Namazov defelerle herbi planlari siravi doyuwculer arasinda yaymaqla doyuwculer ve yerli camahat arasinda panika salaraq doyuwculerin doyuw ruhunu sarsidib. Bunun ermeni qohumlarinin sifariwi olduguna inanmamaq cetindi.Onu mudafie nazirliyi hebs etmiwdi, ama kimlerinse eli ile buraxildi. Indiye kimi de Stavropolda Ermeni qohumlari ile yawayir. Ola biler ki sade qubadlilar onun bu emellerinin ferqinde olmasin, onu musbet tanisinlar, ama heqiqet tamam bawqadi

24 июня в 19:00..

Ilham Memmedli Bu emeliyyatin bash tutmamasinda hech bir herbchinin gunahi yoxdur…burada muzakire achmayacam…..Koridor baganmamali idi vessalam…bizim bolmeler ise Lachin koridorunun nezarete almasi ise gunlerin deyil saatlarin ishi idi…mehz bu amil de eEliyarin oldurulmesi etimalini artirir…

24 июня в 19:00 · 3..

Ilham Memmedli Ramin bey!Shaye yaymayin…

24 июня в 19:02 · 2..

Рамин Исмайилов Hec bir herbicinin gunahi yoxdu?sizce Nusret Namazov konverti vaxtinnan qabaq acmaqda duz edib?

24 июня в 19:02..

Рамин Исмайилов Waye deyil Bu boyda eseri men ozumnen duzub qowa bilmerem qardawim. siz o adami duz arawdirin,Qardawi arvadi deqiq ermenidi indi de Stavropolda yawayir. Eger elaqeniz varsa debata haziram onunla. Canli wahidlerle birlikde

24 июня в 19:03..

Ilham Memmedli Bu mentiqle Mudafie Nazirliyinin yarisini xain chixarmaq olar….(((

24 июня в 19:05..

Рамин Исмайилов Ola biler. Eger Xainler olmasa o torpaqlar niye getmeli idi ki

24 июня в 19:06..

Рамин Исмайилов Yadinizdadisa o vaxt Agdere wamuyankend.gulustan bawkend azad olunmuwdu,ordumuz xankendinin on addimliginda dayanmiwdi. Ermeniler artiq daniwiga getmek istiyirdiler. Boyuk xeyanet oldu, cox boyuk. Elyar kimi oglanlar az deyildi, cox Elyarlar qirildi

24 июня в 19:11..

Рамин Исмайилов Sehf etmiremse Elcibeyin sozudu.Duwmen qabaguinda eyilmeyenler pulun qabaginda eyildiler

24 июня в 19:12..

Ilham Memmedli Ramin Bey!Alemi qatmayin bir birine…movzudan yayinirsiz…Elchibeyin zamanindaki rushvet hadiseleri indi oldugu ile muqayise etmek olmaz….o zaman ayri hallar idise indi bu sitemleshmish bir tezahurdu…ve rejim Elcibeyden ferqli olaraq susur…

24 июня в 19:15 · 1..

Рамин Исмайилов Ilham bey bu rejimi desteklemirem men, bu rejimin en qati elehidariyam men.Ama unutmayin ki o dovurde de Fehmin Haciyev,Ferec Quliyev,Isa qember kimi xainler de olub. Elcibeyle iw duzelmirdi.Etrafi murdar idi. Hami yox, ama cox idi suyu bulandiranlar

24 июня в 19:17..

Ilham Memmedli Ramin bey!ozunuze hormet qoyun….

24 июня в 19:19..

Рамин Исмайилов anlamadim

24 июня в 19:19..

Рамин Исмайилов Aciq daniwin

24 июня в 19:20..

Назим Байрам Ramin bəy, Laçın əməliyyatı haqqında mən bu gün qrupda status bölüşmüşəm. O əməliyyatın iştirakçısıyam. “Konvert” məsələsi müəllifinin kim olduğunu da bilirəm. O hörmətli adam belə bilir. Amma sizə tam məhsuliyyətimlə deyə bilərəm ki, N. Namazov “konvertə” görə həbs olunmayıb. Maraqlıdırsa oxuya bilərsiz. Məsələ nə xəyanət, nə də “konvert” qədər bəsiddir. Adətən konvertlərdə nəyin yazıldığını bu səviyyəli komandirlər onsuz da bilirdi, çünki yazılı əmr konvertdə verilməmiş, biz özümüz qərar qəbul olunan zaman müzakirələrdə iştirak edirdik, bizimlə məsləhətləşir, rəyimiz soruşulururdu. Hərbiçi olsaydız, bu qərarların neçə qəbul olunduğunu, əmrlərin necə verildiyi mexanizm və “mətbəxini” bilərdiz. Açıq söyləyim, komandir üçün əsas o idi ki, konverti itirməyəsən.

24 июня в 20:17 · 2..

Назим Байрам İlham bəy, cavabınıza görə təşəkkür edirəm. Bilirsiz ki, Əliyarı bütün Qarabağ hələ müharibədən əvvəl, “Məhsulda” güləşən vaxtlardan çox istəyir, hörmətini saxlayırdılar. Mən həmin şayiələr çıxandan onun ölümü ilə dərindən maraqlanmışam, ona görə də Sizdən də bu haqqda soruşdum. Əliyarın bizimkilər tərəfindən öldürülməsinə indiyə qədər əsaslı dəlil əldə etmədiyimdən, onun düşmən tərəfindən öldürüldüyünə qəti əminəm. Ruhu şad olsun. Qiyamətdə hər halda dəqiq biləciyik inşallah.

24 июня в 20:26 · 7..

Ilham Memmedli Haqq yolunda, haqliya destek borcumuzdu..buyurun…

24 июня в 20:30 · 6..

Aziz Hasanli umumi izahlardan aydın olur ku cebheden çox içeride çox ciddi tehlükesizlik problemimiz olub.

24 июня в 20:37 с мобильный · 2..

Назим Байрам Əziz bəy, problemin ən böyüyü müharibə tarixini bürümüş şayiələrdi.

24 июня в 21:56 · 3..

Рамин Исмайилов Lacin emeliyyati haqda qrupda boluwduyunuz fikirleriniz bu emeliyyat haqda sizin wexsi mulahizeniz ola biler. ama buna insanlari olmuw heqiqetler kimi yox, wexsi mulahizeniz kimi catdirin.

24 июня в 23:16 с мобильный..

Рамин Исмайилов Qaldi namazova, ve konvert meselesine, fikriniz mentiqe hec uygun gelmir. bele boyuk emeliyyatlar tabor ve briqada komandiri seviyyesinde deyil, nazirliyin emeliyyat idaresinde hazirlanir, ve yazilmiw tarixe qeder acilmasi ve emeliyatin mexfiliyinin qorunmamasi herbi cinayetdir. Namazovun ermeni qohumu olmasini siz testiq ne de tekzib etmesez de eminem ki xeberiniz var. ve sizin ona haq qazandirmanizi anlaya bilmirem.

24 июня в 23:38 с мобильный · Отредактировано..

Рамин Исмайилов oxwar xeyanet E.Orucov terefinden wuwada da olmuwdu. o dovurde de orucov esgerler, ve kicik komandirler arasinda panika salib, doyuwculerin de coxunu mezuniyyete buraxmiwdi.(mehkemelere baxin youtube-de)

24 июня в 23:29 с мобильный · Отредактировано..

Назим Байрам Ramin bəy, siz məni nədə qınayırsız, anlamadım? Axı yazdıqlarımı hansısa elmi-təhqiqat institutun təhqiqatları kimi təqdim etməmişəm və imzam yazdıqlarımın mənim mülahizələrim olduğunu nəzərdə tutur. Lakin bu hadisələri və Qarabağ müharibəsini əsasən videodan və kiminsə sözlərindən deyil, yaşadığımdan öyrənmişəm. Bir şeyin incəliklərini öyrənmək istəyəndə isə, kimdən soruşmaq lazım olduğunu da bilirəm. Xəyanət fikrinizdə(həm Laçın dəhlizi, həm Şuşa)səhviniz var. Ancaq bu baxışlarınız sizə daha əzizdirsə buyurun öz fikrinizdə qalın. Xəyanətlərin nədən ibarət olduğunu, Şuşadan əsgərlərin məzuniyyətə kimin tərəfindən buraxılmasının və bunun xəyanət niyyətilə edilməsini mənim üçün də öz sözlərinizlə əsaslandırsaz maraqlı olardı. Haçan vaxtınız olsa, sizi dinləmə hazıram.

24 июня в 23:39..

Рамин Исмайилов sohbet tekce mezuniyyetde deyil, men onlardan birini dedim. esas maraqli meselelerden biri orucovun iwgal erefesi naxcivanda eliyevin yaninda olmasi, ve en tehlukeli vaxtda doyuwculeri peren peren salmasidi. siz vaxt edib mehkemelere baxsaz aydin gorersiz

24 июня в 23:49 с мобильный · Отредактировано..

Назим Байрам Ramin bəy, bir birimizə bələdçiliyimiz yoxdu və bu sosial şəbəkə ünsiyyətin normal xüsusiyətidir. Bu qrup müharibə haqqında daha dolğun məlumatlar və cəmiyyətimizdə 20 ildir kök salmış miflərin və yalanların ifşası üçün Sizin kimi vətənpərvərlər tərəfindən yaradılıb. Artıq görürsüz ki, qrupun üzvləri arasında qazilər, məhşur komandirlər, Azərbaycanın Milli Qəhramanı Şahin Tağıyev, təhqiqatçılar var. Yəni burada danışılan söz mötəbər mənbələrə arxalanır və siyasi baxışlarından, şəxsi simpatiyalarından asılı olmayaraq, daha doğrusu bunlara kənara qoyaraq, tarix araşdırılır. Qrupun siyasətində yalnız bir növ təbliğat var- hərbi vətənpərvərliyin təbliğatı. Buna görə, sizi qrupdakı materiallarla səbrlə tanış olmağa çağırıram- burada heç kəsə hökm oxunmur. Kimin tərəfindən olubsa, səhv olub.

25 июня в 0:10..

Назим Байрам Elbrus Orucov haqqında qrupda başqa müzakirə zamanı fikrimi bildirmişdim. Həmin sitatı burada gətirirəm- ” Elbrus Orucov Şuşanın müdafiəsinin təşkili və oradakı müdafiə qüvvələrinin idarəçiliyini bacarmadı. Onu Şuşaya aprelin 24-ü göndərdilər. Vaxt az idi. Amma əsas səhv onun Şuşaya təyyinatı idi. Yəni kadr təyyinatında kobud səhv buraxılmışdı. Bu adam o zaman doğma dilində danışmırdı. Orada isə mentalitetimizi, xüsusən rayon camaatının psixologiyasını, könüllülərin “dilini” bilən komandir lazım idi. O zaman ordu komandirin şəxsi avtoriteti üzərində dayanırdı.”

25 июня в 0:12 · 1..

Рамин Исмайилов Nazim bey, O vaxt ordu teze yaranirdi. meyer kadirlar bol idi ki Orucovu ora ve ya bawqa yere teyin etmek barede duwunulsun? orucov az-li idi, herbici idi, ve onu ora teyin eden adamin da secimi az idi. indi zabitlerimiz coxdu. ordu formalawib. o vaxtki weraitle indikini muqaise etmeyin. o vaxt bakida hami hakimiyyet ugrunda mubarize aparirdi. dovlet iflic idi. mudafie nazirliyi silah sursati ordan burdan tapirdi. herbi seferberlik yox idi. doyuwculer coxu konullu idi, coxu ipe sapa yatmirdi. ve bunlar ham
https://m.facebook.com/a/comment.php?ft_ent_identifier=478671955536595&gfid=AQDPdY4-EKE1K2VM&refid=18

https://m.facebook.com/a/comment.php?ft_ent_identifier=478671955536595&gfid=AQDPdY4-EKE1K2VM&refid=1
m.facebook.com
25 июня в 0:23 с мобильный · Отредактировано · 2..

Рамин Исмайилов telefonla yaziram ne geldi gedir, uzurlu hesab edin.

25 июня в 0:25 с мобильный..

Назим Байрам Ordumuzda zabit çatışmazlığı geniş yayılmış yanlışlıqdır, bəy. Bu çatışmazlıq gənc ordumuzun quruculuğunda kadr siyasətininin səhv aparıldığına görə yaranmışdı. Bir gün bu məsələyə də burada aydınlıq gətirəcəyik. Hələlik demək istəyirəm ki, misal üçün, Şuşada vuruşmuş və Rəhim bəyin yaxşı tanıdığı qeyri-kadr olan zabit, komandir Tofiq Oğuz Şuşanı daha etibarlı müdafiə edərdi(o, Şuşada qalıb həlak oldu). Lakin o zaman da, sonrakı nazirlərin vaxtında da ordu quruculuğunda reallıqdan daha çox, nəzəriyəyə söykəndilər. Şuşaya əjdaha kimi cəngavər komandir lazım idi. Qədimlərdən bu yana qalaları belə sərkərdələr saxlayıb, onlardan Akademiya diplomu tələb edilməyib. Bu. tək Rəhim bəyin səhvi deyildi, o zaman kadrlarla Baş Qərargahın rəisi Ş. Musayev məşqul idi. Ancaq o da xalqımızın mentaliteti ilə tanış deyildi.

25 июня в 0:35 · 2..

Назим Байрам Allah bağışlasın, buyurun. Mən bir komment də yazacam.

25 июня в 0:36 · 1..

Назим Байрам Hamımızı indiyə qədər dinc buraxmayan bir sual var- Şuşa niyə heç olmasa 2-3 gün müdafiə olunmadı? Şuşadakı qüvvə nə qədər az olsa da, silah- sursat bol idi və təbii relyefi imkan verirdi ki, Şuşa qarnizonu bir müddət müdafiə olunsun.
Şuşaya hücum olunacağı xəbərlər geniş yayılmışdı. Ölkədəki hakimiyyətsizlik fonunda Şuşadan gələn xəbərlərin narahatçılığı Qarabağda döyüşən 52 iri özünü müdafiə dəstələrinin komandirlərini aralarında olan bütün narazılıqları kənara qoyub, könüllü sürətdə vahid komandanlıq yaratmağa və birləşməyə vadar etdi. 5 may 1992-ci ildə Ağdamda “Hərbi Birlik” yaradıldı. “Hərbi Birlik” Qarabağda döyüşən, demək olar ki, bütün qüvvələri, o cümlədən Milli Ordunun 703 və 708 saylı briqadalarını özündə biləşdirdi.10 may 92-ci ildə “HB” qüvvələri öz ilk hücumuna keçdi.Ağdam istiqamətində Xramurt, Ağbulaq, Dəhraz kəndləri alındı, qüvvələrimiz Əsgərana qədər irəlilədi. Tərtər istiqamətində Marquşavan kəndi alındı və o zamandan bizdədir. Həmçinin Gəncə və Xanlar batalyonları öz istiqamətlərində hücuma keçdilər. Bu hücum Şuşa işğal olunmamışdan “HB” tərəfindən ermənilərin qüvvələrini Şuşadan öz üzərimizə çəkmək üçün və Şuşanın vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün planlaşdırılmışdı. Ancaq fələk elə gətirdi ki, 10 maya planlaşdırdığımız hücuma biz artıq işğal olunmuş Şuşaya Laçından əkshücuma keçəcək qüvvələrimizə kömək məqsədilə keçdik. Lakin Şuşaya əkshücum baş tutmadı.
10 may 92-ci il hücumu mülahizəm deyil- faktdır. Yəni Şuşa ən azı iki gün müdafiə olunsaydı, ona yardım olacaqdı- erməni qüvvələrini biz öz üzərimizə çəkib, Şuşaya həmləni zəifləyədəcəydik.
Həmçinin 10 mayda Laçın tərəfdən Şuşaya planlaşdırılan bizim qüvvələrin əkshücumu da nəticə verə bilərdi, çünki biz Ağdam, Tərtər və Xanlar istiqamətlərindən hücuma keçməklə ermənilərin xeyli qüvvələrini üzərimizə çəkmişdik.
Bunları ona görə yazdım ki, Ramin bəy, biləsiz ki, dediyiniz “mülahizələri” biz vaxtilə qanımızla yazmışıq, Şuşa bizim köhnə dərdimiz, yaramızdı, indi isə sadəcə klaviaturaya tıklamaqla olanları sizlərə çatdırırıq.

25 июня в 2:53

_________________________________________________________________________
Джамал Ахмедов

hörmətli veteranlar mənim bu müraciətimin mahiyyəti konkret olaraq qarabağın hərb yolu ilə azad edilməsinə hə və yaxudda yox cavabı verməyiniz üçündür
ona görədə kim istəyir bir kəlmə ilə münasibət bildirsin.xahiş edirəm suala ya hə yada ki yox sözü yazın
sual belədir :ƏZİZ MÜHARİBƏ VETERANLARI SİZ QARABAĞIN HƏRB YOLU İLƏ İŞĞALDAN AZAD EDİLMƏSİ MƏSƏLƏSİNƏ RAZISINIZMI ?

Не нравится · Отменить подписку · Поделиться · 7 июня в 9:50 возле Баку

Вам, Фазилю Гусейналиеву, Тофику Джафарову, Bashir Alaz и 8 другим это нравится..

Farzaliyev Elchin Hə.

7 июня в 9:53 · 4..

Назим Байрам Razıyam.

7 июня в 10:11 · 4..

Şəhriyar Qubadlı Məndə raziyam.16 yashim var.O günü səbirsizliklə gözləyirəm.Göydə Allah icazə versin təki.Bir də valideynimin xeyir-duasi.Islam döyüsh əxlaqiyla Azərbaycan gücü birlikdə birləshdikdə,1992-93-cü illərdə oldugu kimi yeni müharibədədə silinməz iz qoyariq ermənilərin yaddashinda.Fərqsə bu olarki,bu dəfə siyasəti kənara qoyariq.

7 июня в 10:36 с мобильный · 7..

Farzaliyev Elchin İnşallah, gadası, arzun yerinə yetər, biz gocalarında oralarda açığ, ödənilməmiş hesabımız galıb!

7 июня в 10:43 · Отредактировано · 6..

Yadigar Zakariyya Tebii ki, raziyiq, Camal bey! Sherefimizi ancaq bu yolla azad ede bilerik.

7 июня в 11:22 · 6..

Тофик Джафаров Butun əsgər və zabitlərimlə hazirig

7 июня в 13:03 · 5..

Ulvi Nuraliyev 19 ildir o gunu gozleyirem sebirsizlikle

7 июня в 16:42 с мобильный · 5..

Абузер Абилов hə

7 июня в 22:45 · 6..

Расим Алиев hərbi yolla Qarabagın alınması mümkün deyil,bu o zaman olar ki,rusiya müdaxilə etməsin…rusiyanın şərtləri ilə də razılaşmaq mümkün deyil…

8 июня в 17:37..

Махир Дамирчиев RAZIYAM

8 июня в 21:17 · 3..

Ulvi Nuraliyev Rasim bey,belke gedib Urusa yalvaraq ki,mudaxile etme.Ya bir millet kimi vuruwmaq,ya qalib gelmek,ya mehv olmaq ya da bawimizin altina qu tukunden yastiq qoyub,daha 100 il yatmaliyiq.

8 июня в 21:32 · Отредактировано · 4..

Ulvi Nuraliyev 100 ilin de 20 ili geride qalib

8 июня в 21:33 · 4..

Farzaliyev Elchin Rus , rus, nə rusbazlıgdı, bəyəm rus erməni kimi ölmür?? Elə ölürki, guş kimi.

8 июня в 21:34 · 6..

Ulvi Nuraliyev Elcin bey.bunlar hemiwe boyuk qardawlarinin meslehetine qulaq asiblar.ele indi de

8 июня в 21:35 · 3..

Farzaliyev Elchin Ülvi, neçə illər vuruşdum, sarigulağı məhv etməkçin kimdənsə icazə almadim, bundan sonrada almag fikrim yoxdur. Torpağıməza silahla gələn, silahdan da öləcək.

8 июня в 21:44 · Отредактировано · 5..

Farzaliyev Elchin Bizim kiminsə torpağında qözümüz yoxdur, bizim torpaqımıza qələnlərin hamısı bunu bilməlidi. O ki galdi itirdiyimizə??? Biz utancag heçbir şey etmədik, goy edən liderlər utansın. Əminəm ki, silahdaşlarımız ibrət dərsi qötürüblər, bu əldə gayırma xalg oğullarından.

8 июня в 21:43 · 5..

Ulvi Nuraliyev 90 ci illerde silahimiz ov tufengi idise,ermeninin qorxusu turk adindan idi.Hec kim meqlubun yaninda olmur.Elcin bey muharibe gormeyen adam haradan bilsin axi.

8 июня в 21:45 · 4..

Эльшан Джавадзадэ raziyam

8 июня в 21:46 · 4..

Farzaliyev Elchin dostlar, bir xahişim var, siz allah mənə bəy deyə müraciət etməyin. sağ olsun bəzi xalg evladları, bəy sözünün dadını, tamını gaçırdılar. adım Elçindir o gədər.

8 июня в 21:47 · 4..

Farzaliyev Elchin Allah şahidimdir, bizi birinci döyüşə, komandirimiz, döyüş başlamadan 3 saat əvvəl, əlimizdə bıçagla qöndərdi. bir söz dedi, silah döyüşçülərə çatmır, üç nəfərə bir avtomat. Vuruçmag istəyirsiz, gedin ermənidən alın. mən 2 avtomatla gayıtdım.

8 июня в 21:50 · 6..

Эльшан Джавадзадэ bu dünyada gorxdugum bir şey vardir…gocalib Garabağsiz bu dünyadan getmek……tek bu fikir meni cox gorxudur…

8 июня в 21:51 · 4..

Ulvi Nuraliyev Amma hemin vaxt ruslar diqalarini ;stringer,alazan,yer-yer tipli raketlerle,T-72 tanklarla techiz etmiwdi.Elcin inaniram cunki,qardawim da silah catmamiwd deye 3 gun sonra qayidib evden ataminn ov tufengini apardi.

8 июня в 21:56 · 3..

Эльшан Джавадзадэ amma kim başlayar axi bu meharibəni?

8 июня в 21:56 · 2..

Ulvi Nuraliyev Doqru sualdir.bunun ucun xalqin milletin,telebi lazimdir eyer lazimdirsa.

8 июня в 21:58 · 3..

Farzaliyev Elchin mən rus dilli olduğumdan fikrimi də sizə icazə versəz rusca çatdıracam.

8 июня в 22:02 · Отредактировано · 2..

Farzaliyev Elchin Братья мои, поверьте мне солдат не оружием, солдат духом силен”

8 июня в 22:02 · 7..

Ulvi Nuraliyev tamamile doqrudur

8 июня в 22:03 · 2..

Эльшан Джавадзадэ düzzzzzzzz

8 июня в 22:04 · 1..

Farzaliyev Elchin Müharibəni, bizdən başga kimsə. Yadınızda saxlayın ki, nə igtidara, nə də onlrın marionetkalari psevdo millətçilərə bu lazım deyil. Vay bizim halımıza ki, biz etməsək, yük bizim balalarımızın üstünə düşəcər.

8 июня в 22:06 · 5..

Farzaliyev Elchin yani heçkəs qörmürki, axır 20 ildə biz ancag balalarımızı gul, kölə böyüdürük????

8 июня в 22:07 · 3..

Эльшан Джавадзадэ yaram acildi

8 июня в 22:07 · 2..

Farzaliyev Elchin mənimki 20 ildir gan sızdırır

8 июня в 22:08 · 3..

Farzaliyev Elchin mən bu qün, fikrimi bildirə bilmək imknına nail olduğum üçün, həgigi dostuma, gardaşıma Elşən sənə minnətdaram.

8 июня в 22:11 · Отредактировано · 3..

Farzaliyev Elchin bir şey daha var, o da, biz cavanların, bu millət düşmənlərinə yem etməməliyik. zamaninda bizimkilərin çoxlarını yüksək sözlərlə aldadıb, başlarına oyun açdılar, nə var ki onlara devlət başına keçvəyə alət lazım imiş.

8 июня в 22:14 · 1..

Эльшан Джавадзадэ Elcin mendə sene minnetdaram..cünki fanatik olan bağli gözlərimi sen acdin….

8 июня в 22:15 · 2..

Farzaliyev Elchin məni heçnə yox, məni əllərimizlə torpağa verdiymiz o şəhidlərin alinmmış ganı, əzab verir. inanırsan ki, onların çoxsu arxalarında iz belə goymadı???

8 июня в 22:19 · 3..

Расим Алиев Ulvi bəy,rusa yalvarmaqla iş bitmir.Qarabagı rus öz satqınlarımızın vasitəsi ilə alıb,erməni dıgası kimdir ki…məhv olmaq ən asan işdir,müharibəni kim edəcək,indiki iqtidar,yoxsa taleyinə biganə qalan xalq?Biz küyçülüyü sevən yeganə xalqıq,mənasız şuarlar söyləyənlərin fonatikiyik.Müharibəni kiminlə etməyimizi dərk etməliyik…

8 июня в 22:28 · 1..

Farzaliyev Elchin Rasim, onda sən de, neynəmək lazımdır bu halda???

8 июня в 22:30 · 1..

Ulvi Nuraliyev Izahiniza gore saq olun amma menasiz wuar dedikde neyi nezerde tutursunuz?

8 июня в 22:30 · 2..

Мэти Мэтиев Aliyevlar hakimiyati ila yox

8 июня в 22:35 · 1..

Farzaliyev Elchin Ülvi, hər halda Rasim əvvəl igtidarla, müxalifətdən canımızı gurtarmağı məsləhət qörür.

8 июня в 22:36 · Отредактировано · 5..

Расим Алиев 20 ildir müxalifətin iqtidar haqda söylədikləri nagıllar və iqtidarın Qarabagı almaq şuarları…

8 июня в 22:36 · 4..

Farzaliyev Elchin Rasim, o igtidarı da bu müxalifət gətirdidə, yoxsa yanılıram?

8 июня в 22:37 · 3..

Farzaliyev Elchin indidə rus ssenariyasıyla, milləti və devləti biri birilərinə kos kimi atacaglar.

8 июня в 22:38 · 2..

Farzaliyev Elchin Əvvəl Elçibəyi gətirib xaos yaratdılar, gedib yalvrıb H.Əliyevdən kömək istədilər ki “ay aman bizi gurtarın” indidə R. İbrahimbəyovu.

8 июня в 22:40 · 2..

Расим Алиев yox elçin bəy,yanılmırsan çox yəqin ki faktlara əsaslanırsan…guya Qarabagın verilməsində müxalifətin günahı yoxdur?

8 июня в 22:41 · 2..

Farzaliyev Elchin Devlət idarəçiliyini lap uşağ oyununa döndəriblər.

8 июня в 22:41 · 1..

Farzaliyev Elchin gadan alım mənə bəy deyə müraciət etməyim, bəy sözündən çirkinirəm.

8 июня в 22:42 · 1..

Расим Алиев uşaq oyununa yox,qoyun fermasına…elə düşünürlər ki xalq qoyundur və hər gələn müdürlik edə bilər…

8 июня в 22:43 · 2..

Farzaliyev Elchin biz həribi məktəbdə oxuyanda, 3 asas aksiomanıı öyrətdilər. Офицер должен пользоватся тремя основными факторами, Аналитика, Логика и Гибкость ума.!

8 июня в 22:57 · Отредактировано · 4..

Мэти Мэтиев yaqinki ISA Qanbarin dediklari yadinizdadir 1992. biza bu gun torpaq yox hakimiyat lazimdir.

8 июня в 22:48 · 4..

Расим Алиев Qarabagın alınmasının yeganə yolu ilk əvvəl bu iqtidara yox demək və savadlı,agıllı prezidentini seçib güclü,düşüncəli siyasətlə torpaqlarını azad etmək…

8 июня в 22:49 · 3..

Farzaliyev Elchin ay Allah razı olsun, buda xəyanəti isbat edən faktlardan biri.

8 июня в 22:50 · 2..

Farzaliyev Elchin eyni adamlar, eyni şüarla, deyişən heçbirşey yoxdur. yazıg millət. amma yox, deyişən bəzi şeylər var. O da vid fasonlrı, əvvəl ucuz şalvar köynəkdə gəzirdilər, indi firma kostyumlarda.

8 июня в 22:54 · 3..

Farzaliyev Elchin O saat görünür ağaları onlara pis baxmayıb bu 20 ildə.

8 июня в 22:58 · Отредактировано · 4..

Кенуль Сардарлы Rasim bey, kimi nezerde tutdugunuzu achiq yazin, xahish edirem.

8 июня в 23:34..

Murad Aliyev Qarabagin azad olunmaginin yolu muharibedir.amma meqam hele yetiwmeyib

9 июня в 13:03 · 1..

Aziz Hasanli qarabağdakı herbi emeliyyatlara rus ancaq ermeni forması geyinmiş esgerleriyle qarışabiler.yoxsa KTMT çerçevesinde Rusun qarabağa gelmesi mümkün deyil.Elçin Müellimin sözüyle razıyam.Rus ölmür?gülle deyende Rus da ölür,Amerikalı da İngilis de.

9 июня в 19:21 · 4..

Aziz Hasanli bütün dünyanın diqqetinde olan en stratejik erazide hem de neft ve qazın olduğu yerde Rus tek başına at oynadabilmez.ona göre de qarabağa herbi hücumumuzda Rusun birbaşa gelib qabağımızda duracağına inanmıram.

9 июня в 19:22 · 2..

Farzaliyev Elchin buna imkan yoxdur. bizə garşı ancag sanksiyalar irəli sürə bilərlər, vəssalam

9 июня в 19:25 · 4..

Farzaliyev Elchin o da mümkün deyil çünki, biz rusdan Bakı-Ceyhan boru xıtdini işə salanda gırıldıg

9 июня в 19:27 · Отредактировано · 1..

Aziz Hasanli Rusun eleyebileceyi en radikal tedbir Azerbaycanlıların tamamını deportasiya eleyib,Azerbaycan Rusiya serheddini bağlamaq olacaq.Bu da bize çox ağır ziyan vurmayacaq.Rusla ticaret hecmimiz onsuz da o qeder yüksek deyil.

9 июня в 19:27 · 2..

Farzaliyev Elchin Allah rusun işini rast qətirsin. Sonra??? Ondan başga ne edə bilər ki?

9 июня в 19:28 · 2..

Aziz Hasanli siz herbçilerden bir fikir almaq isdeyirdim.sizce Ermenistan erazisinde qalan anklavlarımız Yuxarı Eskipara,Barxudarlı,Kerki barede ne elemek olar?Bu kendlerle quru yol elaqemiz birbaşa Ermenistan erazisinden keçir.

9 июня в 19:31 · 1..

Aziz Hasanli Верхняя Аскипара или Юхары Аскипара (азерб. Yuxarı Əskipara, арм. Վերին Ոսկեպար Верин Воскепар) — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению Армении, фактически контролирующей деревню, она расположена в Тавушской области, согласно административно-территориальному делению Азербайджана — в Казахском районе и является одним из пяти его анклавов.

9 июня в 19:33 · 1..

Farzaliyev Elchin Ermənistan, torpaglarının bir garışına girsək garşimizda rusu rus formasında qörəcəyik. Amma gardaşlar ruslada başa cıxmag olar. Bunun tək yolu, AXC-nin, Musavatın, YAP-ın, deyil, Azərbaycanin bayrağı altında yığışmaliyıg.

9 июня в 19:40 · Отредактировано · 4..

Farzaliyev Elchin biz ancag, itirilmiş torpaglarımız hagda danışa bilırik. İndiki ğündə, o anklavda yaşayanların hamısı ermənilər olduğundan, indi heçnə edə bilmərik.

9 июня в 19:45 · 1..

Эльшан Джавадзадэ rUS,rUS,rUS

9 июня в 19:46 · 1..

Эльшан Джавадзадэ 18 YAŞİMDAN TANİYİRAM RUS ESGERİNİ.CMO ŞEYLERDİ ŞEXSEN MENİM ÜCÜN..HEMİŞƏDƏ CMO OLUBLAR.CMO BİRDƏ BİZİM SİYASİLƏR OLDU…CÜNKİ CMO RUS ONLARİN AĞABEYİ OLUB……..SAVAŞMAG LAZİMDİR

9 июня в 19:48 · 2..

Farzaliyev Elchin bu mənim şəxsi fikrimdi. burda məndən başga da zabitlər var, onlarında fikrini bilmək istərdim.

9 июня в 19:49 · Отредактировано · 2..

Махир Дамирчиев Vuran ogul arxasina baxmir. Rus kimdi , ermeni kimdi hamisi bir zibildi. Elsan bey duz deyir vurusmag lazimdi

9 июня в 19:53 · 4..

Farzaliyev Elchin Mahir, gardaşım. Yani birinci Garabağ kompaniyası sizlərə heçnə öyrətmədi????

9 июня в 19:57 · Отредактировано..

Farzaliyev Elchin Sizə bir həgigit deyim??? Amma bir xahişim var, mənə cavab gaytarmamışdan əvvəl, yeteri gədər düşünüb sonra deyin deyəcəyinizi.

9 июня в 20:00 · 1..

Aziz Hasanli oldu.deyin.

9 июня в 20:00..

Эльшан Джавадзадэ birinci defe komandirim meni post almaga emr etdi…haman zamana kimi bir defe de olsun əsil döyüş görmemişdim.Ermeni gülleləni yağiş kimi yağdirirdi….raciya ilə komadirim mene bağirdi…..hey ne olub orda.postu niye almirsan……….cavab verdim…erməni yağiş kimi yağdirir gülleni………Komandir sakit bir ses ilə dedi—-sendə at gülle….lap isteyirsən səndə yağiş kimi yağdir…….10 degigə kecmedi…..postu aldik.

9 июня в 20:01 · 4..

Farzaliyev Elchin Dostlar, biz bu ğündə müharibəyə hazır deyilik. İnanınki, bu səfər erməni Kürdəmirə gədər gələr.

9 июня в 20:01 · 2..

Эльшан Джавадзадэ Elcin deməyim odur ki inandigimiz bir komandir(lider olmalidir)

9 июня в 20:02 · 1..

Aziz Hasanli fikirle 100% razıyam.düz söze ne deyesen?

9 июня в 20:04 · 2..

Farzaliyev Elchin maraglıdırsa bir əhvalat danışım?

9 июня в 20:06 · 1..

Farzaliyev Elchin onda məni dqz başa düşərsiz

9 июня в 20:07 · 1..

Aziz Hasanli elbette.tecrübe ve keçmişde yaşadıqlarınız hadiseleri daha yaxşı derk etmemize kömek edir.

9 июня в 20:07 · 1..

Махир Дамирчиев Elcin gardasim bes ne vaxta kimi gozlemek olar 20 il kecdi bir deyisiklik yoxdu, bu rejimle 100 bunan sonra hec bir deyisiklik olmayajag. Bes neynemek lazimdi?

9 июня в 20:08 · 3..

Махир Дамирчиев Elcin bu sual tek sene vermirem. Bu suali hamiya ve ozume verirem. Ne vaxta kimi kozleyek?

9 июня в 20:13 · 3..

Farzaliyev Elchin 92-ci il, bakıdan əmr gəldiki Əsqəran qötürülməlidi. Ağdamin özünü müdafiə batalyonları, milli ordu, Bərdə batalyonu (şəxsən özüm Bərdəyə gedib Elçindən kömək istədim), hamı danışdığımız kimi axşamdan Şellidə toplandı. Plana qprə,saat 10-da Şelli istigamətindən, Naxçivaniki keşib Əsqərana qirməliydilər.

9 июня в 20:14 · 1..

Aziz Hasanli o vaxta qeder ki o vaxt heqiqeten biri çıxıb elini de başını da daşın altına qoyub ağa da şah da menem deyecek,edaleti berpa edecek,sizin kimi tecrübeli zabitlere herbide imkan yaradacaq.

9 июня в 20:16 · 2..

Farzaliyev Elchin Bizə də (yani ordunun əks kəşviyyat dəstsinə12 nəfər), səhər saat 6-da Ağdam istigamətindən, ermənilərin yerləşdikləri Naxşivanik, Xramurd, Xanabad, kəndləri arasından keçib Əsqərana daxil olmag əmri verildi.

9 июня в 20:18 · 2..

Farzaliyev Elchin plana qörə, bizim dəsdə, Əsqərana girərək, üzərimizə ermənilərin o bölqədəki qüclərini çəkməliydik ki, ordu saat 10 hücuma başlayarag minimum itki ilə Əsqərana daxilola bilsin.

9 июня в 20:25 · 2..

Farzaliyev Elchin uzun sözün gısası, axşam saat 7-8 olardı biz hələdə hanımızı Əsqərandan cıxara bilmirdik, cəmi 34 adamla səhər saat 7-dən axşam saat 9 gədər 34 nəfərlə Əsqəranda vuruşdug, nə ordu, nə də Allahın bir bəndəsi köməyimizə gəldı.

9 июня в 20:28 · 4..

Farzaliyev Elchin ancag hava garalandan sonra Əsqərandan çəkilməyi başardiğ. əlbətdə itkimiz oldu, səhv etmirəmsə 5 nəfər itirdik. Əsqərana moda evinə gədər qirməyi başardiğ.

9 июня в 20:30 · 1..

Farzaliyev Elchin Dostlar, soruşursuz sizə bunları niyə danışıram??

9 июня в 20:31 · 1..

Farzaliyev Elchin Niyə bu planin baş tutmadığını, soruşursuzsa deyim. Day demə milli məclisdə axşamnan, həmişəki an çıxır.imi hakimiyyət davası düşür. AXC inciyib, milli məclisi tərk edir, və rayonlara xəbər qöndərir ki, AXC batolyonları, heçnəyə garışmasınlar və öz mövgelərinə qeri çəkilsinlər. Bu xəbəri onlara səhər çatdırırlar, və onlarda Şellidən çəkilirlər. Və bu operasiyani təxirə salırlar. Hə biz??? Bizə xəbər vermək yadlarınd

9 июня в 20:36 · 5..

Farzaliyev Elchin bu gədər dostlar.

9 июня в 20:36 · 2..

Aziz Hasanli sağolun Elçin Müellim.herşey aydındır.

9 июня в 20:39 · 1..

Farzaliyev Elchin Mahir gardaşım sualına, bildiyim cavabı verim.

9 июня в 20:41 · 2..

Кенуль Сардарлы Men de Nazim beyin anlatdigi buna oxshar, amma avqustda Elchibey terefinden birterefli ateshkes elan edilmesiyle elaqeli bir hadise bilirem, amma Nazim bey ozu danishar size.

9 июня в 20:43 · 2..

Кенуль Сардарлы onlar da yaddan chixib, tekbashina doyushe girmishdiler, lakin bashqa quvveler gelmemishdi, ateshkes elan edildiyini Nazim bey gile soylemek yaddarindan chixmishdi. Necmeddin Sadixovun sayesinde.

9 июня в 20:45 · 2..

Farzaliyev Elchin 89-93 gədər “xalg liderlərinin başımıza açdəğını deməyə ehtiyac yoxdur, hamınız qözəl bilirsiz. 93 sonra, indiki igtidar devlət başına gəldi, nəcə və kimin köməyi ilə qəldiyini də hamınız qözəl bilirsiz, deməyə ehtiyac yoxdur.

9 июня в 20:45 · 3..

Farzaliyev Elchin İgtidar gələr gəlməz, müharibəni dayandırdı, və əlinə silah ala biləcək hər kəsi, ya gətl etdirdi, ya içəri atıb xain elan etdi, yada vətənindən didərqin saldı. Elə etdilər ki, döyüş bölqəsində, cavab atəşi açmağa belə əsqərlər gorxurlar.

9 июня в 20:48 · 4..

Farzaliyev Elchin milləti elə hala saldılar ki, onlar vətən deyil, ailələri için bir garın yemək dərdinə düşdülər. Cavanlarrın vətənpərvərlik hisslərini söndürdülər. Vətənimizi polis devlətinə çevirdilır. hədə, gorxu, hgsızlıg, satgınlıg, ikiqzlülük, daha nələr nələr.

9 июня в 20:52 · 4..

Farzaliyev Elchin İndi siz deyin, müharibəni kimnən və harada başlamalıyıg, düşmənimiz kimlər və haradadırlar.

9 июня в 20:52 · 3..

Farzaliyev Elchin ???????????????????????????????????????

9 июня в 20:52 · 1..

Murad Aliyev Ele cetin olan da bu suallara cavab tapmaqdi.

9 июня в 20:53..

Кенуль Сардарлы Elchin, inanin muharibe bashlasa doyushe geden chox ogullar tapilacaq, ele 1-ci Qarabag muharibesi zamani da millet hazir deyildi, 70 il sixilib, ezilib, amma ayildi, dircheldi ve doyushdu.

9 июня в 20:58 · Отредактировано · 1..

Farzaliyev Elchin ən gorxulusu, milli birliyin olmamasıdır. Yenə də eyni satgınların şirin sözlərinə inanıb arxasinca millətin bir hissəsinin getməsidir.

9 июня в 20:57 · 1..

Farzaliyev Elchin Könül bacım, bu vəziyyətdə, məsələn mən bir daha əlimə silah almaram. İnanın tanıdığlarımdan kimsəyə bu imkanı vermərəm.

9 июня в 21:02 · Отредактировано · 1..

Farzaliyev Elchin Bu səfər, goy müharibəyə bəylər, ağalar getsinlər, arvad uşaği dubinkayla gabağına salan polislər qetsinlər.

9 июня в 21:00 · 3..

Farzaliyev Elchin Mən erməni ganına deyil, şərəfsiz, alçag, mundar, “xalg evladlarının” ganına susamışam!

9 июня в 21:01 · 3..

Кенуль Сардарлы her ikisiyle hasabimiz var.

9 июня в 21:02 · 1..

Махир Дамирчиев Elcin gardasim belli meseledi ki, dusmen bizim icimizdedi. Mende biri ehvalat danisim yeri kelmisken.Icaze verseniz. Ateskesden sonra paziciyada usaglarnan zarafatdasirdig. Deyirdik ki, vaxt kelecek kim ermeniye hanci silahdan ates acibsa onun kullesini bir yerine soxacaglar( uzur isteyirem) .Grntamyotcu Behram idi on daxib hami kulurdu.

9 июня в 21:06 · 4..

Farzaliyev Elchin goy heçkəs, sözümdən inciməsin. Bu torpaglar, ermənilərin bizdən qüclü olmasına görə deyil, rusun onlara kömək etməsinə qörə deyil, bizim gorxax olmğımıza görə deyil. İndiki müxalifətin, hakimiyyət davasına və vətən torpağına lageyidliyinə görə peşkəş edildi!

9 июня в 21:08 · 6..

Farzaliyev Elchin düzdü, elədiki var.

9 июня в 21:10 · 2..

Murad Aliyev “Agdere emeliyyati” haqqinda bilmek isteyerdim

9 июня в 21:13 · Отредактировано · 1..

Махир Дамирчиев Devlet dasinda duranlarin hansinin aile terkibine baxirsan hamisinin ermenilernen gohumlugu var.Men 95 ilde H. Eliyev musavire kecirirdi,meni ve kombati musavireye devet etmisdiler. Kombata soz vermediler amma cixis edenlerden hac biri bir defe olsun sual vermedi ki, ne vaxt muharibe baslayajag? Cixis edenlerin hamisi terin dalindan galdirmisdilar ele bir yarisa kirmisdiler. Bir geyretsizin cixisi indiye dek yadimdadi. Yarim saat terifden sonra Sedereke gehraman seher adi verilmesini teklif eledi. Fasiledede yeke garinlar bufeti bosaltdilar kombatnan ajindan olduk kejeye kimi))))

9 июня в 21:28 · 3..

Farzaliyev Elchin mən ancag, Şuşa, Xankəndi, əsqəran, Ağdam haggında nəsə deyə bilərəm

9 июня в 21:37 · 3..

Şəhriyar Qubadlı Salam Murad bəy!Agdərə əməliyyati 1992 ci ilin yayinda bashlanib.əməliyyat nəticəsində o zamanki Agdərə rayonu,düshməndən azad edildi.Bundan əlavə olaraq Tərtər və Goranboy rayonlarinin əksər əraziləridə azad edilib.əməliyyatda əsasən Xüsusi Təyinatli Polis Dəstəsi,Qurtulush batalyonu,1- ci və 2- ci Gəncə ərazi özünümüdafiə taboru,1ci və 2ci Goranboy taborlari və Tərtər taboru ishtirak edib.Təkcə yay əməliyyatlari zamani o zamanki statistikaya görə isgal edilən 5 % lik ərazilərin,3,5 %i azad edilib.

9 июня в 21:39 с мобильный · 3..

Махир Дамирчиев Ter -Ter 1 batalyonundan olanlar var?

9 июня в 21:41 · 1..

Murad Aliyev Tewekkur Sehriyar bey.En ugurlu emeliyyatimiz olub.Kim rehberlik edib?

9 июня в 21:43..

Şəhriyar Qubadlı Dəqiq deyə bilmərəm Murad bəy.

9 июня в 21:48 с мобильный · 2..

Şəhriyar Qubadlı O dönəmlərdə mən yashamamisham.

9 июня в 21:48 с мобильный · 2..

Кенуль Сардарлы Murad, sizin suala polkovnik-leytenant Nazim Bayramov cavab verer, men de vere bilerdim, amma sehve yol vere bileceyimden ehtiyatlaniram.

10 июня в 0:15 · 2..

Alakbar Huseynov biz savaşa hazırıq! REVANŞ !İNTİQAM !

10 июня в 13:13 · 6..

Samir Beshirli Bir ehtiyyatda olan zabit kimi Sebirsizlikle gozleyirem ve boyuk memnuniyyetle raziyam!!!!

11 июня в 17:25 · 5..

Фазиль Гусейналиев Бу мүзакирәни ләззәтлә охудум. Чох мараглы инсанлар топлашыблармыш. Һајыф, вахтында хәбәрим олмајыб)))
Амма өз-өзүмә бир шеј мараглы ҝәлди мәнә.Ҝөрәсән бу сорғуну виртуал јох, реал, силаһсахлама отағынын гаршысында кечирсәләр һәр 100 нәфәрдән нечәси РАЗЫЈАМ дејиб, ордан силаһланыб ҹәбһәјә ҝедәҹәк? Мәнҹә чох ашағы нәтиҹә олар. Мәнә галанда исә мән разы.

14 июня в 13:04 · 5..

Кенуль Сардарлы Fazil bey, Birinci Qarabag muharibesi bashlayanda ve ardindan bir neche defe seferberlik elan edilende, kim bile bilerdi ki, insan axini o qeder chox olacaq ki, silah chatishmamazligi ucbatindan choxlarini geri qaytarmali olacaqlar ve bununla gencler inciyecek, Veten uchun doyushmeye hazir olacaq ve bunu can atacaqlar? Kimin aglina gelerdi ki, turmeden cebheye canli quvve yardimi kimi azad edilen cinayetkarlar olkeni terk edib qachmaq yerine, mehz cebheye yollanacaq ve Veten ugrunda gozlerini qirpmadan olmeye hazir olacaqlar? Bunu onceden bilmek olmaz ve xalqimin ruhu hele de qirila bilmeyib, bundan eminem.

14 июня в 13:15 · 5..

Фазиль Гусейналиев Нә дејирәм ки… Тәки елә олсун…

14 июня в 13:17 · 1..

Байрам Байрамов Торпагларымыз анчаг муhприбе йолу иле алыначаг. Дойушмушем, ве дойушечемде. 123 полк.

14 июня в 13:45 с мобильный · 5..

Şəhriyar Qubadlı Çox Sagolun Bayram bəy!

14 июня в 13:50 с мобильный..

Байрам Байрамов Йадынызда сахлайын, ган токулен йерде гансыз меселе hелл олунмур. И вообще, шехсен мене галса, сулh йолу, мулh йолу мене йарамыр. Мине мине алмаг лазымды ки дерс олсун. Гелечек учун ки бир де онларын агылларына ахмаг ахмаг фикирлер гелмесин. Хошлугнан верилен шей хошлугнан да гери алына билер истенилен момент. Анчаг муhарибе йолуду бизим йолумуз. .

14 июня в 14:03 с мобильный · 7..

Şəhriyar Qubadlı Dogrudur Bayram bəy.Müharibə ilə almasaq “neynədilərki bizə” deyib gələcəkdə yenə hücum edəcəklər.

14 июня в 14:05 с мобильный · 2..

Хагани Рзаев Müharibə yolu çox ağır yoldur. Amma müharibəsiz mümkün deyil. Mütləq biz onların dərsini verməliyik

29 июня в 21:58 · 4

__________________________________________________________________

Назим Байрам

1992-ci ilin iyun-oktyabr aylarında Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi iri hücum əməliyyatları. (ardi veteranlarin xatiresinde var __ K.S.)

Не нравится · Отменить подписку · Поделиться · 11 июня в 15:36

Вам, Aziz Hasanli, Джамалу Ахмедову, Гюнел Мамедовой и 23 другим это нравится..

Şəhriyar Qubadlı 12 iyun 1992 ci il-“Vətən Ogullari” taboru əsgərana hücum edərək qeyd etdiyiniz kimi Aranzəmin,Pircamal Dəhraz kəndlərini azad edir.Eyni zamanda Xocalinin bir neçə klometrliyinə qədər irəliləyirlər.Xocalini taniyanlar gözəl bilirki,Fərrux və Kətik daglari Xocalinin saginda və solunda yerləshir.Fərrux daginin ashagisinda isə ermənilərin yashadigi Noraguh kəndi yerləshir.Kətik isə Agdam səmtdədir.Kətik dagi ilə üzbəüz mövqelərdə 12 iyun 1992-ci ildə quruldu.Yaqub Rzayevin “Qatir Məmməd” taboru isə Xramort kəndini azad edir.13 iyun 1992-ci ildə Keçmish Shaumyan,hazirki Agcakənd ərazisi əməliyyat nəticəsində azad edilir.Milli Qəhrəman Kazimaga Kərimov və Rasim əkpərov(2-ci Goranboy Özünümüdafiə taboru) Xarxaput kəndini düshməndən Azad edir.

11 июня в 21:42 с мобильный · 3..

Назим Байрам Murad Aliyev, bu yazını əsasən sizin Ağdərə əməliyyatı haqqında sualınıza cavab olaraq, yazmışam. Ağdərə əməliyyatı haqqında da ayrıca davam edəcəm.

11 июня в 22:09 · 5..

Murad Aliyev Tewekkur Nazim Bayram.

12 июня в 7:46 · 2..

Tural KhanAraz Nazim bəy, sizin bu yazınızı https://www.facebook.com/Herbi.Xeberler səhifəsində paylaşmışıq. indi səbrsizliklə 16 iyun Ağdərə əməliyyatı barədə yazınızı gözləyirik.

Hərbi Xəbərlər və Məlumatlar

Hərbi-siyasi mövzularda diskusiya klubu

Страница: 17 411 это нравится.

12 июня в 21:43 · 1..

Назим Байрам İnşallah, Tural bəy. Bunları yazmağı və hərb tariximiz sahəsində maarifləndirməni, bu əməliyyatların çoxusunda iştirak etmiş və müharibədən sağ qayıtmış bir döyüşçü və komandir kimi, Azərbaycan əsgərinin xatirəsi və gənclərimizin qarşısında özümə borc bilirəm. Siz bu yazıları bölüşməklə, torpaqlarımızın azad olunması üçün çox vacib və mühüm olan hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi işini görmüş olursuz. Atəşkəs dövründə müharibəmiz bu olmalıdır. Təşəkkür edirəm.

12 июня в 22:05 · 4..

Tural KhanAraz Biz də sizə təşəkkür edirik ki, həqiqətləri gənc nəslə çatdırırsınız. Goy gənclər görsün ki, döyüş tariximizin parlaq səhifələri də olub, qoy görsünlər ki, tariximiz təkcə faciələr tarixi deyil.

12 июня в 22:09 · 2..

Назим Байрам Elədir Tural bəy. Bu statusdan aşağıda indi bir yeni statusla bölüşdüm. Xəritəyə baxan görür ki, Azərbaycan əsgəri vuruşub və bunu bacarır.Ağdərə əməliyyatından yazandan sonra, mən 1992-ci ilin atəşkəsləri mövzusuna toxunacam. Disput.az forumunda erməni politoloqu və tarixçisi ilə debatda sübut etdim ki, “atəşkəslər erməni ordusu üçün siyasi sığınacaq” olub. Bunu aşkar və hamı tərəfindən asanlıqla yoxlanıla bilən faktlarla sübut etdim. Bu həqiqətlərlə də sizinlə bölüşəcəm.

12 июня в 22:18 · 5..

Tural KhanAraz dediyiniz xəritəni də paylaşmışıq. Deyim ki, maraqlı infoqrafikadır.

12 июня в 22:20 · 2..

Назим Байрам Bu infoqpafikaları sizin kimi vətənpərvərlərə- “Azərbaycan Respublikasına Xidmət Edirəm” FB-səifəsinin adminləri düzəldir. Bundan öncə erməni “Arabo” dəstəsinin məhv edilməsi infoqrafikasını düzəltmişdilər. Biz də qrupumuzda paylaşmışıq. Çox şadam ki, vətənpərvər insanlarımız sosial şəbəkələr vasitəsilə tanış olur və birgə fəaliyyət göstərirlər. Böyük işlər kiçik işlərdən başlayır.

12 июня в 22:38 · 8..

Cumali Tutu beli duz deyirsiz menim de yadimdadir menede az yara vurmayib NAZIM Bey

13 июня в 21:25 · 2..

Хагани Рзаев Dəyərli məlumatlara görə hamınıza təşəkkür edirəm!!!

29 июня в 22:01 · 2..

Хагани Рзаев Назим Байрамa xüsusi təşəkkürlər!!!

29 июня в 22:02 · 2..

Ayxan Sadiq Nazim bey,2-7sentyabr xocavend emeliyyatinin tarixi deqiqdirmi?neise xatirlamadim,mumkunse qisaca xatirladin

30 июня в 8:52..

Назим Байрам Bu tarix 704( Lənkəran) briqadasının hücumu tarixidi, Ayxan bəy. Dəqiqləşdirmək istəyirsizsə minnətdar olaram. Ümumiyyətcə mən o istiqamətdə, müharibə zamanı yalnız iki dəfə olmuşam- 22- 27 aprel 92-ci il Qacarda(OMONda olanda) və 2-8 avqust 92-ci il uğursuz Qırmızı Bazar əməliyyatının təhlil edən hərbi-texniki ekspertiza komisiyasının tərkibində.

30 июня в 18:48 · 2..

Назим Байрам Xatırlayırsızsa, tanklar məsələsi…

30 июня в 18:48 · 1..

Назим Байрам Ümumiyyətcə 92-ci ilin mayından sonra Xocavənd və Fizuli istiqamətində keçirilən əməliyyatların əvvəlcə xronologiyasını ardıcıl olaraq bərpa etmənizi üzərinizə götürsəz, Ayxan bəy, sizə çox minnətdar olaram. Qeyri-dəqiqliklərin qorxusu yoxdu, elə ona görə burdayıq ki, əsl tarixi bərpa edək. Əvvəlcə bütün iri hücum əməliyyatların xronologiyasını, bundan sonra isə bacardığımız qədər hər birinin ayrıca gedişatını. Nə deyirsiz?

30 июня в 18:53 · 1..

Кенуль Сардарлы men bildiyimi sizinle paylashmaga haziram, komandir

30 июня в 19:47 · Отредактировано..

Ayxan Sadiq calisaram Nazim bey,qeyd etmisdim Qirmizi Bazar emeliyyatini deqiq deye bimerem,melumatim azdir,ancaq xocavend istiqametinde ,rayon merkezi/kecmis Martuni/istiqametinde kecirilmis emeliyyatlat haqqinda calisarm melumat verem

30 июня в 19:51 · 2..

Назим Байрам Bəri başdan təşəkkür edirəm.

30 июня в 21:25 · 1..

Elnur Rehimli Salam Nazim Dost mende sabanov Sabirin Esgeri olmusam Daxili qosunlarda cox aqir vaxtlar idi o zamanlar qardasim Qorxmaz bizim usaqlarida doyise aparirdi Sabanova cox komekliyi eyib qorxmazin

30 июня в 21:33 · 3..

Назим Байрам Allah Qorxmaza və cəmi Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qrupda bilməyənlər üçün demək istəyirəm ki, Elnur bəyin qardaşı Şəhid Qorxmaz Rəhimovla 91-ci ilin sonlarında Ağdam milis rotasında bir yerdə şərəfli döyüş yolu keçmişik. Qorxmaz həqiqətən də adına layiq qorxmaz oğlan idi. Elnur, onda sən qrupumuzun fəxri üzvü Abuzər bəylə bir h/h-də bir zamanda xidmət etmisən?

30 июня в 21:54 · 2..

Elnur Rehimli Salam Nazim Dost tanimiram o adami biz1992 ci ilde mayin 4 di Bakida daxili qosunlara dusdik montinde o vaxti qarisiq vaxtlar idi bize branyilet ve dubinka verib sehere nezaretci cixardirdilar mayin axirlarina yaxin bizi Aqdama apardilar cox qarisiq oldu here bir yere dusdi hec oz yerlililerimizi gore bilmirdik Abezer Bey belkede meni taniyar saqolun QORXNAZ haqda dediyinizi sozlere gore Allah komeyiniz olsun bizim kamandanimiz Sabanov Sabir idi men 1995 ci ilde Sabanovnan gorisdim Bakida daxili qosunlarin bas idaresinde isleyirdi Anamla getmisdim bizi evine apardi yoldasi Qorxmaz haqda sohbet edib aqlayirdi Sabanovda Qorxmazin yaxin dostu olub Allah cemi Veten uqrunda candan kecen oqullarimiza rehmet elesin ve Veten uqrunda doyisen qelbinde helede Veten daqi SEhid daqi dasiyan Igid oqullarimiza Allah ozi yardimci olsun sizin kimi Qehramanlara bu xalqin ehtiyaci var sizler olmasaydiz biz indi Allah bilir hansi olkelerin qulu idik SAQOLUN VAR OLUN

1 июля в 10:59 ·

______________________________________________________________________
Абузер Абилов

Помню в Агдере танкисты Сурета подарили Володию одного маленького шенька.Шенок то такой сладенький был.Он принес его на палатку.Отбоя небыло от солдат когда узнали что у нас маленькое пополнения.Шенок был маленьким.Кормили его молоком.Все ребята просили санитарьную машину чтобы он купил и привез молоко из Тертера.Денег у нас было много-куда тратить то.Но скоро мы его уже отвыкли от молока.Не каждый раз удавалось привезти его из Тертера.Когда он спал,ребята старались не шуметь.Когда шумели ,Володя злилься.Один раз как то я шандархнул из С-60 по Мохратагу,чуть Володя не задушил менья-Ты че твою мать,не видиш ребенок тут спить.Я как то тоже злился-Пошел ты… дурак,ради собаки что войну отменьят чтоли.Он любил менья как младшуго брата.Остыв он обнял менья-Ехх Алик,в каждой войне есть свои прекрасные минуты-посмотри на малыша-он разве он некрасив среди всего грязи войны.Пуст менья форумчане не осудять-посмотрев на играюшего со своим хвостиком шенка-я вольно не вольно вспомнил о своем 2-летним малыше,ох как я обнял бы его.
Шенок жил с нами,воевал,наступал,отступал.Он прошел путь с нами у кого то на рюкзаке,в машине с боеприпасами,на БМП.
Когда Володя заскачил на мину по дороге на Маниклу,шенка мы оставили на базе.После его нестало.Он стал каким то другим-ходил как бешенный,в конце его раздавила БМП.Незнаю почему я ето пишу.Но вспоминания того мгновения и слова Володии я досихпор забыть немогу. Как и другие….

Не нравится · Отменить подписку · Поделиться · 30 июня в 21:32 возле Баку

Вам, Rauf Huseynov, Фазилю Гусейналиеву, Anar Mamedov и 8 другим это нравится..

Anar Mamedov u Володи не 55 ыи был случаино ?? в 93 ем в левонарке ?

30 июня в 23:57 с мобильный · 1..

Абузер Абилов Анар,Володя был ВВ-шником. Тоесть специалист по вооружению. Прошел Авган, весь Карабах еще с ВВ-шниками СССР,потом после развала остался служит в Азербайджане. Ходил ремонтировал вооружения всем,начиная от добровольческих баталёнов,кончая войск. Всем помогал и был отменной воякой. В последний раз подорвался с нами на Манике,когда возврашались из боя за “Текстильный” что в Гюнейпяя. Любил пить. Постоянно был поддатым.Но бил четко из 82,120 мм минометов,СВД и РПГ. Теперь уже не тот он. Времена и невнимательность властей испортили его. Как и нас многих((

1 июля в 22:25 · 4..

Anar Mamedov daa uj. есть люди которые их специальность воевать. кроме этого они чичего не могут. жаль что таких людеи страна не ценит.

1 июля в 22:53 с мобильный ·

______________________________________________________________________
Samir Beshirli

Salam!Zəhmət olmazsa bilənlərdən xahiş edirəm ki,müharibə dövründə tərəflərin qüvvələr nisbəti və itkilər barədə dəqiq məlumat verəsiniz..Qüvvələr nisbəti erkən dövrdə(1988-1991),Konfliktin eskalasiyası dövründə(1991-1993) və müharibənin son dövründə(1993-1994).Öncədən təşəkkürlər

Не нравится · Отменить подписку · Поделиться · 24 июня в 20:08

Вам, Эльшану Джавадзадэ, Murad Aliyev, Alakram Hummetzode и 3 другим это нравится..

Кенуль Сардарлы Eziz veteranlar, bu haqqda melumati olan yoxmu?

30 июня в 23:00..

Кенуль Сардарлы Назим Байрам, Nureddin Xoca, Tarlan Eyvazov, Фазиль Гусейналиев, Abuzer Abilov, Bashir Alaz ve bashqa veteranlardan xahish edirem, burada qoyulan suala aydinliq getirin, veteranimiz sual verib.

1 июля в 13:03..

Нуреддин Хоча girsin internetə hamısı orda var!

1 июля в 13:10 · 1..

Samir Beshirli internetde sehih melumat tapa bilmediyime gore burada sorushmusham Nureddin muellim,internetde esas ermenilerin melumatlari yayilib ruslar da onlardan goturub yayirlar..ermenilere gore ise biz onlardan 4-5 defe ustun olmushuq amma onlar cemi 5000-e yaxin(mulki ehali ile birlikde) itki veribler bizimkiler ise 20 min(mulki ehalisiz) bununla da gostermek isteyirler ki,bizimkiler ne qeder efeldi ozleri ise ne qeder guclu doyushken milletdi..ona gore burada sorushdum

1 июля в 13:54..

Samir Beshirli Konul xanim,men hele ki,veteran deyilem..olmagi cox arzulayiram…

1 июля в 13:54 · 1..

Фазиль Гусейналиев Валаһ бурда гојулан суал бир аз арашдырма тәләб едир. Мән аҹизәм бу суала ҹаваб вермәкдә.

1 июля в 13:56 · 1..

Назим Байрам Samir bəy, 92-ci ilin mayın sonlarından 93-cü ilin fevralına qədər bizim Qarabağdakı qoşunlarımızın(MO, DQ, DİN) ümumi sayı 36 min olub. Ermənilərinsə 18 min(8 Qarabağ+8 Ermənistan).

1 июля в 13:59 · 3..

Samir Beshirli Hmmm…ermenilerse deyir hemin vaxtda bizim 40 min,ermenilerinse cemi 10 min qoshunu olub Qarabagda..maraqlidir

1 июля в 14:01 · 1..

Назим Байрам Biz 40-42 min olmuşuq 1993-cü ilin oktyabırndakı H. Əliyev çağrışından sonra.

1 июля в 14:04 · 2..

Назим Байрам Ancaq 93 oktyabırdan sonra ermənilər də Ermənistandan gələn qüvvələrin hesabına əvvəlki saylarından daha artıq olublar.

1 июля в 14:06 · 2..

Samir Beshirli bes ondan qabaqki dovr haqqinda ne deye bilersiniz??aydindir ki,hemin dovrde esasen OMON vurushurdu onun da sayi 3000 idi.bir de erazi ozunu mudafie batalyonlari ile birlikde cemi texminen ne qeder olardi???
yani 91-ci ilde 92-nin mayin ayina qeder,Lacin alinana qeder..
Cvetana Paskevanin Koltso emeliyyati ile bagli cekdiyi filmde aciq ahskar gorunur ki 91-ci ilde ermenilerin xeyli sayda silah sursati,yeralti bunkerleri,Strela,Igla raketleri,agir dezgahli pulemyotlari yaxshi rabite qurgulari olub…bu onu gosterir ki,onlar da az olmayiblar ve yaxshi teshkil olunmus olublar…menim emim deyir bir defe birin tutmusduq negr idi,qiz idi…o biri emim de bir dene bashga zencini nivanin arxasina baglayib surumusdu..emilerim Sirxavendin ozunu mudafie destesinde olublar.Demeli o vaxtdan onlarda nayomnikler de olubmus

1 июля в 14:08 · 1..

Samir Beshirli budur bu da ermenilerin versiyasi Iyunda Azerbaycan terefden 35 min,ermeniler terefden ise 8 min doyuscu olub..guya ona gore de onlar o vaxt meglub olublarmis…

http://forum.istorichka.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246381446/60

Исторический форум – Арцахская война – 1988-2006 гг.
forum.istorichka.ru
Исторический форум. Обсуждения различных аспектов культуры и исторической науки.

1 июля в 14:11 · 1..

Назим Байрам 91-ci ildə qüvvələr təxminən bərabər olub- hər tərəfdə ümumi silahlı sayı 6 min. 92-ci ilin əvvəlindən may ayına qədər sürətlə eskolasiya gedib, lakin bizdə daima kiçik say üstünlüyü olub. Buna bağxamayaraq, ermənilərin ixtiyarında 366 polkun silah-sursat və texnikası olduğundan və biz, idarəçiliyin zəifliyinə görə, qüvvələrimizi cəbhənin lazımi yerlərində vaxtında cəmləşdirə bilmədiyimizən, say üstünlüyümüzü konkret döyüşlərdə reallaşdıra bilmirdik.

1 июля в 14:17 · 3..

Ayxan Sadiq 91ci ilde deyekki evvellerinden ermeniler daha yaxsi teskil olunmusdular,hemin Dagliq Qarabagin butun yasayis menteqelerinde ozunumudafie desteleri yaradilmis ve formalasmisdi,Dagliq Qarabagdan nolan ehalini merkezden,Bakidan bi telebi vardi,oda silah,ancaq ilk defe silahlar 1991 ci ilin noyabr ayinin 20 silah verildi,artiq hemin dovrde ermenilerin yaxsi silahlanmis ve teskil olunmus silahli quvveleri var id

1 июля в 20:55 · 2..

Tutu Cumayeva MEHMANE doyuslerin birinde Baloglan adli tankimist itdi. ve birdaha da tapilmadi, qaldi sehidlerimin sayini bilmirem yaralilarimin da sayini bilmirem. Kimler bu gun men axtarib tapiblarsa da tesekkur edirem. Men bir tibb bacisi olaraq 5 batalyon 2 rotada olmuwam. Doyusduyum yerlerde AGDERE,CANYATAQ GULYATAQ, SUSERSENGI, MEHMENE,DOVSANLI,QAZANCI,VENG ve s.. doyuslerde olmusam..

2 июля в 16:05 · 2..

Назим Байрам Tutu xanım, Dovşanlıda 93-cü ilin yanvarında olarsız. Elədi?

2 июля в 16:32..

Tutu Cumayeva olmusam ancaq yarali cixartmisam.

2 июля в 16:34 · 1..

Назим Байрам 123-ün və 703-ün yaralılarını? Xatırlamırsız?

2 июля в 18:04..

Назим Байрам Dovşanlı tərəfə Çıldranı keçərək getmisiz?

2 июля в 18:05..

Tutu Cumayeva canyataq gulyataq sonra cildirana getdik yadimdadirsa sonra mehmane agdere terefden getdik

2 июля в 20:02..

Samir Beshirli Mehmana yunan kendiydi elemi???

2 июля в 20:03 · 1..

Tutu Cumayeva yadimda deyil sene qurban

2 июля в 20:05 · 1..

Назим Байрам Elədi, Samir bəy. erməniləşmiş yunanlar.

2 июля в 20:06..

Samir Beshirli oralarda olmamisham,intahasi xeritede ,atam gilin,emilerimin danishiqlarinda uje ezberlemishem hara haradir

2 июля в 20:08..

Tutu Cumayeva CANIM MENIM MEN zAKATALA QIZIYAM 3 IL AGDAMDA OLMUSAM

2 июля в 20:10 · 1..

Samir Beshirli Lap yaxshi anam,men de Agdam-Agdere torpaginin ogluyam

2 июля в 20:11..

Tutu Cumayeva HER ZAMAH HAZIRAM QADASI YENE GETMEYE

2 июля в 20:12 · 1..

Ayxan Sadiq toy 1993 cu il 15 avqusta Xocavend batalyonun qerargahinni yerlelesdiy agdam rayonuni Ergi qesebesinde kecirilmisdir ,gelini Agcabedi seherinden Sari adli doyuscumuzun evinden kocurulur,evvelce Ergi qesebesinin yuxarisinda Iydelik adlanan yere-kesfiyyat tagimini yerlesriyi yere ,sonra ise Ergi qesebesine getirilerek batalyonun qerargahini yerlesdiyi eraziye getilir ve davam etdirilir,batalyonu komandiri Xocavend rayonun Muganli kendinden Huseynov Ilyasdir,Toyu olan esger sehv etmiremse Ermenistantan qacqin olan esgerdir,o mezuniyyete getmisdi,ailelerinde bu qizla aile qurmaga narazi olduqlari ucun deyekki qizi qacirmidi,3 gun sonra Nergiztepe adlanan erazide batalyom ciddi doyusler apardi ve ermenilerin guclu hucumunun qarsisi alindi

2 июля в 20:49 · 1..

Ayxan Sadiq bagislayin dogru yer yazmadin,esger toyu olan video olan yere aiddir yazi

2 июля в 20:51 ·

_______________________________________________________________________________
Унудулмаз Карабаг

Xocavənd Batalyonu

Qarabagda doyushculer toy edir
http://www.youtube.com
Qarabagda doyushculer toy edir.

Не нравится · Отменить подписку · Поделиться · 1 июля в 9:07.

Вам, Фазилю Гусейналиеву, Эльшану Джавадзадэ, Tutu Cumayeva и 4 другим это нравится..

Фазиль Гусейналиев Чох араглы видеоду!!! Белә орижинал тој һәр адама нәсиб олмаз. Ҝөрәсән кимләрди? Инди һарда јашыјырлар?

2 июля в 14:36..

Tutu Cumayeva baxi sizlere bu toy ornek olsun ibret goturun

2 июля в 15:34..

Tutu Cumayeva Fazil bey bu toy kimindir o xanimlari hardan tapaq

2 июля в 15:36..

Фазиль Гусейналиев Tutu ханым, мәнә дә мараглыды, биринҹи дәфәди ҝөрүрәм бу видеону.

2 июля в 15:37..

Tutu Cumayeva Fazil bey bele yoylarimiz olun amma bu toy kimin oldugunu bilmek isteyirem

2 июля в 15:38..

Tutu Cumayeva mene komeklik edin xanimlari tapaq ne olar

2 июля в 15:39..

Фазиль Гусейналиев Унудулмаз Карабаг-а мүраҹиәт едәк, бәлкә онун мәлуматы олар. Видеону о јүклүјүб групун сәһифәсинә.

2 июля в 15:40 · 1..

Tutu Cumayeva ne olar meni basim cixmir cox xahis edorem tapmaqda komeklik edin

2 июля в 15:41..

Фазиль Гусейналиев Тапарыг. Дарыхмыјын.

2 июля в 15:42 · 1..

Tutu Cumayeva sag olunminnetdaram

2 июля в 15:43..

Унудулмаз Карабаг bu Xocavend batalyonudur , orda gorduyunuz kimi Xocavend batalyonunun eskerleridir herbi hissede eskerlerin qarsisindaki komandir Ilyas Huseynovdur,geline uzuk taxan kecmis Qarabag veterani,Xovavend batalyonunun qurucusu Eyvaz Huseynovdur hal hazirda hemde Xocavend rayon icra hakimiyyetinin bascisidir,yegane bascidirki hemde herbci olub,

2 июля в 19:59 с мобильный · 1..

Унудулмаз Карабаг toylari olan shexsleri tapmaga calisacam sizim ucun

2 июля в 20:10 с мобильный..

Tutu Cumayeva SAG OL DEYERLI DOSUM SENI VAR OLASAN

2 июля в 20:16 · 1..

Ayxan Sadiq toy 1993 cu il 15 avqusta Xocavend batalyonun qerargahinni yerlelesdiy agdam rayonuni Ergi qesebesinde kecirilmisdir ,gelini Agcabedi seherinden Sari adli doyuscumuzun evinden kocurulur,evvelce Ergi qesebesinin yuxarisinda Iydelik adlanan yere-kesfiyyat tagimini yerlesriyi yere ,sonra ise Ergi qesebesine getirilerek batalyonun qerargahini yerlesdiyi eraziye getilir ve davam etdirilir,batalyonu komandiri Xocavend rayonun Muganli kendinden Huseynov Ilyasdir,Toyu olan esger sehv etmiremse Ermenistantan qacqin olan esgerdir,o mezuniyyete getmisdi,ailelerinde bu qizla aile qurmaga narazi olduqlari ucun deyekki qizi qacirmidi,3 gun sonra Nergiztepe adlanan erazide batalyom ciddi doyusler apardi ve ermenilerin guclu hucumunun qarsisi alindi

2 июля в 20:52 ·

________________________________________________________________________

Эльшан Джавадзадэ

723 sayli alay Gacar kendidə dislokasiya olmuşdu.Alay komandiri Vahid Osmanov,komandir müavini Ovcuyev(adini yadimdan cixarmişam).Alayin Keşfiyat bölmesi komandiri Hicran müzvini Vahid fizuli bölgesine gelen günün sabahi artig keşfiyat əməliyatlarina başladi.Sözün düzü 723 alay da nizam intizam yox derecesində idi.Komandir Vahid Osmanov esla norkaman idi.Etrafina (blotnoy)şexsleri yiğib daim halli veziyetdə olurdular.Ətrafinin yaxin mühafizesi də dversant bölümü idi ki heyet esgeri kodekslər ilə yox (po ponyatiyam)la hereket edirdilər.Tez bir zamanda Keşfiyat bölümü brigada komandirin yaninda hörmete galxdi.Kom brig daim bizim bölümmüzü öz emri altinda saxlair ve her hansi ciddi emeliyatlari Hicrana tapşirirdi.Vahid cox savadli keşfiyatci idi.bütün aparilan emeliyatlarin topagrafiyasini tertib edib düzgün raport verirdi.Keşfiyatimizi ,Girmizi Bazar,Veyselli,Cemilli,Cartaz,,Divanallilar etrafinda apardik.Tuğ istigametinda Asifin yerli Alayi,Martun…Продолжить чтение

Не нравится · Отменить подписку · Поделиться · 29 июня в 10:30

Вам, Фазилю Гусейналиеву, Murad Aliyev, Əzizağa Süleymanov и 12 другим это нравится..

Джамал Ахмедов OVÇİYEVİN ADI SƏHV ETMİRƏMSƏ tofiq İDİ

29 июня в 11:16 с · 2..

Эльшан Джавадзадэ Haman savaşdan sonra Ovciyev Medet Guliyevə meni tegdimat verdi ve meni keşfiyat mektebine teyin etdilər.Orda düzgün bir herbi hisse gördüm

29 июня в 12:49 · 1..

Ayxan Sadiq olar Elsen bey,eslinde qalanda bizim batalyon martuninin qaracug dagi.emirallar kendi,Muganli kendi ve merzili kendi istiqametinde cox boyuk erazide mudafie doyusleri aparirdi,23 sentyabrda marrtuni istiqametinde hucum olub,ve istiqamete Mobil ve Semedin rehberlik etdikleri ozunumudafie batalyonlari gelmisdi emeliyyat plansiz ve dusunulmemis heyata kecirildi ve cox ugursuz oldu,derine getmeyecem ehtiyac gormurem

29 июня в 13:06 · 3..

Ayxan Sadiq batalyonlar Fizulini yerli batalyonlari idi

29 июня в 13:08 · 1..

Эльшан Джавадзадэ yerli batalyonlar esla hec kime tabe olmag istemirdilər.her biri ağa idi Fizulidə.Men bir şeyi degig bilirəm.Fizuli istigametində istedadli komandanlig yox idi.yeni gelmiş azvaenkomun oğlu(adi yadimda deyil hec ne edə bilmedi.bir defe köhne kombrig ilə hansi sa alayin bazasina geldik .orda kombrig ilə haman alayin komandanligi emmeli başli dava edirdilər..hercmerclik cox böyük seviyyede idi Fizuli bolmesində.bu hegigetdir

29 июня в 13:15 · 3..

Ayxan Sadiq Emin Qasimov idi kombriq

29 июня в 13:17 · 2..

Cumali Tutu qarabag muharibesinde ele hadiseler var ki qati zamani gelince acilacaq dostlar

29 июня в 13:17 · 2..

Ayxan Sadiq sizin yerli batalyonlar haqqinda fikirlerinizi hamiya samil etmek olmaz Elsen bey,ordu yaranmamisdan ermenilerin qarsisinda dayanan mehz ozunumudafie batalyonlar idi,hamisida vetenin mudafiesine konullu gelmisdiler,sadece hemin dovdeki veziyyet.intizamsizliq.hakimiyetsizlik ,anarxiya onlari bezen ozbasina edirdi,axi olkede veten muharibesi getmirdi,bir hisse veten,bir hisse hakimiyyet,bir hisse var dovlet,bir hisse kef,bir hisse ise umumiyyetle hec ne ugrunda vurusurdu,inaninki konullu ozunumudafie batalyonlarini bezen ozbasina eden mehz,bu hisseler idi,ne ise bu basqa movzudur

29 июня в 13:28 · 5..

Эльшан Джавадзадэ düz deyirsiz Ayxan

29 июня в 13:34 · 2..

Назим Байрам Amma Emil Qasımov Tuğa qədər getmişdi, özü də döyüşkən idi.

29 июня в 14:05 · 1..

Эльшан Джавадзадэ Fizuli bölgesində cox merd oğlanlar var idi.Yerli batalyon ya yersiz gelme olsun fergi yox idi.Lakin her batalyon Komandani veziyete nezaret etmek isteyirdAğdere bölgesində savaşan alaylar kimi nizam intizam yox idi.ona görə də Fizuli istigametində eger uğurlar olurdusa bu müveggeti hal olurdu.Nedense komandanlig etmek isteyen cox idi.komandirlər arasinda nifag var idi.ve mehz buna görə də Monti kimi diğa şan şöhret gazanmişdi.Yerli batalyonlarin döyüşcüləri istedikləri an ermeni postlarina basgin edib diğalari öldürüdülər.yəni onu demək isteyirrəm ki istek olsaydi ve vahid bir komandanlig olsaydi Ermenini coxdan bitirmişdik..

29 июня в 14:14 · 1..

Эльшан Джавадзадэ birdə icki meselesi cox ziyan vururdu bizə.Tut aragi su yerine idi.anlayiram ki narkom 100-200 grami döyüşdən önce əsgeri trans halina getirir.ehtiyat hissi azalir ve agresivlik yaranir.Lakin savaşdan 1 sutka gabag küpüne kimi icmek.yatmamag.evvelcədən fiziki sarsinti kecirmek.sonra isə poxmel veziyetdə döyüşə girmek cox böyük bir sehv idi ki zabitlər terefindən buraxilirdi.

29 июня в 14:18 · 3..

Эльшан Джавадзадэ her bir kes müharibede öz yerini bilmelidi.bir siaravi esger kimi men hec bir planlar gurmurdum ve zabitlər plan gurduğu halda özümü psixoloji cehetdən olacag savaşa hazirlayirdim…meni maraglandiran tek bir şey var idi..gördüyüm düşmeni mehv etmek.silahi daim saz veziyetdə saxlamag.artig eskik gehremanlig göstermemek ve calişdikca döyüşdə sağ galmag.meni maraglandirmirdi biz hardayig?.kendin adi nedi? kifayet edirdi ki komandirin sözərini yadda saxlamag ve üzerinə goyulmuş tapşirigi tam ve degig yerinə yetirmək.esger strategiya gurmag ücün düşünmemelidi.onun strategiyasi döyüş vaxti instiktiv olarag yaranir..öz siravi doslarini hiss etmek.düşmenin yerini aydinlaşdirmag.döyüş erazisini adi ilə yox landşafti ilə tanimag ve bunu tez bir zamanda derk etmek dir-siravi esgerin borcu….ölmemek calişmag ki mehv etmek.hec ne barede artig düşünmemek dir esgerin vezifesi….Hacan ki Komandiri düzgün plan gurursa ve esger bu plani hec olmasa 50 faiz reallaşdirirsa galanin onun döyüş ustaliginin üzerine düşür. döyüş ustaligi sadece olarag düşmeni gözündə şişirtmek lazim deyil..ve Azərbaycan ordusunda cox adamlar var idi ki Ermeni döyüşcülərini dahi sayirdilar ve beleliklə özləri özlərini gabagcadan cilizlaşdirirdilar

29 июня в 14:32 · 2..

Назим Байрам Elşən bəy, komandirlər arasında mənəm-mənəmlik var idi, mübahisə etmirəm. Ancaq bunun əhəmiyyətini, məncə, biz çox şişirdirik. Azərbaycanda bu gün də istənilən dövlət, müxalifət, səhiyyə, bank-maliyyə, təhsil və s. struktur rəhbərləri arasında bir birini bəyənməmə, mənəm-mənəmlik mövcuddur və heç vaxt yox olmayıb. Bizim insanlar üçün bu təbiidir, təəsüf ki. Və ayrıca Qarabağ komandirlərinin “xəstəliyi” olmayıb və deyil. Ancaq güclü birləşdirici ideya və rəhbərlik olan yerdə, bu “müəsisə içi” münasibətlər işin nəticəsinə təsir göstərə bilmir. Məsələyə bu ümumi kontekstdə baxsaz, görərsiz ki, əslində bütün bu şeylərə baxmayaraq, ən yeni tariximizdə bircə birlik və bigə hərəkət təcrübəsi var- o da Qarabağ komandirlərinin birliyi və birgə döyüş hərəkatlərı.

29 июня в 15:17 · 3..

Эльшан Джавадзадэ 2010 ilə kimi garabağ hakkinda her şeyi unutmag isteyirdim.Vallah hec danişmag istemirdim.Elbetdə ki bizim istedadli komandirlərimiz var idi hem də cox idi.meni yandiran o idi ki onlari gabağa cekmirdilər.amma bir anda imkan verirdilərsə haman komandirlərə dağlari sökürdülər.men komandanlara hec zaman kec baxmamişam.taxsiri da onlarda görmürəm.Mneim garabağ savaşindan sonra siyasetcilərə nifretim oyandi.Cünki bir esger olduğum halda mendə galib gelmek isteyirdim.İnanin Nazim Müəllim men yaxşi esger olmuşam.düşmeni hec zaman güclü saymamişam.hetda ağlima bele getirə bilmirdi ki ermeni meni vura bilər..sadece olarag indiye kimi meğlubiyet meni iztirab icində saxlayir.bu güne kimi de formami saxlayiram ki ,,kim bilir belke yeni bir şans olacag.

29 июня в 15:30 · 5..

Ayxan Sadiq insallah Elshen insallah,olacaq o sans,esas ruhdur,ruhu saxlamaq lazim,esas ruhu qorumaq lazim!

29 июня в 15:37 · 3..

Ayxan Sadiq meglubiyyet muveqqetidir ve bu meglubiyyetde hamimizin payi var,ruhdan dusmek olmaz,esas muveqqeti meglubiyyetin sebebleri ciddi arasdirilmali,oyrenilmeli ve en esasi ondan netice cixarmaqdir qelebe mutleq olacaq,birde bu qelebenin olacagina inanmaqdir

29 июня в 15:43 · 2..

Эльшан Джавадзадэ vallah eger başlasa bu müharibe yalniz gelebe ilə bitəcək.allaha and olsun bu müharibeni başlamagdir cetinliyimiz..istemirlər beziləri…vallah billah ermeni gan gusacag bu defe…

29 июня в 15:45 · 2..

Назим Байрам Müharibədən sonra mən heç zaman əsgərə irad tutmamışam və məğlubiyyətimizi əsgərimizin ayağına yazmağa imkan verməmişəm. Həqiqət bundan ibarətdir ki, əsgərimiz qeyrət boğmuş və cəbhəyə yollanmış adi bir azərbaycanlı balası olub. Bu gün əsgərimizi tədqid etmək istəyəndən fərqli olaraq.

29 июня в 15:46 · 6..

Эльшан Джавадзадэ esgere ruh veren bir vetenidir birdə komandiri..esger ücün veten ve komandir bir anlayişdi.

29 июня в 15:49 · 5..

Эльшан Джавадзадэ sizin isə Nazim Müəllim nece komandir olduğunuzu cox eşitmişəm.menim də igid ve tecrübeli komadirlərim oldu axiraxirda hec olmasa bir nece savaşda mendə ermeniye ne isə gandirdim.bunu komandirlerimin seyesində edə bldim.düzgün plan ve düzgün emr.

29 июня в 15:52 · 5..

Ayxan Sadiq muharibe iki ordunun deyil iki milletin maddi,menevi,psixoloji veumumiyyetle butun varligi ile bir biri ile savasmasidir,elbetde bu muveqqeti meglubiyyeti Azerbaycan esgerinin ayagina yazmaq olmaq,tebiiki bu muveqqeti meglubiyyeti doyus meydaninda yox Bakida siyasetcilerin meydaninda qazandiq

29 июня в 15:56 · 4..

Elchin Melikyeganov Elshen her sheyi xatirlayiram,ele bil hamisi dunen olub,mende seninle o aci hasiselerin shahidiyem,amma sonunda sapyor Familli itirenden sonra ushaqlar qayb oldular, men malish ozume yer tapmadim? bilmirem neden.Edikle Oleqi xatirlayirsanmi? Xaxolluda savashda itirdik,adin unutdum.

30 июня в 0:33 · 2..

Elchin Melikyeganov Birde baqishla Facebooka az girirem,salamlar,sayqilar,bisous!!!

30 июня в 0:35 · 3..

Назим Байрам Elçin bəy, sizə suallarımız olacaq. Bir dəfə vuruşmuşuq, bir dəfə də bu haqqda ətraflı danışaq. Bu lazımdı. Mən də 20 il çalışmışam yadıma salmayam. Bilirəm, çox şeylər unudulub, ancaq çalışaq birgə bəzi epizodları tarix üçün bərpa edək.

30 июня в 1:01 · 3..

Əzizağa Süleymanov Elşən bəy Qacar kəndində səhf etmirəmsə məktəbin həyətində məskunlaşmıçdınız. Zənnim məni aldatmırsa Qvçiyev və Osmanov Şəkili idi.Namazov da briqada komandiri idi. Osmanov sonradan çağrış məntəqəsində işlədi Yaman da vurur du boydan da bir az balaca adam idi. Ovçiyev isə hündür boylu cüssəli zabit idi. Sizdən sol tərəfdə isə Omonun postu var idi dağən üstündə alt tərəfdə qalın meşə idi. Mən sizin kəşviyatçılar barəsində yazmışam sizin orada olmağınız məndə xoş təssəvür yaratdı. Getdiyiniz o qalın meşə cığırları ilə dəfələrlə qırmızı kilsə ətrafına keçib dümənin hərəkətini müşahidə etmişəm. Sonrakı günlərdə mənim də uşaqlarım dəfələrlə sizinlə bərabər kəşviyyatda iştirak ediblər. Yazımı izlə çox məqamlar yadnıza düşəcək.

30 июня в 4:14 · Отредактировано · 3..

Фазиль Гусейналиев Əzizağa Süleymanov, мән дә ораларда олмушам сентјабр ајында сәһв еләмирәмсә. 723-үн командири Османов Балакәнин Катех кәндиндән иди. Гаҹарда бир дә 720-ҹи баталјон вар иди. Комбатлары Акиф Мәммәдов иди, сонралар 702-нин гәрарҝаһ рәиси олду (јәни бригаданын). Мән һәмин баталјонун зенитни батарејасынын ики ЗУ-23 гурғусу вар иди, онлары тәмир етмәк үчүн Јағлывәнд кәндиндән ҝедиб 2 ҝүн орда галмышам. Мән биләни 3 дәнә дә јерли баталјон вар иди орда, биринин комбаты Јапон ләшәбли бириси, биринин комбаты Заһир, бир баталјонун да комбаты ја Сәмәд иди, ја да Гәһрәман адында адам иди дејәсән.702 бригада Бакыдан формалашыб ҝҝәләндә ҹәми 2 баталјонла ҝәлмишди, 720 вә 721. (ола биләр сәһв едирәм һардаса. Мәлуматы оланлардан әгигләшдирмәләрини хаһиш едирм). Бу јерли баталјонлар да 702-нин табелијинә верилмишди. Амма тәбии ки онларын ипә-сапа јатмағы, табе олмағы бир гәдәр чәтин мәсәлә иди. Мән биләни артыг 1992-ҹи илин нојабр ајында дејәсән һәмин таборларын нөмрәләри ләғв едилди вә линејни баталјонлар кими фәалијјәт ҝөстәрмәјә башладылар.

30 июня в 8:57 · 4..

Джамал Ахмедов yazın qardaşlar,obyektiv həqiqətləri yazın .hələ üç il bundan əvvəl hay saldım ki,müharibə tariximizi də saxtalaşdırırlar ,saxta veteranlar,saxta qəhrəmanlar,saxta və yanlış hadisələr sırıyırlar cəmiyyətimizə. bu saxtalığın qarşısını az da olsa almaq ,müharibə tariximizi olduğu kimi gələcək nəsillərimizə çatdırmaq məqsədi ilə özümün kasıb vəsaitimin hesabıana kimsədən kömək ummadan təmənnasız olaraq ” fövqəladə komendant ” adlı sənədli povestimi 500 nüsxə tirajla çap etdirib yaydım.
hazırda isə maşallah tək deyiləm bütün veteranlarımız burada tapışaraq toplanmışıq.həqiqətləri yazın məqsədimiz kimləri isə tərifləyib kimləri isə pisləmək və ya ittiham etmək deyil. bir birimizlə hörmətlə davranmalı hörmətlə yanaşmalıyıq. var olun öpürəm VETERANLARIMIZI !!!

30 июня в 10:51 с · 4..

Эльшан Джавадзадэ Allahu Əkber sedalari cox nadir hallarda olurdu

30 июня в 17:47 · Отредактировано · 5..

Bashir Alaz Elşən qardaşım nizdə hər şey vardı Vətən sevgisidə döyüş ruhuda sadəcə İslam əxlaqı yox idi bizdə bax bu müsəlmanda olmadığı üçün Allah bizi cəzalandırdı

30 июня в 17:47 · 4..

Эльшан Джавадзадэ buyurun Nazim müellim.verin sual.eger cavabin bilirəmsə degig cavab vererem

30 июня в 18:16 · 2..

Əzizağa Süleymanov FAZIL BƏY BİR AZ DEDİKLƏRNİZDƏ ARDICILLIQ POZULSADA DEDİKLƏRİNİZ DÜZDÜR. mƏMMƏDOV BRİQADANIN QƏRARGAH RƏİSİ HƏMİDOVUN VAXTINDA TƏYİN EDİLMİŞDİ.SƏHF ETMİRƏMSƏ LƏNKARAN TƏRƏFDƏN İDİ. SADƏ İNSAN İDİ. hƏQİQƏTƏN YERLİ TABORLAR COX ÖZBAŞLIQLAR EDİRDİLƏR.

2 июля в 15:46 · Отредактировано · 1..

Эльшан Джавадзадэ Gacarin yenilmesinin sirrini men bilirəm.kim ve nece onu aldi.ve kimin taxsiri oldu gacarin elden getmesinin.Gacari ermenilər ala bilmirdilər.lakin birden birə veziyet orda gerginleşdi ve cox asanligla Gacar alindi.

2 июля в 16:36 · 1..

Эльшан Джавадзадэ nein ki Gacarin hetda Fizulinin getmesi cox asanligla olmasinin sirrini men bilirəm.degig bilirəm

2 июля в 16:38 · 1..

Əzizağa Süleymanov Qacar kandinda toydan ermanilar tarafindan asir aparılan qaz-galinn qisası Omonçular tarafindan neca alındığından kimin xabari var. Kim o amaliyyatda içtirak edib.

2 июля в 17:19 · 1..

Назим Байрам Bu nə vaxt olub, Əzizağa bəy?

2 июля в 17:23 · 1..

Эльшан Джавадзадэ biz gacara gelende artig OMON ordan cixmişdi.

2 июля в 17:26..

Назим Байрам Elşən bəy, tarixləri də qeyd etsəz(təxmini də olar) yaxşı olardı.

2 июля в 17:27 · 1..

Эльшан Джавадзадэ Ayaz mütellibov hakimiyeti geri almag istedi ya.haman tarixdən 3 gün sonra bizi fizulide bir kend mektebindən Gacara gönderdilər.

2 июля в 17:30..

Эльшан Джавадзадэ Gacarda bizə OMON nun cixdigini ve bizim onun yerini tutduğumuzu kend sakinlərin dən bildim

2 июля в 17:32 · 1..

Əzizağa Süleymanov Bu hadisə Səhf etmirəmsə 28 iyun hücumundan bir az qabaq olmuşdu. Erməni kəşviyyatşıları qəfil kəndə girib toydan bir xeyli qadın aparmışdı. Əvəzində 40 yaxın qadın Omonçular tərəfindən o məsələ Əməliyyata Polkovnik Şafayət Rəsulov Rəhbərlik edib. o zaman.

2 июля в 17:33 · 2..

Эльшан Джавадзадэ hetda Fizulide mektebdə olanda Milli Meclisin spikeri yagub bele söz işlətdi.Biz hamimiz peşkayig…men radioya gulag asirdim.

2 июля в 17:34 · Отредактировано..

Əzizağa Süleymanov Ermanlarin tabor komandiri Vacikin anasını da Sırxav\n kandi yaxınlarından K\lb\c\r uşaqları Fizuliya gatirmişdilar. Vayonkom İbrahimovun meyitini onula dayişdik.

2 июля в 17:37 · Отредактировано · 1..

Эльшан Джавадзадэ 28 iyun hücumundan sonra meni ayri herbi hisseye gönderdilər.

2 июля в 17:37..

Эльшан Джавадзадэ Elcin Elchin Melikyeganov bu hakda bilər.Özü TUĞLU balasidir.Gardaşi da OMON döyüşcüsü idi.

2 июля в 17:38..

Назим Байрам Bizi(OMONun zirehli çevik dəstəsini) Qacara Tərtərdən 21 apreldə göndərmişdilər(“24 aprel”lə bağlı vəziyyətin gərginləşəcəyi gözlənilirdi). Biz gələnə qədər də orada OMONçularımız var idi. Onlar bir əməliyyat keçirmişdilər- Qırmızı Bazar yolunun üstündə. Bizim çevik dəstə Qacarda bir əməliyyat keçirdi- ermənilərin vinzavoddakı bazalarını məhv etdik. Aprelin sonlarında Tərtərə qaytardılar.

2 июля в 17:41 · 3..

Эльшан Джавадзадэ radgay tuayev kecimişdi bir emeliyat

2 июля в 17:44 · Отредактировано · 1..

Эльшан Джавадзадэ granatamet ilə JANNA ni isteyirdilər esir götürsünlər..bu hakda bizə yerli camaat danişdi

2 июля в 17:45 · Отредактировано · 1..

Эльшан Джавадзадэ birdə bele bir hadise de olmuşdu orda.Ermenilər gacara hücüm etdilər.OMON,duvannali ve gacar döyüşcüleri haman hücüma garşi lobovoy hücüm edib geri sixiblar.Ermenilərin də öz BMP si arxadan özünkiləri vurubmuş

2 июля в 17:47 · Отредактировано..

Назим Байрам Dəqiq, Elşən bəy! Roqday(amma Qarayev).

2 июля в 17:49..

Эльшан Джавадзадэ mene dedilər tuayev di .vallah..dedilər ki futbolistin oğludur

2 июля в 17:50..

Эльшан Джавадзадэ

2 июля в 17:51..

Эльшан Джавадзадэ mene bele dedilər.

2 июля в 17:51..

Назим Байрам Mənim dostumdu. Hündür arıq oğlandı.

2 июля в 17:51 · 1..

Əzizağa Süleymanov Qırmızı bazardan toydan gələn Aftobusu yəqin xatırlayırsınız.

2 июля в 17:51 · 2..

Эльшан Джавадзадэ men onu görmemişəm.amma onun gehremanliglari diller ezberi idi

2 июля в 17:52 · 1..

Назим Байрам Bəli, Əzizağa bəy, siz məni anladız. Biz onun o biri günü gəldik.

2 июля в 17:53 · 1..

Назим Байрам Roqday OMONun ilk günlərində sıralarında idi. Bir çox əməliyyatlarda olmuşdu.

2 июля в 17:54 · 2..

Назим Байрам Əzizağa bəy, o məsələ olanda Qacardaydız?

2 июля в 17:54..

Əzizağa Süleymanov Aziz qardaşlar xatiralarnizi bir da yoxlayın inanın unudulan döyüş yoldaşlarımız küsgündürlar onlar hec vaxtı etdiklarini dila gatirnmazlar biz onların igidliyini ortaya qoymalıyıq.

2 июля в 17:59 · 3..

Назим Байрам Razıyam. Qrupun hədəflərindən biri də odur, Əzizağa bəy.

2 июля в 18:02..

Эльшан Джавадзадэ Men Elcindən danişmag isteyirəm.Kazaklara Duvannalilarda gan uddurdu.onlarin cox sayini mehv etdi

2 июля в 18:18 · 2..

Эльшан Джавадзадэ döyüş zamani daim gülümseyirdi.ürek direk verirdi hamiya.

2 июля в 18:20 · 2..

Ayxan Sadiq Nazim bey salam.Xocavend istiqametinde olan ve eyni zamanda Qirmizi Bazar emeliyyatlari hazirlanir,tezlikle olacaq

2 июля в 20:58 · 3

______________________________________________________________

Фазиль Гусейналиев

Бу шәкил 1992-ҹи илин ијул ајынын 3-дә Кәлбәҹәрдә чәкилиб. Һәмин ҝүн 701-ҹи бригада ики һиссәјә бөлүнәрәк узун бир марш кечди вә бир һиссәси Ағдабан-Чапар истигамәтиндән, диҝәр әсас һиссәси исә Атерк кәндинин үст тәрәфиндән, демәк олар ки, ермәниләрин гәтијјән ҝөзләмәдији бир истигамәтдән сәһәриси ҝүн, јәни ијулун 4-дә ҝенишмигјаслы һүҹума кечди. 2 ҝүн әрзиндә бир нечә кәнд алынды, ијулун 6-да мәним дә иштирак етдијим истигамәтдән, Сәрсәнҝ су анбарынын сол тәрәфијлә биринин ады Зәјлик иди дејәсән, бир дә Умудлу кәндләри азад едилди. О бири истигамәтдән исә бизим бөлмәләр Кетаван кәндиндән Тәртәр чајынын үзәриндә ермәниләрин көрпүнү партлатмасы илә әлагәдар һүҹуму Вагуас истигамәтиндә инкишаф етдирә билмәдиләр. Амма Кәлбәҹәр_Ағдәрә јолу атәш нәзарәти алтына алынды там. (tam metn veteranlarin xatiresi bolmunde var __ K.S.)

Байрам Байрамов Фазил, салам гагаш. Нечесен?

14 июня в 18:16 · 2..

Фазиль Гусейналиев Салам, ај Бајрам. Сән неҹәсән? Ҝөрсәнмирсән?

14 июня в 20:04 · 1..

Байрам Байрамов Йох брат, буралардайам. Бизим дилнен десек “я всегда в обойме”. То есть рядом и завожусь в пол оборота.

14 июня в 20:52 с мобильный · 4..

Назим Байрам Fazil, həqiqətən çox dəqiq əməliyyat keçirmişdiniz. Doğrusu, nəinki ermənilər üçün, bizim üçün də 701-in Sərsəngin cənub sahilini belə tezliklə almağı gözlənilməz oldu. Mənim hətta bu xəbəri eşitdiyim dəqiq yadımdadı. Hamımız çox təəcübləndik.

14 июня в 21:11 · 2..

Фазиль Гусейналиев Һә, Назим, чох фәрәһли ҝүнләр иди. Артыг хәјалымыздан гыш дүшәнә гәдәр нәинки Гарабағы азад етмәк, һәтта Меһрини әлә кечириб Нахчыванла гуру јолуну ачмаг кечирди… Һајыф о шанслардан ки, әлдән бурахылды…

14 июня в 21:14 · 2..

Назим Байрам 9 iyuldan bizimkilər bir aylıq atəşkəs elan etməsə idilər, ermənilər 15 iyulda əkshücuma keçə bilməzdilər. Siz bir nəfəsə Vəngə qalxardınız. 15 iyulda onlar Drmbondan Ağdərə istiqamətində əkshücuma keçdilər, 19 iyulda isə Arqomerdən sizə qarşı hərəkət etdilər.

14 июня в 21:24 · 2..

Фазиль Гусейналиев Мәним дә јадымдады о ләнәтә ҝәлмиш атәшкәс сөһбәти. Чүнки биз Умудлу кәндиндән кечиб Сәрсәнҝ су анбарына догру ирәлиләјирдик. Сонра дедиләрки атәшкәс елан олунуб вә биз кери гајыдыб Умудлу кәндиндә мөһкәмләндик. Амма дәгиг арих јадымда дејилди. Сағ ол ки, сән даһа әтрафлы јада салдын. Ән бөјүк фаҹиә ис Атеркдә јерләшдирилмиш дахили гошунларын әсҝәрләринин башына ҝәлмишди дејәсән. О вахты дејирдиләр ки, орда 40-а јахын әсҝәримиз өлдүрүлүб вә сонра, һәмин әразиләр бир дә азад едиләндән сонра онларын ҹәсәдләринин галыглары јыгылыб, Бакыда шәһидләр хијабанында үмуми бир гәбирдә дәфн олунублар.

14 июня в 21:28 · 3..

Фазиль Гусейналиев Сәрсәнк су анбары дедикдә мән бәнди нәзәрдә тутурдум, платинанын өзүнә сары ирәлиләјирдик.

14 июня в 21:31..

Назим Байрам 9 iyulu unutmaram. Bizi(123-cü tank batalyonu və 1-ci bat) 7 iyulda Ağdərə tərəfdən ön dəstə kimi göndərdilər Mehmananı alıb, Drmbonun üstündə mövqe tutb, əsas qüvvələrimizi gözləyək. Əsas qüvvələrimizdən 15 km irəliləyib, vəzifəni yerinə yetirdik, 9-u Drmbonla Çıldranın arasında mövqe tutduq. Rabitə əlaqəsinə çıxdım, bir nəfər cavab vermədi, efirdə ancaq xışıltı səsi. Ermənilər isə bizim yerimizi artıq bilmişdilər. Şiddətli döyüş başladı. Atəşkəsə görə bizimkilər arxamızca gəlməmişdilər, bizə isə atəşkəs haqqında xəbər etməyi “unutmuşdular”. Bəlkə siz o döyüşün səslərini eşidirdiz. Səhərdən 19.30 qədər döyüşdük.

14 июня в 21:43 · 4..

Aziz Hasanli ateşkesi öz orduna xeber vermemek.heqiqeten analoqu olmayan hadisedir.

15 июня в 23:00 · 3..

Хагани Рзаев Heyif. Çəkilən zəhmətlər hədər getdi. Hələlik uduzmuşuq…

29 июня в 21:54 · 3..

Абузер Абилов Ağdərə -Turbaza yolu ilə irəllədik. Komandir Milli qəhrəman Ənvər Arazov idi (Rəhmətlik).Daxili Qoşunlarin Ağdam polku tərkibində.

30 июня в 18:30 · 2..

Абузер Абилов Nazim ,Cldran tərəfdə döyüş vardı, yadımdadaı,hələ Ənvər əmi dedi ki, deyəsən ya OMON uşaqları, ya da kimsə orada mühasirəyə düşüb.

30 июня в 18:32 · 2..

Гюнел Мамедова Ənvər Arazovun 400ə yaxın əsgərin mühasirədən çıxarilmasında boyuk xidməti olub. Allah rəhmət eləsin

30 июня в 18:40 · 2..

Назим Байрам Salam Abuzər! Gözlərimizin ağı saraldı. Hardasan? narahat olma, özün görürsən ki, siyasət yoxdu)). Siyasət o yerdə olur ki, döyüş konkretikası, faktologiyası yoxdu. “Qocalığımızı sirkələyək”, gənclərimizə göstərək ki, müharibə tarixi istənilən siyasi “razborkalardan” müqayisə olunmaz dərəcədə daha maraqlıdı.

30 июня в 18:42 · 4..

Абузер Абилов Günel yadımdadır o əməliyyat. Amma 400 deyildi. 200-250 olardı.

30 июня в 18:42 · 2..

Абузер Абилов Salam Nazim. Biraz üstünə sağlıq,naxoşladım. Sağ olsun Sarcalı qospitalının həkimləri. Bəli, siyasət mənnik döyül. amma döyüş tariximiz, qəhrəmanlarımız və döyüşcülərimizin hər addım tarixi,mənim yaranış və son tariximdir. Bu gün bu tarixləri ucuzlaşdırıb və yox etməyə calışan alcaqlara da sözüm budur: Nəslinizin qeyrətini cəkə bilməyən binamuslar,əlinizi tarixdən cəkin. Tarix ölmür,o yaşayır və yaşayacaq.

30 июня в 18:48 · Отредактировано · 4..

Абузер Абилов Siyasətdən isə zəhləm gedir-o bir xəyanətkar qadına,və geydirmə silaha bənzər

30 июня в 18:49 · 3..

Эльшан Джавадзадэ şerikem.Millitarist olmag cox yaxşidir.

30 июня в 18:58 · 2..

Гюнел Мамедова Siyasət bir bataqlıqdır. Gərək bulaşmayasan, bulaşdınsa, geriyə yolun olmaz və ölənəcən qoxusu getməz.

30 июня в 19:02 · 1..

Назим Байрам Abuzər. Çıldranla Drmbonun arasında 9 iyul 92-də biz idik. İlk döyüş səhər saat 5-də ermənilərin oxraneniye postu ilə qısa oldu. Amma saat 9-da başlayan 19.30 qədər davam etdi. OMON Çıldranda 92-nin sentyabırın əvvəlində 1 saatlıq atışmaya düşdü, Tahir- Milli Qəhraman orada Şəhid oldu. Rəhmətlik Məzahir(DİN, bozqurd) də o döyüşdə olmuşdu.

30 июня в 19:05 · 3..

Абузер Абилов Elə o ərəfədə idi. Günelin dediyi hadisə. Ənvər Arazovla (komandir) Elxan (komandir müavini) mən (DQ baş idarəsi) Poqosomer istiqamətinda mühasirəyə düşdük. Yanımızda Sumqayıt uşaqları vardı. Səhf eləmirəmsə deyəsən Qurtuluş uşaqları idi. Cldan istiqamətindən BMP gəldi yanımızdan kecdi. Ənvər Şabanovdan soruşdu ki, bu BMP kimindir(ratsiya ilə) O dedi Ağdam polkunundur. Amma ənvər dedi yox,bu Ağdam polkuna bənzəmir. Sola get,taxıllığa gir. RPQ-22 vardı məndə. Biraz kecdi BMP fırlanıb üstümüzə gəldi. Atəş acdı. Əsgərlər pərən-pərən düşdü(hamısını avtobusa basıb gətirmişdilər). Ənvər sağdan cıxıb BMP-ni vurdu. Qacdım əsgərləri yəğmağa. Yaralı vardı. Panika göyə qalxmışdı. Zeklərdən ikisi ilə(onları İsgəndər Həmidov göndərmişdi) əsgərləri və yaralıları meşəyə soduq. Bu zaman MTLB bizi haqladı. Üstündə NURS vardı. PKT-dən yağdırırdı. RPQ ilə vurdum. Yandı. İcindən cıxanları zeklər vurdu. Əsgərləri toplayıb meşəyə apardıq. Səhəri Turbaza yoluna cıxaraq,Şuşa batalyonu ilə rastlaşdıq. Komandir (Mehman) ,kim tanıyırsa desin, Kosalardandılar. Qardaşı topcu Zirəddin.

30 июня в 19:40 · Отредактировано · 6..

Балай Несибов Hemin erefede Tacibov meni caqirdi yanina dedi gedirsen Aterkden Qezenfere deyirsen menimle elaqeni berpa elesin,ozunde Umudludan menimle rabite elaqesine gir.Z.Rzayevi Bakiya caqirmiwdilar.Men xidmeti uazla Aterke catdim ki,atiwma kendin icerisinde gedir.Men mawindaki rasiyamla Tacibova melumat verdim ki,veziyyet beledir.Idare etme menteqesini ise top mermisi duwerek alt-ust edib,ora yaxinlawa bilmirem,ozum atew altindayam,ermeniler artiq yollari goturub.Dedi veziyyeti melumat verdiler.Qayitmaq istedik ki,Uazi hec olmaya siradan cixaraq,ancaq bizi goren duwmen caliwirdilar ki,bizi girov gotursunler.Cox ezabla taxilliqla surunerek meweye ozumuzu catdirdiq.Gece saat 2 radelerinde Tacibovun yanina gelib cixdiq.

4 июля в 18:03 · Отредактировано ·
__________________________________________________________________________________

——————————–
Bashir Alaz

Laçın rayonu Həkəri çayının sahili

992780_440231606075940_401312213_n

1005953_440231799409254_4786057_n
понравилось..

Не нравится · Отменить подписку · Поделиться · 4 июля в 16:43.

Вам, Фазилю Гусейналиеву, Murad Aliyev, Мэти Мэтиеву и 14 другим это нравится..

Bashir Alaz Könül xanım baxın bu insanlaın haqqı tapdalandı 1992-də avqust ayında

4 июля в 17:38 · 2..

Кенуль Сардарлы Heyatda o qeder chox haqsizliq var ki, bezen dehshet buruyun insani, bu dehshetin ichinde nece yashayiriq?! Bir de bu haqqsizliq Azerbaycanda chox deyil, sadece mutleq ve hakimdir. Insha’Allah mutleq haqq yerini tapacaq, buna inaniram.

4 июля в 17:45 ·

———————–
Bashir Alaz

Bu gün Rəhim Qazıyevlə olan söhbətimizə son qoyuldu buradan ondan üzr istəyirəm üzbəüzdə üzr istədim indidə istəyirəm

Не нравится · Отменить подписку · Поделиться · 5 июля в 20:07

Вам, Фазилю Гусейналиеву, Рамину Исмайилову, Эльшану Джавадзадэ и 7 другим это нравится..

Ибрагим Иманли vaxt gelecek ondan hele cox adam uzr isteyecek

5 июля в 22:48 · 4..

Назим Байрам Bəşir bəy, Sizin qəhramancasına döyüşdüyünüzə məndə şübhə qalmadı. Öz həyat təcrübəmdən bilirəm ki, yanlışlığı, səhvi etiraf etmək bir çox hallarda insandan ayaq üstə düşmənə həmlə etməkdən daha böyük qəhramanlıq tələb edir.

5 июля в 22:49 · 10..

Кенуль Сардарлы Chox sevindim bu meselenin heqiqeti achildi, Rehim bey mene yazdi ve teshekkur etdi ki, bu meseleni ona chatdirdim, amma men deyirem ki, bu menim en sherefli borcumdur, Qarabag tarixini sheffaflashdirmaq ve heqiqetlerin achilmasina xidmet etmek.

5 июля в 23:25 · 7..

Рамин Исмайилов Ama bu hansi mesele idi men bilmedim(((

6 июля в 12:30 · 1..

Bashir Alaz Ramin bəy olmayan məsələni bilməsəz daha yaxşıdı

7 июля в 7:56 ·

___________________________________________________________________________________
Фазиль Гусейналиев

Ахшамыныз хејир, ај ветеранлар. Бу ҝүн бир шеј јадыма дүшдү. истәдим сизин фикирләринизи билим. Əлавәси оланлар ашагыда рәјдә фикирләрини јазсынлар. Бојнумуза алсаг да, алмасаг да о вахты бизим тәрәфимиздә елә бир дөвр олду ки, әфганлар да вурушдулар. Бу барәдә сизин фикриниз неҹәди?

Onlar burda heç vaxt olmuyublar.

Onların burda hec bir xeyri dəymiyib.

Həmin vəziyyətdə onlara doğrudan da ehtiyac var idi. (en chox ses toplayan bu cavab oldu._ K.S)

Yaxşı vuruşurdular.

Biz onlardan daha yaxşı döyüşürdük.

Не нравится · Отменить подписку · Поделиться · 7 июля в 20:10.

Вам, Гюнел Мамедовой и Eldar Salexli это нравится..

Фазиль Гусейналиев Bashir, фикрини нә илә әсасландыра биләрсән ки, онларын һеч бир хејри дәјмијиб?

7 июля в 20:37..

Кенуль Сардарлы Qarabag doyushunde olmadigima gore sonsuz teessuf var ichimde! Bir chox metlebleri men de derinden-veteranlar qeder deqiq bilmek isterdim.

7 июля в 20:37 · 1..

Bashir Alaz Fazil sənki gözəl bilirsən onlar nə ilə məşğul idilər orda niyə eyiblərimizi açdırırsan

7 июля в 20:38..

Эльшан Джавадзадэ MEN FERİD İLƏ İNDİ DE DOSLUG EDİRƏM

7 июля в 20:38..

Эльшан Джавадзадэ YAXŞİLARİDA VAR İDİ PİLERİ DE

7 июля в 20:39 · 1..

Фазиль Гусейналиев Bashir, сән азҹа дүшүн вә о заман бизим јерләшдијимиз әразијә онларын ҝәлдији вахты јадына сал, вәзијјәти дәгиг гијмәтләндир. Мән мәсәлән ҺӘМИНКИ ВӘЗИЈЈӘТДӘ ОНЛАРА ДОГРУДАН ДА ЕҺТИЈАҸ ВАР ИДИ вариантыны сечмишәм.

7 июля в 20:39 · 4..

Bashir Alaz sənin fikrivə hörmət edirəm ancaq dəqiq bilirəm ki onlar ora havayı pul qazanmağa gəlmişdilər

7 июля в 20:41..

Кенуль Сардарлы Ermeniperest jurnalist menimle sohbetinde dedi ki, azerbaycanlilar ermeni oglan ushaginin bashina qadag vurublar, bu hadiseni bilen varmi? ve bele hadiseler yer alirdimi, muharibede, bizimkiler terefinden, hem olurdusa, bu efqanlar filan terefden ola bilerdimi?

7 июля в 20:42 · 1..

Фазиль Гусейналиев Bashir, инсафын олсун, онлар бизим әразијә ҝәләндә нә күндәјдик? Бригададан демәк олар ки әсәр әламәт галмамышды. јенә онлар бәзи постлары нәзарәтә кбтүрдүләр. Сән дедикләрин сонралар башлады, өзбашыналыглары, кеф чәкмәкләри.Пула галанда да биздән алмырдылар ки пулу.

7 июля в 20:43 · 1..

Bashir Alaz biz uşaqlara əl qaldırmamışıq

7 июля в 20:43 · 1..

Фазиль Гусейналиев Гадаг нәди?

7 июля в 20:45..

Bashir Alaz qurtar Fazil onların ora gəlməsi şəxsən bizə hörmətsizlik idi mən indi də belə hesab edirəm

7 июля в 20:45 · 1..

Кенуль Сардарлы mismar ? ne bilim her bolgede bir cur deyilir

7 июля в 20:47 · Отредактировано..

Фазиль Гусейналиев Bashir, һөрмәтсизлик иди дејирсән? Әлбәттә, сән дүз фикирләширсән. Елә билки евә башга бир киши кәтирмишдиләр ки, бу евин проблемләрини һәлл еләсин. Амма реал вәзијјәт башга ҹүр иди. Ҹәбһә хәтти тамам позулмушду. Постларда дајамага адамлар јох иди. Јенә о әфганлар ҝәлди о вахты Фүзулидә азҹа да олса гаралты еләдиләр, бизим бригада да вахт удду, һазырлашды, комплекләшдирди вә Һорадиз әмәлијјатыны апарды. Бәшир, билирсән ки, онларын автомобил техникалары јох иди. Әсл һөрмәтсизлик онлары постлара апармалы олан бизим сүрүҹүләрин ордан нечә километр аралыда горхуларындан постлара јахынлаша билмәмәси, машынлардан онларын дүшмәләрини тәләб етмәләри иди. Бәлкә олмујуб белә шеј?

7 июля в 20:51 · 3..

Rauf Huseynov Efqanlarin doyushduyunu Fizulide gordum. Rehmetlik Rovshen Cavadovun getirdiyi efqan doyushculeri ve generalla orda tanish oldum. Onlarin doyushlerinin shahidiyem.

7 июля в 21:10 · 4..

Anar Mamedov Evvel gelen efqanlar yaxsi vurusurdular. Sonradan gelenler ise deuirdiler ki bize ancaq PK bir de qranatamot verin. Amma onlar vurusublar. Ozu de lap yaxsi vurusublar.

7 июля в 22:06 с мобильный · 4..

Абузер Абилов Bəşir, mənə diqqətlə qulaq as.Sən bir müharibənin iştirakcısısan. Mənsə ikisinin. Əyər Sovetlərin öz xalqı ilə müharibəsini də saysaq,onda 4. Yəni Almaata və Bakı.

7 июля в 22:14 · 2..

Emil Babayev 1993 cı ildə Qarabağa könüllü olarağ döyüşmək üçün gəlib yanı əfqanlar ?

7 июля в 22:17 · 1..

Фазиль Гусейналиев Emil, he? konullu/

7 июля в 22:18..

Абузер Абилов Dediyim odur ki, müharibələr zamanı hec birdöyüş birləşməsinə ümumən qiymət qoymaq olmaz. Əyər söhbət Əfqanların alcaq işlərindən gedirsə, o zaman mən sənə özümüzünkülərin Əfqanlardan 1000 dəfə alcaq işindən 1000 nümunə göstərərəm. Hər müharibədə “döyüşcü” və “döyüşcüyə bənzərlər” anlayışı olub. Əfqanlar arasında coxlu hərbi mütəxəssislər vardı. Onların coxusu Sovet hərbi məktəbinin yetirmələri idi. Bir cox savaşlarda onlar özlərini yaxşı tərəfdən göstərdilər. Əsasən ən birinci gələnlər. Sonradan isə elə özümüzünkülərdə olduğu kimi,deyəsən “avtobusa basılıb” gətrilənlər idi. Bəli hərbi intizam aşağı idi. Elə özümüzün 80%-miz kimi. Amma höqsanlara baxsaq,oz zaman gərək boynumuza alaq ki,özümüzün nöqsanımız və hərəkətlərimizin naqisliyi ,elə Əfqanlarla bir sıraya qoyulmalı idi. Onların spesifik insani və qeyri insani hərəkətlərinin şahidi mmən hələ 18 yaşında olmuşam. Amma gəl razılaşaq ki- bu cür döyüşcülərin olmaması ücün-XALQIN ÖZÜNÜN ORDUSU OLMALIDIR. Kənar ordu- elə kənar ordudur.

7 июля в 22:27 · Отредактировано · 6..

Абузер Абилов Bir də Bəşir. Bu gün Rus ordusunu Azərbaycana gətirmək ücün az qala axırıncı alt tumanını yırtanlar ,hec də anlamırlar ki, onların dəvət etdiyi ordu-hec də Əfqanlardan sivil və nizamlı deyillər.

7 июля в 22:26 · Отредактировано · 2..

Emil Babayev Abuzer Abilov nə üçün rus ordusunu gətirmək istəyirlər ki?

7 июля в 22:29 · 1..

Tofiq ShahMuradov onlari men atamin yanina gedende Agdamda Qervend kendinde gormusdum,atam pisliyirdiki xebersiz gedirler 5-10nefer guya emeliyyata bir iki gulle atirlar kulli miqdarda qizil alirlar

7 июля в 22:29 · 1..

Абузер Абилов Xülyalar. Rus ordusu. Qarabağın alınması. Və daha nələr. Xülyalar bə qanmazlıq.Başqa hec nə.Bir də sapı özümüzdən olan lapatka dəstələri.

7 июля в 22:30 · 3..

Qiyas Memmedov men onlarin adini esidim ozlerini gormedim

8 июля в 10:35 с мобильный · 2..

Эльшан Джавадзадэ var idilər

8 июля в 14:22 · 1..

Назим Байрам Onları bir il əvvəl- döyüşlər dağlıq yerlərdə gedəndə, gətirsəidilər, daha yaxşı olardı əlbəttə ki.

8 июля в 17:35 · Отредактировано · 2..

Rauf Huseynov Bir defe onlarin gece yarisi ermenilerin topunu nece tapmaglarinin shahidi oldum…ayaglarinda shap-shup,,3 4 nefer 2 gomush tapdilar…her gomusha bir fener bagladilar uzagdan mashina benzeyiur axi…he..bir az gomushlari surduler…uzagdan top ateshi acildi..bunlar da yerini mueyyen elediler…bir sozle fenrleri yandirib sondururduler… top da 1-2 defe atir…amma sozsuz ki deymir…bir sozle mueyyen edilmish yere qeder gedib top bolumu mehv edirler…

8 июля в 18:38 · 6..

Кенуль Сардарлы priobretyonnie naviki za godi partizanskoy voyni.

8 июля в 18:51 · 2..

Фазиль Гусейналиев Menim cox yaxin dostum Besir onlari beyenmese de, dogrudan onlar vurusmaga gelmiwdilewr. O meselenin diger terefidi ki onlar din davasi aparirdilar, ya ne bilim ne qelet edirdiler, amma vurusurdular. Deqiq teferruati ile yadimda deyil,o vaxti ermenileri tankini da qacirib getirmisdiler.Efqanlarin sonradan vurusmaq heveslerinin olmesinin cox sebebleri var. Birincisi, torpaq bizim ola-ola laqeyd ve sehlenkarliq olmagimiz idi. ewwek deyildiler ki.Gorurduler bizimkiler wellenir,olar da dediler bizim ne vecimize. Diger bir sebeb ise bir az ince sebeb idi.Bilmirem bunu nece basa duseceksiz. Amma realliq o idi ki olarda pul var idi. biz hele dollari gormemisdik. bizim **QOCAQ** yerlilerimiz basladilar onlari kef meclislerine, qadinlara dadandirmaga. olar da Efqanistanda gormediyi kefleri gormeye basladilar. Bir nefer var, mence Besir de taniyir, herbi hekim idi, dollara tamahlanib oz qizini olardan birine guya kebin kesdirib verdi. sora da basladilar, o qizin HALAL erleri elcek kimi deyisilmeye…

8 июля в 19:52 с мобильный..

Bashir Alaz mən onlarla bir dəfə mühasirəyə düşmüşəm qoyub silahların qaçmağa cəhd ediblər. ancaq məcbur etmişik onları son güllələrinə qədər atdırdım onlara aşağı seyidəhmədlidə yəqin Fazil sən bilirsən onlar bizim başımıza hansı oyunları açdılar bunlarki sənin gözünün qabağında olub

8 июля в 20:02

_________________________________________________________________________________
Şəhriyar Qubadlı

Salam əziz həmvətənlilərim! Buyurun növbəti məqaləm http://www.teref.info/?p=14719

Не нравится · Поделиться · 22 июля в 10:21

Вам, Фазилю Гусейналиеву, Эльшану Джавадзадэ, Тофику Джафарову и 7 другим это нравится..

Абузер Абилов Qarabağ müharibəsi zamanı ümumilikdə Milli Ordu sıralarında on minlərlə adam döyüşüb. Onlardan otuz minə yaxını şəhid olub.

22 июля в 18:46 · 3..

Абузер Абилов Yanlışlığı düzəldin “On minlərlə vuruşub,onlardan otuz minə dək ”

22 июля в 18:47 · 1..

Əzizağa Süleymanov NƏ QƏDƏR ACI OLSADA YAZDIĞINIZ HƏQİQƏTDİR. BU GÜN HAKİMİYYƏT MƏSUBLARINA MƏNSUB OLAN MƏTBUAT BELƏ KEÇMİŞ QARABAĞ DÖYÜŞÇÜLƏRİ BARƏSİNDƏ BİR MƏQALƏDƏ YAZMIR.

22 июля в 19:00 · Отредактировано · 4..

Əzizağa Süleymanov Q

22 июля в 18:57 · 1..

Абузер Абилов Yazmadıqları ücün də,bu gün ev hədiyyəsi qazandılar

22 июля в 19:01 · 3..

Гюнел Мамедова Əzizağa bəy, yazan jurnalistlər də təzyiqlərə, təhdidlərə məruz qalır.

22 июля в 19:03 · 3..

Şəhriyar Qubadlı Salam Abuzər bəy. Mən on minlərlə yazmisham. Yani bu 70 mində ola bilər, 80 mində və.s. Mən həmin on minliklərin 30 mininin shəhid oldugunu yazmisham.

22 июля в 21:31 с мобильный · 1..

Абузер Абилов Başa düşürəm əzizizm. Bu mənə ,Sənə məlumdur. Amma 9 -cu sinfi güclə qurtaran qanmaza və 60 yaşına qədər eşşək kimi yaşayıb Qarabağ qazılərinin göbəydən aşağı hissəsində problem axtaran dədəsindən xəbərsizlərə yox. Səhf tutmuram və məqaləni də alqışlayıram ürəkdən. Amma gələcəkdə calış bir az sadə acıqlamalara cox yol ver.

23 июля в 14:49 · 2..

Şəhriyar Qubadlı O 9 u gucle qurtaranlar coxdur 16 yashdayam amma ele Qarabagli dostlarim varki, rayonlarimda kendlerin adini bilmir.

23 июля в 14:57 с мобильный · 1..

Абузер Абилов 16 yaşında belə yazı? Halal olsun ananın südü,dədənin cörəyi ay bala. Hala olsun!

23 июля в 14:58 · 6..

Гюнел Мамедова Şəhriyar bir dənə oglandir. Səni rotama yazacam, Şəhriyar. Abuzər bəy də kombatın olacaq.

23 июля в 15:00 · 3..

Абузер Абилов Əzzağa bax daaa, deməli hələ hec nə itirilməyib. Deməli savaşmağa nəsil yetişir))

23 июля в 15:00 · 4..

Şəhriyar Qubadlı Haminiza Təshəkkür Edirəm! Bu mənim vətəndash borcumdur. ətrafimda bunlar var. Realdir. Bunlara göz yummaq olmur. Gücüm çatan yazmaqdir , onu da etməliyəm.

23 июля в 16:53 с мобильный · 3..

Эльшан Джавадзадэ ela

24 июля в 9:05 · 3

________________________________________________________________________
Рамин Исмайилов

Rəhim Qazıyev-Ən yeni tarix
http://www.youtube.com
Bezileri Bakida hakimiyyet ugrunda mubatize aparanda Rehim bey Qaziyev addim addim cebhe bolgelerinde olub. Sora da adini veten xaini qoydular,…. Mirsahinn….

Не нравится · Отменить подписку · Поделиться · 20 июня в 18:19.

Вам, Aziz Hasanli, Фазилю Гусейналиеву, Эльшану Джавадзадэ и 11 другим это нравится..

Фазиль Гусейналиев Бу видеодан ким нә нәтиҹәјә ҝәлди? Фикирләринизи билдирин.

21 июня в 9:29..

Кенуль Сардарлы Men Rehim beyle hal-hazirda ishleyirem ve bir chox metleblere aydinliq getirir Rehim bey. Butun elde etdiyim melumatlari veteranlarin da komekliyi ile buraya muzakireye chixaracam ve gizli hech ne qalmayacaq, sonra yalanchi qehremanlar tamamen sehneden silinib atilacaq, insha’Allah!

21 июня в 9:46 · 1..

Фазиль Гусейналиев Сиз бу видеода баш верәнләрлә бағлы, әсас да 40-ҹы дәјгәдән сонра олан һадисәләрлә бағлы нә фикирләширсиз? Неҹә гијмәтләндирирсиниз буну?

21 июня в 9:47..

Кенуль Сардарлы Muzakirenin ele burada aparilmasi daha yaxshi olar, eyni movzunu iki status altinda aparmamaq uchun o birisini sildim, Fazil bey.
Sualinizi axsham cavablayaram. Hem veteranlarimiz da toplansin muzakire edek.

21 июня в 9:50 · 1..

Фазиль Гусейналиев Елә мән дә истәрдимки о силинсин. Јенидән пајлашмағымын сәбәби бу барәдә сусгунлуг иди. Бир нөв диггәт чәкмәк үчүн.Дүз еләдиз.

21 июня в 9:51 · 2..

Рамин Исмайилов Fazil bey, bilmirem siz ne dusunursuz, ama men Rehim bey ve Isgender beyin gorduyu isi musbet qiymetlendirirrem. Ferarileri defelerle hebs etmesine baxmayaraq, KKB buraxirdi olari. Ona gore Rehim bey hetta selahiyyetlerini asaraq qacanlara gullelenme hokmu cixarmisdi.Bu qacaqlafa fikir verin, hamisi silahli qacir.Sizce Rehim bey duz elemir?

21 июня в 13:55..

Кенуль Сардарлы Ramin bey, men hesab edirem ki, muharibede qehremanlarla yanashi ferariler de olur, hem de muharibede tesadufu, menfeet guden ve saire insanlar da ola bilir. Bizim ordu ise nizami ordu deyildi, konullulerden ibaret idi, her 10 neferden 7-ci vetenperverlik hissinden getmishdise Qarabaga, 3 -u muxtelif niyyetler gudurdu. Teessuf edirem ki, bu video burada paylashilib, bu menim sehvimdir, men mobil internet belasindan videonu izleye bilmedim ve size guvendiyim uchun elece buraya qoydum. Amma xahish edirem, butun ishtirakchi dostlardan bunu bilin ki, bu sehife sirf vetenperverlik uchun yaradilib, bezi problemleri chozmek ve gerchekleri uze chixarmaq da olar, amma vetendashin utanc hiss edeceyi ve ya doyush ruhunu sindiracagi materiallar paylashmayin!

21 июня в 16:36 · Отредактировано · 2..

Фазиль Гусейналиев Мән һеч кимә нә бәј, нә дә ханым дејә мүраҹиәт етмәјәҹәм. Буну мәним кобулугум кими гәбул етмәјин. Ҝөнүлүн дедикләри илә разыјам, амма бәзи аҹы һәгигәтләри дә анламаг, баша дүшмәк ләзымдыр. Көнүл, инди суалым сизәди бирбаша, Рәһим Газыјевлә әлагәниз вар дејирсиниз, хаһиш едирәм, ону ҝөрәндә сорушун ҝөрәк, о әсҝәрләрин палтарларыны сојундурдугуна корә инди дә олса хәҹаләт чәкирми һеч?

21 июня в 16:38 · 1..

Кенуль Сардарлы sualinizi chatdiraram, amma ferarilik eden esgeri muharibe sheraitinde gulleleyirdiler, Rehim bey sadece silah ve geyimi ellerinden alib. Bu muharibe aparan bir dovletin mudafie naziri uchun gechekden bagishlanilmaz sehvdir, amma utanc deyil. O, onlari gullelemeliydi, amma yene de tekrar edirem, bunlar nizami ordu esgerleri deyiller, sadece oz istekleri ile batalyonlara yazilmish insanlardi, istedikleri an sengeri terk ede bilirdiler, bu halda ise en azi orduya malik levazimati ellerinden alinmasinda qeyri-adi bishey gormurem.
xanim-bey meselesine gelince ise men de ele bu sozleri sevmirem. Mene adimla muraciet daha semimidir.

21 июня в 16:44 · Отредактировано..

Фазиль Гусейналиев Ҝөнүл, амма мәним фикримҹә бунун сәһвиндән чох утанҹы вар. Сиз орда олан инсанларын сифәтләриндәки ифадәләрә бахдынызмы? Фәрари олмаларынын сәбәбләрини орда кимсә ахтардымы? Инди һамы дејәҹәк ки, фәрарилијә һеч нә илә бәраәт вермәк олмаз. Амма орда бир-ики јох, бәлкә дә 50-дән чох адам вар иди.Бәлкә онларын бу һәрәкәти етмәләриндә әсаслы бир сәбәби вар иди? Ән азындан бәлкә сәһв етмишдиләр? Инсан сәһв едә билмәзки? Бакыдан УАЗ-ик машынларла ҝәлиб, онларын үстүнә гышгырмаг, вурмаг, әјинләриндән шалварларыны сојундурмаг чох раһат мәсәләди. Орда о сојундурма әмәлијјатыны апаран адамларын бу ишләр үчүн һеч бир мәнәви һаглары јох иди. Бәлкә дә онлар өмүрләриндә бирҹә ҝеҹә дә олса шахталы һавада, дүшмәнин горхусу бир тәрәфдән, сојуғун о бири тәрәфдән әзијјәт вердији бир шәраитдә олмујублар јәгин. Чүки һамысынын сифәтиндән јағ дамырды. Мәнҹә о адамларын һеч нәји һәмин сојундурулан фәрариләрдән артыг дејилдиләр.Бәлкә дә әскикдиләр. Чүнки онлар инсаны алчалтмагдан ләззәт алырдылар орда.
Мәсәләјә диҝәр бир контексдән јанашаг. О инсанлар нә етмишдиләрсә дә, ән азындан бир-нечә ҝүн о дөјүш бөлҹәсиндә олмушдулар. Лап азаҹыг да олса тәҹрүбәләри вар иди артыг. Орда Рәһим Газыјев, Исҝәндәр Һәмидов елә башбилән идиләрсә, онларла сөһбәт апарыб, инандырыб ҝеријә, сәнҝәрләрә көндәрмәк даһа фајдалы олмаздымы? Һәм дә онлар сәһвләрини баша дүшүб бәлкә дә даһа үрәклә вурушар, онлара ҝөстәрилән бу етимады догрултмага чалышардылар.
Шәхсән мән бу видеоаја бахандан сонра Рәһим Газыјевә вә Исҝәндәр Һәмидова олан азаҹыг һөрмәтим дә итди. Рәһимә елә әввәлдән о гәдәр симпатијам јох иди онсуз да.
Көнүл, фикирләримиз бәлкә дә үст-үстә дүшмүр. Истәсән бу комменти силә биләрсән. Кимин дә башга нә сөзү вар, ирады вар мәнә гаршы, үрәклә гәбул етмәјә һазырам. Һәләлик,ахшама гәдәр.

21 июня в 16:57 · 1..

Гюнел Мамедова Bu videonu mənə göstərən adam qeyd edir ki, guya 38ci dəqiqədən sonra tərksilah olunanlar Surətin adamlaridir. Səbəbi de guya onlarin doyusmemeleri olub. Bu bohtan nə dərəcədə həqiqətə uygundur?

21 июня в 17:02..

Кенуль Сардарлы Фазиль, men her kesin fikrine ve movqeyine hormetle yanashiram. Hech kimin kommentini silmek fikrim yoxdur. Bura meydandir, butun problemlerimizi ve chatishmamazliqlari danisharaq chozmek uchun yaradilib bu sehife. Kechmishini bilmeyen xalqin geleceyi yoxdur, kechmishini gercekleriyle bilmeyen ise ondan dogru netice chixara bilmez. Bu baximdan sizin fikirleriniz bizim uchun deyerlidir, sadece muharibe eden ve tam “ferari” ehval-ruhiyyesinde, esgerlikden qorxan, pul vererek gurtulmaga oyredilen genclerimiz bele videolari gorub menfi tesire dushmesin istedim, amma olsun, mence ele heqiqeti bilmek daha dogrudur.

21 июня в 17:06..

Гюнел Мамедова Rəhim bəyin o hərbiçini vurmasi isə mənə cox pis təsir etdi. Elə bil şagirdlərinə qışqırırdi. Şagirdini vururdu. Ayibdir, Azərbaycan hərbicisiylə belə danismazlar

21 июня в 17:07..

Кенуль Сардарлы Gunel, bu yalan ve iftiradir. Suretin adami deyende kimi nezerde tutub seninle hemsohbet olan? Ramin bey, videonun hansi tarixde chekildiyini bizim uchun aydinlashdirin, xahish edirem. Tarix hemishe chox vacibdir. Men sonra veziyyete aydinliq getirecem.

21 июня в 17:09 · 1..

Рамин Исмайилов Men Rehim beyi mudafie etmirem, ama sizin de qinaginizi qebul ede bilmerem,Sizce ferarileri ne etmeli idi? opub gozunun ustune qoymali iddi?

21 июня в 17:10..

Гюнел Мамедова Yenə təkrar edirəm, Rəhim bəyin hərəkətinə bəraət qazandirmiram. Cox pis təsir etdi bu video mənə.

21 июня в 17:11..

Рамин Исмайилов Fazil bey, hec kimin ferarilik etmeye esasi yoxdu. O dovurde wehid olan esgerlerden neyi artiqdi olarin? oYaxwi, deyek ki qacirdilar, canlarinnan qorxurdular. Bes silah sursati bakiya getirmeye nece haqq qazandirmaq olar?

21 июня в 17:12..

Рамин Исмайилов Konul xanim, bunun tarixini Rehim beyden sorussaz yaxwidi. Mence muxtelif vaxtlarda butun cebhe rayonlarinda cekilmiwvideolarin zborkasidfi

21 июня в 17:13..

Рамин Исмайилов Gunel xanim, ferari kim olur olsun, alcalmaga laiqdi. cunki ferari eger doyuw meydanindan qacirsa demek duwmen oz evine catanda anasini arvadini da qoyub qacacaq. mence Rehim bey onu hele yungul cezalandirdi orda. onlar gullldkeneji idi, ve hamiya da gosterilmdjgd ki ferariler bilsin ki doyuwmek yawamaq ucum yegane wansdi

21 июня в 17:29 с мобильный..

Гюнел Мамедова Yox, Ramin bəy, onlari həbs edə bilərdi. Amma elə uşaq kimi doymek lazim deyildi. Azərbaycan əsgəri buna layiq deyil.

21 июня в 17:30..

Кенуль Сардарлы Bu muzakireni dayandirin! Utancverici sheyleri, hem de achiq faktlari muzakireye ehtiyac yoxdur!

21 июня в 17:31 · 1..

Рамин Исмайилов Fazil bey, Rehim beye simpatiyaniz olmamagini tebii qebul edirem. eliyevin antitebligat mawini yaxwi iwleyib. ama size mesleket gorurem ki Rehim beyin mehkemelerine baxasiz youtubede. onda daha deqiq bilersiz Rehim beyin kim oldugunu

21 июня в 17:34 с мобильный · 1..

Рамин Исмайилов Gunel xanim, Rehim bey ozu demiw, men olari tuturdum, bakida ruwvet alib buraxirdilar. seher gorurdum ki diwlerini agarda agarda gezirler weherde. Rehim bey ona gore emr etmiwdi axirda ki, qacanlar gullelensin

21 июня в 17:36 с мобильный · 1..

Рамин Исмайилов Konul xanim, utancverici budu ki, Rehim bey mulki wexs ola ola Agdere, waumuyankend gulustan kimi emeliyyatlar tewkil etdi. ama indiki generallar…

21 июня в 17:38 с мобильный · 1..

Кенуль Сардарлы Gunel, senin sualina aydinliq getirirem. Bu video hansi ilde chekilmesinden asili olmayaraq, qish movsumunde oldugu bellidir ve Rehim bey 92-ci ilin martinda mudafie naziri teyin edildiyine gore bu hadise 93-cu ilin qish aylarinda lente alinib ve nezere alsaq ki, Rehim bey fevralda istefa verib. Demek, bu video 93-cu ilin qish hucumu dovrune aiddir. Suret Huseynov 93-cu ilin qish aylarinda 2-ci Ordu Korpusun komandani idi ve tabechiliyinde 30 minden chox doyushchu vardi. Bu 30 min doyushcuden 30-u qachirsa, hech de Suret Huseynovun “adamlar” qachir demek deyil. Hem Suret Huseynovun shexsi teshebbusu ile yaradilmish 123-cu hemle-zerbe alayi nizami ordu hissesi idi, konullu batalyonlarin nezdninde yaranmasindan asili olmayaraq, orada herbi nizam-intizam vardi. kimse ozbashina cebheni terk etmezdi chunki, bu muharibe dovrunun herbi qanunlari esasinda olumle cezalandirila bilerdi, amma esas bu da deyildi, bu alay gerchek doyushculerden ve telimlendirerek yaradilmishdi, orada tesadufu insanlar yox idi ve bele ozbashinaliq imkansiz idi.

21 июня в 17:42 · Отредактировано · 4..

Гюнел Мамедова Harda mənfi nə görürdülərsə, deyirdilər ki Surət edib, Surətcilər edib.

21 июня в 17:43 · 1..

Marduk Axuramazda O vaxt doyuse 2-cur adamlar yollanilirdi- 1-ci konullu gedenler, 2-ci zorla kuceden tutulub yollanilanlar, elbetdeki, kuceden tutulub yollanilanlarin yarisi qacirdi.

21 июня в 17:51 · 2..

Рамин Исмайилов Duzdu Gunel xanim. harda menfi nese olubsa Suret, Rehim kimi vetenperverlerin, harda yaxwi iw olubsa eliyevlerin adina yazilib. Suret bey biznesmen olanda da indiki biznesmenlerden ferqli olaraq pulunu bu millet ucun esirgemeyib

21 июня в 18:05 с мобильный · 1..

Гюнел Мамедова Mənim Rəhim bəyə hörmətim var. Ancaq bu videoda bu tərksilah məsələsini heç bəyənmədim.

21 июня в 18:07..

Marduk Axuramazda Gunel Mamedova elbetde duzgun deyil, lakin onuda qinamayin,agir vaxtlar idi. 2013-DEN 1993 BAXMAQ ASAN GORSENIR,GEREK HER DOVRE OZ GOZU ILE BAXMAGI BACARAQ

21 июня в 18:12 · 2..

Шахин Шушали bizde yixlana balta calmaq adetdir o vaxt menim Rehim beyle ve onun menimle hec arasi olmayib bu fidyodada menim ona meruze etdiyimi gorursuz o iyse menim meruzemi qulaq ardisina vurur mende Gunel xanimla tam raziyam orda Rehim bey deyir bunlari guleleyeceyem elverce onu deyim ki ,gulelemek emirini Ali bash komandan yazili suretde emir vermeliydi ve bu olsaydi biz cox sheyi udardiq amma indi men Rehim beyin terefindeyem yeni onu bu meydanda tek qoymaq istemirem

21 июня в 18:56 · 3..

Шахин Шушали Hormetli mKonul xanimvidiyoya diketle baxim ve deyesen 25 yada 35 deqiqede men rEHIM BEYE men Rehim beye muzakire edirem ancaq menim muzakiremi gorun nece qulaq ardina vurur bu ordu qalib gele bi8lerdimi

21 июня в 19:01 · 3..

Гюнел Мамедова Şahin bəy, bu video məndə cox pis təəssürat yaratdi. Mühakimə olunan və tərksilah edilən hərbçilərin sifətində cox qəmgin və masum bir ifadə vardi. Mən istəməzdim hərbcilərimizi belə görkəmdə görüm

21 июня в 19:01 · 1..

Шахин Шушали men sizinle tam raziyam Gunel xanim hec shuhpeniniz olmasin

21 июня в 19:03 · 1..

Гюнел Мамедова Orda hər şeyi kənara atin, təkcə həmin əsgərlərimizin üz ifadələrinə baxin! Necə yaziq və məzlum görkəmdə idilər! Hələ Rəhim bəy birini də vurur. Heç ürəkaçan video deyil. İsgəndər bəyin də elə şəstlə yeriməsi hec xoşuma gəlmədi. Guya hansi qəhrəmanlıgı edib ki, hələ üstəlik kimisə mühakimə də edir?

21 июня в 19:06 · Отредактировано · 1..

Шахин Шушали beli Gunel bxanim duz deyrsiz men daxili qoshunlarin eskerine yamnasahanda o menim rutubemi gorsede anlamadi ve mene dayi deye muraqciyet etdi mene dediki duiz bir heftedir burdadir ancaq buzlashmish corekden bashqa hec ne vermirler onlara bax bu heqiqeti deyen de meni sdoyur bu muxalifet gecleri bunlar heqiqeti bilmek istemirler ay qizim

21 июня в 19:09 · 2..

Гюнел Мамедова Hərəsi bir avaz deyir. Kimin nəyinə lazimdir həqiqət. Gəlib əsgəri döymək asandir. İsgəndər bəy və Rəhim bəy buna qəhrəmanlıq deyirsə, cox yaziq! Döyüb yaxud uşaq kimi danlamaqdansa, onu silahla, sursatla, ərzaqla layiqincə təmin edərdi.Görüm ondan sonra o qacardi?

21 июня в 19:12..

Шахин Шушали Gunel xanim deyirler Ebulfez elci bey Allah rehmet etsin lider olub ve Ali bash komandan olub meger Ebulfez elci bey bilmirdiki Fehmin haciyev kimdir onu daxili qoshunlara komandan teyin edirdi

21 июня в 19:12 · 4..

Шахин Шушали qizi8m men o9 vaxti muharibe edirdim ya Rehim ve yaxuda Iskender menim gozumu8n onunde eskeri doye bilerdilermi

21 июня в 19:14 · 2..

Bashir Alaz mənimisə rəhim qazıyevə heç hörmətim yoxdur

21 июня в 19:16 · 1..

Шахин Шушали Beshir necede olsa o yegane nazir olub ki,topun ve aftomatin altinda olub hemishe eskerle birlikde

21 июня в 19:18 · 1..

Фазиль Гусейналиев Shahin, сизин Рәһим Газыјевин һәмишә топун түфәнҝин алтында олмасы фикриниз мәнә гәрибә ҝәлди. Нијәсини дејим, о видеода көстәрилән формада атәш алтында олмагданса, олмамасы јахшы иди. Онданса о да бир автомат ҝөтүрүб, о шалварларыны сојундурдугу әскәрләрдән бир бөлүк дүзәлдәрди, ардынҹа апарарды, онда демәк оларды, һә, бу киши вурушур.

21 июня в 19:26 · 2..

Гюнел Мамедова Şahin bəy, Fəhmin həmin adamdir ki, Gəncəyə aviasiya qaldirmagi təklif edib. Beləsinin vicdanina və insanligina şübhə edirəm. Qaldidaki Elçibəyə, o adam sakit və sadəlövh insan olub. Ona gorə də başının ustunden ac canavarlar oz isini gorub

21 июня в 19:28 · 1..

Фазиль Гусейналиев Ramin, мәним Рәһим Газыјевә симпатијамын олмамасынын сәбәбәи Әлијев тәблиғат машынынын тәсири нәтиҹәсиндә дејил. Мәһз һәмин мүһарибәдә удузмағымыза бир нөмрәли баискарлардан олдуггуна корәди. Вәссалам.

21 июня в 19:28 · 2..

Шахин Шушали Fazil bu bir bashqa meseledir ancaq men deyende topun ve aftomatin altinda demek isteyirem ki her zaman eskerlerle gorushlerde olub bu yalan deyil dostum

21 июня в 19:29 · 2..

Шахин Шушали meni dushunduren bir mesele olun niye bizim gec nesil heqiqetleri bimek istemirler ve oz inandigi liderlere hemishe inanirlar ve ona gorede men muharibeden xatirelerimi yazmagdan vaz kecmishem ve vistemirem ki, yenede muharibenin heqiqetlerini yazanda soyulmum

21 июня в 19:36 · 2..

Кенуль Сардарлы Shahin bey, biz sizin ve vetensever veteranlarin komeyi ile bu heqiqetleri soyleyib, yazib, danishib yeni nesil boyudeceyik, yalan mashinlarinda beyinleri yuyulmush deyil, heqiqetle suslenerek boyuyen yeni vetenperver nesiller.

21 июня в 19:39..

Шахин Шушали eziz Konul xanim cox cetin bir prosese girmisiz ne qeder ki bu Liderler var cox cetin olacaq siz deyen mesele

21 июня в 19:41 · 2..

Фазиль Гусейналиев Shahin Shushali, кичик бир шеј данышмаг истијирәм. 1994-ҹү илин тәхминән јанварын 10-да белә бир һадисә олду. Демәк Фүзулидә Һорадиз әмәлијјаты кедән вахтлар иди.Угурлу әмәлијјат алынмышды. Амма сонрадан Ермәниләр кәндләрдә мөһкәмләнмәјә башламышды. Һәмин вахтлар да һәр рајон бир баталјн адам јығыб көндәрирди. Елә рајонларын да адлары илә адландырырдылар. СӘһв етмирәмсә данышдыгым һадисә Бакынын Низами рајону баталјону илә әлагәдарды. Демәк о вахтчы бригада командири Шаир Рамалданова хәбәр верирләр ки, Низами баталјону мөвгеләри тәрк едиб, кедиб һараса. О ајдынлашдырыр ки, баталјонун шәхси һејәти сөзләшиб дүшүбләр Фүзулинин о вахты ишгал олмајан Әһмәдбәјли кәндинә гәләбә гејд етмәјә. Шаир Рамалданов гаранлыг дүшән вахты о баталјону бир јерә топлуја билди. Онларын гаршысында елә чыхыш етди ки,онлары елә утандырды ки, онлар һамысы бир нәфәр кими мөвгеләринә гајытдылар вә чох јахшы да вурушурду о баталјон. Бир нечә ҹүмләси јадымда галыб. Демәк о сорушур ки, бура нәјә ҝәлмисиз?Онлар да ҹаваб вермишдиләр ки, Гәләбәни гејд етмәјә. О да ҹаваб вермишди ки, ушаглар, биз гәләбә газанмамышыг, биз садәҹә бир-нечә дөјүш удмушуг. Әсл гәләбә исә лап јахындады. Иншаллаһ сизин көмәклијинизлә бүтүн халгымыз бу гәләбәни гејд едәҹәк вә сизи гәһрәманлар кими гаршылыјаҹаг.
Бахын, бригада командири неҹә гәрар гәбул етди, бизим мүдафиә назиримиз һансы алчалдыҹы үсуллара әл атды. Өзүнүз нәтиҹә чыхарын.

21 июня в 19:53 · Отредактировано · 3..

Шахин Шушали Fazil bey men 1993 cu ilde agir yaralamisham ve Mudafe naziurinin emiriyle serancamda olmusham ve siz dediklerinizde hec xeberimde olmayib buna gore cavab vere bilmerem size

21 июня в 19:53 · 2..

Фазиль Гусейналиев Шаһин, мән ҹаваб вермәк үчүн демирәм ки. Елә белә сөһбәтди да, едирик…

21 июня в 19:54 · 1..

Шахин Шушали Anladim Fazil bey

21 июня в 19:54 · 1..

Гюнел Мамедова Şahin bəy, mənim son rəyimi də oxuduz?

21 июня в 19:57..

Шахин Шушали beli oxudum Gunel xanim,yox Gunel xanim sohbet sade loflikden getmir sohbet serishdeden gedir

21 июня в 20:00 · 1..

Рамин Исмайилов Fazil bey, haqqinda daniwdiginiz horadiz emeliyyati da, daniwmadiginiz agdere, bawkend, ve lacinin 67menteqesinin milli ordumuz terefinden geri alinmasi, rus ordusunun az-dan cixarilmasi, deniz donammasinin ruslardan alinmasi kimi ugurlarimiz Rehim beyin nazir oldugu devire tesaduf edib. ve tesuf ki bu hele ki bizim yegane ugurlarimizdi

21 июня в 20:06 с мобильный · 2..

Фазиль Гусейналиев Ramin, мәсәлә ондады ки, ТӘСАДҮФ едиб. Буна корә онлар чох да әзијјәт чәкмәли олмујублар. Ғарихи вәзијјәт елә јаранмышды. Бу тәк биздә дејилди, бүтүн постсовет республикаларында иди демәк олар ки. Әзијјәтли иш исә мүһарибәни газанмаг иди, ону да баҹармадылар.

21 июня в 20:09 · 1..

Фазиль Гусейналиев Ramin, јери ҝәлмишкән, Һорадиз әмәлијјатыны Рәһим Газыјевә дәхли јохду. Садәҹә дәгигләшдирмә үчүн дејирәм.

21 июня в 20:11..

Рамин Исмайилов Tarixi veziyet oz ozune yaranmir. onu wexsler yaradir. eger bu boyda emeliyyatlari tesadufi sayirsizsa tessuf edirem. tesaduf olsaydi Rehim bey ayagini nazirlikden kenara qoyan kimi kelbecer, ve onnan soraki ugursuzluqlar baw vermezdi

21 июня в 20:24 с мобильный · 1..

Фазиль Гусейналиев Елә исә ән биринҹи Горбачова миннәтдар олмаг лазымды.

21 июня в 20:26..

Bashir Alaz Şahin bəy 1992-ci il 19 avqustda Laçın dəhlizində topçular düşmənin böyük kolonun məhv etdi bəndənizdə həmin əməliyyatda iştirak edib yəni birbaşa iştirakçı olmuşam həmin vaxtı əsasnaməyə əsasən bütün batareyaya milli qəhrəman adı verilməli idi ancaq hörmətli Rəhim Qazıyev bizdən buna görə bir milyon istədi. rüşvətin təməlin kim qoydu?

21 июня в 20:29 · 1..

Шахин Шушали Beshir bey hec inanmaram bu sozlere besdirin siz Allah vicdanla danishin bir az

21 июня в 20:32 · 1..

Bashir Alaz bu sizin şəxsi fikrinizdi o dövrdə qubadlı laçın bölgəsində olanlar bu hadisəni bilir inanmırsız özünüz bilərsiz rəhim rus dövlətinin adamı idi necə ki deyirlər lefortovadan yalnız 3 halda çıxmaq olar birinci agent kimi kincisi ölü halda üçüncüsü isə qısa müddıtdı ölməlidir rəhim qazıyev 23 ildi hələ yaşayır Xəlil Rzadan Məhəmməd Hatəmidən fırqli olaraq

21 июня в 20:35..

Шахин Шушали Bashir bey ele lifortovde rehmetlik Xeli riza satilmishdi bunu gerek siz bilmelisiz

21 июня в 20:38..

Шахин Шушали birde size bir sual verim siz Arif Pashayevin tabeliyinde olub suz?

21 июня в 20:38..

Кенуль Сардарлы Men siyasetchilerle ishleseydim girdiyim yolun chetin ve ya asanligi ustunde dushunerdim, amma men sizin kimi, Shahin bey, Nazim bey, Nureddin bey ve onlarla herbchiyle ishleyirem ki, onlarla beraber chixdigim yolda hech ne meni qorxutmur!

21 июня в 20:39 · 2..

Bashir Alaz iynəni kimə vursalar ağzına gələni danışar

21 июня в 20:39..

Bashir Alaz yox mən artilleriya bölməsində əlahiddə bölük idik

21 июня в 20:40..

Фазиль Гусейналиев Konul, нолуб ки?

21 июня в 20:40..

Шахин Шушали demeyim odur ki he yoxsa yox Arif Pashayevin tabeliyinde olmusuz soruyshuram sizden

21 июня в 20:41 · 1..

Bashir Alaz Arif paşayev yaxşı komandir olub ona hörmətim var

21 июня в 20:42..

Шахин Шушали ok aydindir Beshir bey amma elinizi ureyininizin ustune qoyun ve vicdanla danishin mefer siz nazior ishleyirdiz ki Rehi8m sizden bir milyon istesin ayib dei buraxin bu bohtanlari

21 июня в 20:42 · 2..

Bashir Alaz bizə milli qəhrəman adı və bir milyon pul mükafatı düşürdü ona görə rəhim onu bizdən istədi

21 июня в 20:44..

Кенуль Сардарлы Bashir bey, cebheden danishdiqlariniza herbchiler ve veteranlar munasibet bildirer, amma Lefortovadan Rehim beyin sag chixmasinin en birinci, bashlica ve normal izahat veren sebebi odur ki, Sovetler olkesi dagilirdi, kimse neyise axira qeder etmirdi ve idealogiya mehv olmushdu, kime gerekirdi Rehim beyi oldurmek, bir shey ki, olkenin bashinda duran bu olkeni dagitmag uchun fealiyyet gosterirdi? Rehim bey ele Eliyevin de turmesinden sag salamat chixdi, onunla beraber bir chox veteranlar kimi. Onlar sag qaldi ki, heqiqetleri anlatsinlar. Mocuzelere inanirsiniz? Inanmirsinizsa zerurete inanin, hech bir sirrin ustunu omurluk qapali qalmir, bunlar da sag qaldi ki, sirrler achilsin!

21 июня в 20:44 · 2..

Фазиль Гусейналиев Рүшвәт сөһбәти мүбаһисәлиди. Мәнҹә аглабатан дејил. Һәм дә буна ҝөрә мүбаһисә етмәјә дәјмәз.

21 июня в 20:44 · 1..

Шахин Шушали Beshir bey yaxsh komandir yeri vermemishden evel bashina bir gulle sixardi bax onda yaxshi komandir olardi

21 июня в 20:44..

Bashir Alaz rəhimə simpatiya sizin məntiqlə fikirləşməyinizə mane olur Şahin bəy. o vaxt güləbird vaqifin xain olduğunu deyəndə məni uşaqlar öldürürdülər ki sən şər atırsan sonra mənim haqlı olduğum ortaya çıxdı

21 июня в 20:46 · 2..

Фазиль Гусейналиев Shahin, онда кәрәк Азәрбајҹанда командир галмазды. Һәм дә белә тәҹрүбә олмујуб ахы..?

21 июня в 20:46 · 1..

Шахин Шушали Beshir he men 3 miloyon verib Milli qehraman olmusham siz cox vicdansiz bir shexsiz botanli bir insansiz adinizida kishi qoymusuz

21 июня в 20:47 · 1..

Marduk Axuramazda O dovurde coxlarina sehv buraxdigina gore sehv tutmaq olar, lakin rusvet o vaxt aktual deyildi.Hami veten ucun ora yigilmisdir,sehvler olub,lakin bele seyler bizim indiki hokumetin bazar sohbetine oxsayir

21 июня в 20:47 · 2..

Bashir Alaz Fazil rəhim orduya pul qazanmağa gəlmişdi vətəni qorumağa yox əlbəttə indi onu sübut etmək çətindir ancaq Şahin bəy 40 yaxın texnikanın vurulmasına görə Milli Qəhrəman adı haqqında qanuna əsasən bölməyə milli qəhrəman adı verilməli idi bunuda o vaxtki nazir cənab Qazıyev bilirdi səbəb nə oldu ki bu barədə təqdimat vermədi? Şahin bəy heç olmasa bu sualıma məntiqlə cavab verin

21 июня в 20:49..

Фазиль Гусейналиев Shahin, о нә данышыгды данышырсыз? Бәшир фикирләрини билдирир. Сиз дә разылашмаја биләрсиз. Даһа тәһгирә кечмәјин јери јохду. Јарашмаз сизә.

21 июня в 20:49 · 1..

Bashir Alaz Şahin mən sizin səviyyənizə enməyəcəm və təəsüf ki sizin kimilərə boş vaxtımı ayırdım gedin o rəhim oda siz sevin bi-birinizi

21 июня в 20:51..

Фазиль Гусейналиев Bashir, инанмырам ки, Рәһим вә ја диҝәрләри о вахты пул һаггында фикирләшәјдиләр. Садәҹә оту итин габағына, әти дә атын габағына гојмушдулар. Она корә дә белә олду. Амма бир шеји етираф етмәк лазымды ки, Рәһим Газыјев назир тәјин олунанда халг арасында чох популјар иди. Вәтәнпәрвәр адам кими танынынрды.

21 июня в 20:52 · 2..

Шахин Шушали Fazil bey Beshir sher atir insana adasmin vicdani olar men yazdim ki o vaxt menim hec Rehimle munasibetim olmayib hami birdiki men onunla dushmen movqeyinde olmusham amma yala bohtana doze bilmerem

21 июня в 20:52 · 2..

Шахин Шушали nBeshir he bax bunu duz dedin menim kimilere vaxtini bosh verme

21 июня в 20:52..

Marduk Axuramazda Mence ora hec kim qehreman adi almaga getmemisdir, hami veten ucun yigilmisdir, belke besir qehreman adi almaq ucun orada idi? onu deye bilmerem

21 июня в 20:53 · 1..

Кенуль Сардарлы Beshir bey, allah eshgine bele sozler danishmayin, siz bilmelisiniz, Rehim bey rushvetle ishlemeyib

21 июня в 20:53 · 1..

Bashir Alaz nə vaxt istəsəz mən hazıram onun özünədə deyim bu sözləri ancaq sonra mənə dedikləriniz necə olacaq şahinbəy?

21 июня в 20:54 · 1..

Шахин Шушали Marduk bey biz oz vetenimizi qorumaga getmishdik qehraman adi hec bizim aglimizdada olmayib

21 июня в 20:54 · 2..

Шахин Шушали ayibdir bele sohbetleri yigishdirin

21 июня в 20:54 · 1..

Кенуль Сардарлы Xahish edirem, tehqire yol vermeyin, bu sehife kusu sehifesi deyil!

21 июня в 20:54 · 2..

Фазиль Гусейналиев Marduk, Бәшири дә баша дүшмәк лазымды. Дөјүшчүләри һәвәсләндирмәк үчүн тәлтифләр дә олмалы иди. Амма о вахты милли гәһрәман бир јана, адиҹә Һәрби хидмәтләрә ҝөрә медалыны алмаг үчүн о гәдәр сәнәд лазым иди ки, инди ипотека кредити алмаг ондан асанды.

21 июня в 20:55 · 1..

Bashir Alaz gördüm sizdəki ayıbları

21 июня в 20:55..

Шахин Шушали her Beshir ozune zeng vur ve bunlari onun ozune dee

21 июня в 20:55..

Шахин Шушали Faziul bey inanin ki men ne seden vermishem nede menden senet isteyen olub milli qehraman oldugumu Isa Qenberin mene tebrik telqiramindan sora bildim

21 июня в 20:57 · 1..

Шахин Шушали menyala danishan adamlari hecf vaxt sevmemishem ve sevmeremde

21 июня в 20:57..

Шахин Шушали artiq eserbimden sozleride duz yaza bilmirem sagliqla qalin dostlar

21 июня в 20:58 · 1..

Bashir Alaz rəhim kimilər xəyanətkardır sizlərdə onu müdafiə etdiz Allah hər kəsin etdiklərini bilir və Şahin bəyində mənə etdiyi bu haqsızdığı Allaha tapşırıram O bilsin onunla

21 июня в 20:58..

Шахин Шушали eger kiminse xetrine deyidin uzur isteyirem haminizdan

21 июня в 20:59..

Marduk Axuramazda Фазиль Гусейналиев o vaxt ordu teze yaranirdi ve bununla beraber olmayan ordu muharibe aparirdi( yeni ozunumudafie batolyonlari ) hec kimin ordu yaradiciligi barede tecrubesi yox idi. bele seraitde buraxilan sehvleri basa dusmek olar.Birdeki, o vaxt patron tapmaq cetin idi, hec kimin vaxti yox idiki, medal haqqinda dusunsun. Lakin bununla beraber sizin fikirle raziyam

21 июня в 20:59 · 2..

Шахин Шушали amin

21 июня в 20:59 · 1..

Фазиль Гусейналиев Shahin, һәр һалда сизин хидмәтләриниз мүгабилиндә олуб о тәгдимат. Амма биз 94-дә 10-дан артыг адама нә гәдәр сәнәдләр, изаһатлар топладыг, һеч биринә дә вермәдиләр. Нә исә. Инҹимәк лазым дејил. Бизә биздән башга гулаг асан кимди ки?

21 июня в 20:59 · 2..

Кенуль Сардарлы Rehim beyin xeyaneti konkret faktlarla nede idi? Bashir bey? evvelden yazishmani izlememishdim, faktlar var mi sizde?

21 июня в 21:00 · 1..

Marduk Axuramazda Eger Rehimin xeyanet olsaydi, hokumet onu SERVANTA qoyub xalqa gorsederdi.Men Rehimin mehkemesine yutubda baxnisam,hec ne subut ede bilmediler

21 июня в 21:02..

Bashir Alaz şuşanın işğalı kimin zəhməti idi? mənmi verdim şuşanı işğaldan qabaq ordunu məzuniyyətə buraxmaq kimin ağlına gələ bilrdi? yəqin bu faktı Şahin bəydə bilir o zaman rəhim qazıyev demək olar ki şuşanın de fakto rəhbəri idi

21 июня в 21:02..

Bashir Alaz indi insanlar çox şey danışmırlar onsuzda xəyanətkarların əksəriyyətinə çox şey sübut etmək mümkün deyil o cümlədəndə rəhimə gələcəkdə mənim haqlı olduğumu görəcəksiz

21 июня в 21:03..

Нуреддин Хоча Heç kim indi xəyanətdə suçlananların xəyanətini sübut edə bilməz. Əsl xainlər zamanında bilinəcək! Rəhim isə sadəcə hardasa səıhv edər və bacarıqsızlıq göstərə bilərdi.

21 июня в 21:04 · 3..

Кенуль Сардарлы Bashir bey, Rehim bey neylesin ki, hokumetin herbichilere verdiyi deyer ve qiymet yanlish idi. vetenperver ogullar QRU-nun agenti Eliyevin agentleri ise vetenperver elan edilirdi? Elbrus Orucov teyin edilende Shusani qorumaq uchun yeterince sursati olub, o bacarmayib ve ya xeyanet edib ( bunu da subuta yetireceyik) buna Rehim bey ne etsin?

21 июня в 21:04..

Фазиль Гусейналиев Nureddin Xoca илә там разыјам!!!

21 июня в 21:05 · 2..

Bashir Alaz istefa verəydi açıb danışardı hamısını ya günah etdin yada susdun sən həmin günaha şəriksən

21 июня в 21:06..

Кенуль Сардарлы Herbchi kimi bilmelisiniz ki, siyasetchiler aparirdi muharibeni, herbchilerin el-qolu bagliydi. Gelin suchlamalari faktlarsiz etmeyek, xahish edirem. Bu sehifeni yuzlerce insan oxuyur ve ya oxuyacaq, esasen de genclerin beynini zeherlemeyek

21 июня в 21:09 · 2..

Фазиль Гусейналиев Konul, сијасәтчиләр кәнарда галмалы идиләрми мүһарибә заманы?

21 июня в 21:10 · 1..

Bashir Alaz onda heç kəs heç kəsi tanımasın millət insanlarını tanımalıdır tanımasa bu işlər hələ çox belə gedəcək

21 июня в 21:10..

Кенуль Сардарлы Muharibe eslinde Nazim beyden oyrendiyim kimi kompleks shekilde aparilir, siyasetchilerin payina tebligat ve siyasi arenada mubarize etmek dushurdu, amma onlar muharibeye mudafie nazirinin ishlerine ve herbchilerin QRU-agenti olmasi damgasi vurmaqla ayrisechkilik salmaqla meshgul oldular, bilavasite silahli mubarize ustune dushen insanlarin oz ishini gormesine imkan vermediler.

21 июня в 21:12..

Нуреддин Хоча Bəsdirin siz allah hamı ( yəni başa düşənlər) kimin xayin kimin əclaf olduğunu yaqxşı bilir. Nə tutmusunuz rəhiomin , və ya başqalarının yaxasından. Cənablar daha yuxarı baxın yuxarı!))))))

21 июня в 21:12 · 1..

Bashir Alaz riyaziyyat müəllimi orduya komandanlıq edəndə elədə olmalı idi o ən azından o vəzifəyə layiq deyildi vəssALAM

21 июня в 21:12..

Кенуль Сардарлы riyaziyyat muellimi deyil mexanika uzre elmi dereceli universitet muellimi olub, sonra o, hucumlari planlamirdi ki, bunun uchun etrafinda yeterince savadli herbchilerimiz toplanmishdi

21 июня в 21:14..

Нуреддин Хоча 18 ildə 18 yaşlı savadsız bir cavan diviziyaya komandirlik edirdi)))))

21 июня в 21:14 · 2..

Нуреддин Хоча 70 illik əjdaha bir imperiya qurdular

21 июня в 21:15 · 2..

Кенуль Сардарлы herbi nazirliyi tehfil alanda oturmaga otagi bele olmayan insandan ne chox teleb var? Sefer Ebiyev niye almir torpaglari?

21 июня в 21:15 · 1..

Bashir Alaz O O GÜNƏ QƏDƏR ƏLİNƏ SİLAH ALMIŞDIMI?

21 июня в 21:15..

Нуреддин Хоча sadəcə bizə qarşı elə qüvvələr işləyirdi ki, biz isə türklər demiş qəhbəlik bacarmadığ

21 июня в 21:15 · 2..

Фазиль Гусейналиев Bashir, сән дә ағ еләмә да. Куја ким силаһ алмышды ки о да алајды?

21 июня в 21:16 · 1..

Шахин Шушали ala Nureddin boyumusen he dostluqumu qebul etde biy

21 июня в 21:17 · 1..

Bashir Alaz Nurəddin bəy dediyiniz o türklər demiş qəhbələr bizim içimizi dağıtdılar bu gün sizdə başqalarıda rəhimi müdafiə edirsiz edin bunun cavabını nə vaxtsa verəcəksiz

21 июня в 21:17..

Bashir Alaz sən almamışdın?

21 июня в 21:21..

Нуреддин Хоча Bəşir bəy Rəhimin səriştəsizliyindən mən bir dəfəyə 12 güllə yemişəm, səriştəsizliyinin xəyanətinin yox! sən onula əməliyyatlarda olmusan, Güllə altına girmisən )) Mən olmuşamda girmişəmdə Ona görə mən HAQQı müdafiyə edirəm.Doğrunu öyrənm ək istəyirsənsə haqqa gedməlisən yoxsa yalanla heç yerə çıxa bilməzsən. Qaldı cavab verməyə ixtiyari bir vaxtda ixtiyari bir adama cavab verə bilərəm. Amma o cavabıə məndən və mənim kimilərdən almağa haqqı çatsın))

21 июня в 21:21 · 4..

Нуреддин Хоча Ala Şahin sənsən məndə deyirəm bu Şahin Şuşalı kimdir))))))))))))))))))))))))))

21 июня в 21:22 · 3..

Bashir Alaz Nurəddin bəy mənim haqqımı yeyən adama necə münasibət bəsləməliyəm?

21 июня в 21:22..

Bashir Alaz mənim kimi 30 adamın haqqıda onun boynundadır

21 июня в 21:22..

Фазиль Гусейналиев

фотография Фазиль Гусейналиев.

21 июня в 21:23 · 1..

Кенуль Сардарлы Bashir bey, siz batalyonun adini ve hadise zamanini deiqi yazin men rehim beyden bu deqiqe cavab alim “40 yaxın texnikanın vurulmasına görə Milli Qəhrəman adı haqqında qanuna əsasən bölməyə milli qəhrəman adı verilməli idi” bunu achiqlasin

21 июня в 21:24 · 1..

Шахин Шушали ala Nureddin deyiremde qazetci olub artiq boyumusen menide artiq tanimirsan ))))))))))))))))

21 июня в 21:24 · 1..

Фазиль Гусейналиев Өзүнә верин суаллары)))

21 июня в 21:24 · 1..

Нуреддин Хоча Bəy döyüşdə idisə nə haqqın ola bilər, hamımızın bu vətənə bir can borcumuz var idi

21 июня в 21:24 · 2..

Нуреддин Хоча Qardaş indi Azərbaycanda adam tanımaq da pulnandır sənin də pulun yox))))))))))))))))))))))))))))

21 июня в 21:25 · 2..

Нуреддин Хоча səni tanımamaq olar zaraza ən azından 25 illik mübarizə yolumuz var))))

21 июня в 21:26..

Bashir Alaz başa düşmədim döyüşçü insan deyilmi? vətənə borcu qaytaranda hər kəs layiq olduğunu alsa idi biz uduzmazdıq

21 июня в 21:26 · 1..

Гюнел Мамедова БРАТВА, НЕ СТРЕЛЯЙТЕ ДРУГ ДРУГА

21 июня в 21:27 · 2..

Нуреддин Хоча Vətənə borc qaytarılmır qardaşım, sən bəyəm döyüşə gedəndə sağ qalacağını bilirdin ki, indi nəyisə gözləyirsən))) O indi hamının üstünə düşdüyünüz adamlarda ölümə gediblər qardaş burda kıların çoxu ölümün gözünə dik baxanlardır ona görə düzə düz əyriyə əyri

21 июня в 21:28 · 2..

Шахин Шушали bele getse deyesen Gunel xanim ele siz deyen olacaq))))))

21 июня в 21:32 · 1..

Marduk Axuramazda Bashir Alaz hokumet veren medal,ad ,kagiz parcasidir,qoy sene adi xalq,birde doyus yoldaslarin versin.

21 июня в 21:32 · 2..

Bashir Alaz sağ qaldıq bu Allahın qismətidir nədən indi haqqımızı deməyək? kimlərsə daşburundan bəhramtəpədən ağcabədidən bərdədən o yana keçmiyib ancaq özləri haqda elə kitablar yazdırıblar ki adam az qala onlara səcdə eləsin tanımasan deyərsən bundan başqa yalandı bəs biz? nə qədər susmalıyıq? axı biz tək deyilik bizim övladlarımız ən azından bilməlidirlər ki biz kimik

21 июня в 21:32 · 3..

Нуреддин Хоча Günəl cox baxma rus kliplərinə başın gedər

21 июня в 21:33 · 2..

Гюнел Мамедова ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!

21 июня в 21:34 · 1..

Нуреддин Хоча Bəshir bəy o ayrı məsələ deməlisən özüdə var səsinlə yoxsa geydirmə qəhrəmanlar o qədər çıxıb ki))))))

21 июня в 21:34 · 2..

Bashir Alaz hörmətli Marduk Axuramazda xalq bizə qiymət verirmi?

21 июня в 21:34 · 3..

Marduk Axuramazda Bashir Alaz xalqi qinama, televizor,qazt gece gunuz zombilesme prosesi aparir.Zaman her seyi yerine qoyacaq

21 июня в 21:36 · 1..

Нуреддин Хоча Bəylər dayanın xalq qiymət verir sadəcə siz elə bil görməzdən gəlirsiniz. Birdə nə fərqi biz uduzmuş ordunun döyüşçüləriyik(( Uduizmuş

21 июня в 21:38 · 2..

Bashir Alaz Nurəddin bəy məni tanıyan adamlar bilir mənim VƏTƏNƏ sevgim qarşılıqsızdı onu həyatımda olan hər şeydən çox sevirəm və buna görə hər şeydən keçərəm. Ancaq yanıram bəy tanıdığım adamlar var layiq olmadığı halda bayraq ordeni daşıyır medalı var axı nə səbəbə?

21 июня в 21:38 · 2..

Кенуль Сардарлы Zamanin hersheyi yerine qoymasi uchun veteranlar bu gun susmamali ve heqiqetleri danishmalidir ki, yazilsin ve gelecek nesilller heqiqeti oyrenib iblsin. yalanchi qehremanlarin kitablarin oxusalar geleceyin vay halina

21 июня в 21:39 · 1..

Нуреддин Хоча Hamımız o gündəyik qardaş hamımız))))Mənim batalyonumun 80 faizi heç veteran deyil)))))))))))))))) Mən əlil olmasaydım heç mənə də verməzdilər)))))))))))))))))))

21 июня в 21:40 · 3..

Шахин Шушали beli Konul xanim heqiqeti danishmalidir daha bohtan sheri yox

21 июня в 21:40 · 3..

Bashir Alaz bayaq rəhimdən yazdım təhqir olundum vaxt vardı jurnalistlər gəlirdi fizuliyə və pulla adımızı kitaba salmaq istəyirdilər

21 июня в 21:40 · 3..

Нуреддин Хоча Ən azında İbad Hüseynov olayları göz qabağındadır)) Vuruşanlar baxıb nifrət edirlər

21 июня в 21:40 · 5..

Bashir Alaz Şahin bəy inanın şər atmıram mən namaz əhliyəm Allahdan qorxuram sizdə qorxun bir insan şərçi deməyin

21 июня в 21:42 · 1..

Шахин Шушали Bashir bey allah namazini qebul etsin amma sene shexsen yalnish deyibler kimlersen ve sen ozun Rehimden bu sohbeti eshitmisen?

21 июня в 21:43 · 1..

Bashir Alaz həmin əməliyyatdan sonra bizim komandiri rəhim bakıya çağırdı həmin bu məqsədlə oda gəldi və söydü rəhimə söyüşləri yazmıram məndə öz komandirimə özümdən daha çox inanıram

21 июня в 21:45 · 1..

Кенуль Сардарлы komandirinizin adi? teesuf Rehim bey online deyil, men hemen onu goren kimi bu meseleye aydinliq getirecem

21 июня в 21:47 · 1..

Рамин Исмайилов Bewir bey Allahin olsun. Rehim beyi nede gunahlandirirsan gunahlandir, Ama ruwvetde qetiyyen. O dunyada qula haqqina gore cavab vermeli olacaqsan

22 июня в 6:44 · 1..

Рамин Исмайилов Bir insanı tanımaq üçün başqalarının onun haqqında dediklərinə yox, onun başqaları haqqında dediklərinə bax …

22 июня в 7:49 · 1..

Bashir Alaz Könül xanıma məlumat vermişəm o sizə dəqiq məlumat verəcək

22 июня в 19:59 · 1..

Bashir Alaz sizdəmi rəhimin müdafiəçisi çıxdız

22 июня в 20:00..

Гюнел Мамедова Rəhim bəyin qulaqları cingildəyir))))

22 июня в 20:03..

Кенуль Сардарлы Bu gun Rehim beyle sohbetimiz olacaq, men mutleq bu suali ona unvanlayacam, narahat olmayin.

22 июня в 20:08..

Bashir Alaz inboxa yazıram

22 июня в 20:08..

Aziz Hasanli Rehim Qazıyevin hansısa bir xeyaneti olduğuna inanmıram.Deqiq melumatı olan varsa bu barede paylaşsın biz de bilek.Başıma gülle çaxaram söhbetinin yalan olduğunu da youtube videosunda öz sesinden eşitdik.Bele bir ifade olmayıb.Şexsi fikrimce Valeh Berşadlı ve Nureddin Sadıqov kimi zabitler ola ola R.Qazıyevin herbi sisteme daxil edilmesi dügün deyildi.

22 июня в 23:02 · 2..

Aziz Hasanli Fazil Müellimin fikirleriyle de razıyam.Rehber seviyyedeki şexs ağzının danışığını bilmeli ve emri altındakıları düzgün idare edebilmelidir.

22 июня в 23:03 · 1..

Tural Aslan Cənab zabitlər, bu videodakı emosional hissələri (yəni əsgərlərin döyülməsi, soyundurulması və s.) bir qırağa qoysaq belə, Rəhim Qazıyevin davranışı adamda ikrah doğurur. Bax məsələn Stalin sağ olsaydı, videonun 28:39-cu hissəsində söylədiklərinə görə Rəhim Qazıyevi tribunalsız güllələtdiriərdi. Bir batalyon əsgərin qabağında deyir ki, əlavə qüvvələr gəlir, texnika artıq yüklənib, hücumun istiqamətlərini göstərir, Vaquazın adını çəkir. Buna nə ad vermək olar. hüquqi cəhətdən bu hərbi sirrin faş edilməsidir. bu məsələlər əslində məhdud sayda hərbçilərin iştirakı ilə, yüksək məxfilik şərti ilə müzakirə edilməlidir, day bir batalyon əsgər və kameranın qarşısında yox. fikriniz bilmək istərdim.

22 июня в 23:42 · 1..

Кенуль Сардарлы Rehim bey sohbetinde dedi ki, “ilk gun men Elchibeyin otagina gedib dedim ki, bey, men bu komanda ile ishlemek istemirem, amma bey ugurlu yay hucumlarindan sonra meni buraxmaq istemedi.” Yay hucumunda bilavasite boyuk rolu olan insanlar vardi bunu Nazim bey mutleq anlatacaq. sadece ugur vardi ve nazir kimi deyeri boyumushdu ve bey buraxmayib Rehim beyi. Amma Elchibeyin etrafindaki komanda Rehim beyle intriqani surdurdu ve her defe bu ozunu doyushlerin gedishatinda gosterdi…

22 июня в 23:51 · Отредактировано..

Aziz Hasanli Şirin Mirzeyev veya Zaur Rzayev, Nazim Bayramov kimi zabitlerin cebhede olması ve Rehim Qazıyevin ( heç bir herbi tehsili olmayan birisinin ) Müdafie Naziri olması başa düşülen deyil.

22 июня в 23:48 · 1..

Aziz Hasanli Rütbesi lap kapitan da olsa veya leytenant da olsa ordunun başına her zaman herbçi qoymaq lazımdır.

22 июня в 23:48 · 1..

Tural Aslan Siz Zaur Rzayevin (əgər yanılmıramsa) Rəhim Qazıyevə nec baxdığına fikir verin, ikrahla baxır.

22 июня в 23:50 · Отредактировано..

Кенуль Сардарлы Suret beyin de herbi tehlisi olmayib, amma mende olan informasiyadan eminlikle deye bilerem, herbchilerden chox daha xeyri olub muharibeye. Bu kechid dovru idi, hem qarishiqliq idi, Rehim beyin ise vetenperverliyine shubhe ola bilmez.

22 июня в 23:52 · Отредактировано..

Aziz Hasanli Süret Hüseynovun mülki vezifesi de varıydı.Elaveten Süret Hüseynov korpus komandiri olsa da menem menemlik etmeyib.Herbçilerin fikrine de diqqetle baxıb.

22 июня в 23:52..

Кенуль Сардарлы Dogru, Suret bey yashina gore chox mudrik olub!

22 июня в 23:53 · 1..

Tural Aslan Konul xanım, bizim məktəbdə bir qapıçı var idi, xəritə asmışdı, kəndlər azad edildikcə oradaqeyd edir və müəllimləri təbrik edirdi. mən ondan vətənpərvərini tanımıram. vətənpərvərliklə iş bitmir. orduya rəhbərlik edən ilk növbədə professional olmalıdır.

22 июня в 23:53 · 1..

Кенуль Сардарлы Buna herbchiler cavab versin, Tural bey. Amma sozlerinizde tebii ki, heqiqet boyukdur.

22 июня в 23:55 · 1..

Aziz Hasanli ali baş komandan statusunun vekaleten Baş qerergah Reisi terefinden icra edilmesi ( Meclis adından ),Müdafie Naziri ve aparatının mülki idareye çevrilmesi sistemi rahatladar.

22 июня в 23:58 · 2..

Aziz Hasanli Biz artıq Çingiz Xan dövründe deyilik ki Prezident at üstünde elinde qılınc sallaya sallaya müharibeye getsin.

23 июня в 0:06 · 2..

Рамин Исмайилов Aziz bey, Rehim beyin xeyanetinin olub olmamasini bilmek ucun onun youtube-deki mehkemelerine baxmaq kifayet edir

23 июня в 8:08 · 1..

Aziz Hasanli Ramin bey men vezife teyinatının sehv olduğunu deyirem.bu sözüm bütün vetendaşlar üçündür tekce R.Qazıyev üçün deyil.herbi işe zabit baxar,tehsile elmi işçi,sehiyyeye de hekim.

23 июня в 9:32 с мобильный · 1..

Рамин Исмайилов Aziz bey Hemen Rehim beydi ki Onun dovrunde Azerbaycan qelebenin ne oldugunu bildi Agdere bawkend Gulustan Samuyankend Qaldi ki mutexessise, O dovurde bizim profesiional herbicilerimiz barmaqla sayilasi qeder idi, İndi bulari demek asandi size. ama o dovurun seraitine ve imkanlarina baxaraq danismaq daha edaletli olardi

23 июня в 9:36 · Отредактировано · 1..

Рамин Исмайилов Siz bir weyi qebul edin ki, Azerbaycan musteqillik qazanannan bu yana 7 general ve bir Rehim Qaziyev nazir olub. Bu nazirler icerisinde yalniz Rehim beyin nazir oldugu dovurde Rus ordusu silah sursati alinmaqla azerbaycannan cixarilib, be yuxarida sadaladigim rayonlar Rehim beyin vaxtinda azad olunub. Rehim bey nazirlikden ayagini kenara qoyan kimi onun vaxtinda alinan rayonlar, ve ustelik 7 rayon da ermeniler terefinnen iwgala meruz qaldi

23 июня в 9:42 · 2..

Рамин Исмайилов https://www.youtube.com/watch?v=HCTYVVIS2Pg

Azerbaycandan rus Qosunlarinin cixmasi
http://www.youtube.com.
23 июня в 9:58 · 1..

Aziz Hasanli Men Rehim Qazıyevi xain olaraq görmürem.Ona xain deyenler esasen de Müsavat tayfası siyasi nifretlerini ortaya kusurlar.Ancaq Rehim Qazıyevin bu qeder şişirdilmesi de düzgün deyil.Valeh Berşadlını,Süret Hüseynovu,Zaur Rzayevi,Vaqif Qurbanovu ve bir çox zabiti silmek olmaz.Bu meselede bir çox adamın emeyi var.

23 июня в 10:33 · 2..

Aziz Hasanli Rusun Azerbaycandan çıxmasına gedikde ise onsuz da Rus o dövrde hisse hisse köhne SSRİ erazisini terk edirdi.Yeni Rehim Qazıyevin bu meselede ele de ciddi bir rolu yoxdur.Bunu şişirtmek de yersizdir.

23 июня в 10:34..

Рамин Исмайилов Esla. Men Suret bey haqda hemise musbet fikirde olmusam, Hemise de onun haqda sohbet dusende bildiyim heqiqetleri demisem.Rehim beyi de sisirtmirem, Sadece gorduyu islerden danisiram. Beyem dediyim hansisa emeyi sisirdilmisdi?

23 июня в 10:35 · 1..

Aziz Hasanli Bir de çox adam R.Qaziyevi Elçibey vezifeye teyin eledi kimi informasiyaya sahibdir.Ama bele deyil.

23 июня в 10:36 · 1..

Aziz Hasanli Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

Azərbaycan Respublikasına qarşı misli görünməmiş üsul və vasitələrlə zorakı təzyiqin getdikcə artdığı və Qarabağda erməni yaraqlıları tərəfindən cinayətkar hərbi əməliyyatların genişləndiyi bir şəraitdə respublikanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində təxirəsalınmaz tədbirlərə ehtiyac olduğunu, xalq təsərrüfatını və dövlət strukturlarını hərbiləşdirmədən müdafiəyə tam səfərbərliyin mülki şəxs tərəfindən daha məqsədəuyğun şəkildə həyata keçiriləcəyini nəzərdə tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri vəzifəsinə Rəhim Həsən oğlu Qazıyev təyin edilsin.
2. Bu Fərman Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin müzakirəsinə verilsin.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətini həyata keçirən
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
Y. MƏMMƏDOV.

Bakı şəhəri, 17 mart 1992-ci il.
№ 616.

23 июня в 10:36 · 1..

Рамин Исмайилов Eziz qardas. Rus ordusu mehz Rehim beyin sayesinde cixib. Gurcustana fikir verin 2002 de cixdi ordan rus ordusu, Asetiyasi da getdi, Abxaziyasi da.Bizde Rus ordusu 1994 cu ilde cixmali idi, Rehim beyin seyi ile iki il qabaq cixdi. Elimde tarixi senedler var. Teqdim ede bilerem size

23 июня в 10:37 · 1..

Рамин Исмайилов Bilirem qardasim, Rehim bey Elcibeyden qabaq gelib nazir olub. Bu senedler menim elimde sened weklindedi. Rus generallari ile olan muqavileler, deniz donammasinin tehvil alinmasi, ve asqabadda olan rus ordusunun emlakinin bize dusen hissesinnen de qat qat cox alinmasi Rehim beyin danilmaz emeyidi

23 июня в 10:39 · 1..

Рамин Исмайилов Siz menim sehifeme girib baxin, orda bezi senedleri yerlesdirmisem

23 июня в 10:39 · 1..

Aziz Hasanli Gürcüstanda Şevardnadze resmi protokolla Rus herbi birleşmelerinin ölkede qalmasına icaze vermişdi.Yeni orda Rusa çıx get deyen yoxuydu.Azerbaycanda ise veziyyet ferqlidir.

23 июня в 10:45 · 1..

Рамин Исмайилов Azerbaycandaki o dovru xatirlayin, Hec Azerbaycanda da Rusa cix get deyen yox idi. Bir terefden Heyderciler, Bir terefden Ayazcilar, bir terefden de Elcibeyciler, hakimiyyet ugrunda mubarize aparirdilar.Bele mubarizenin de qurbani Lacinla Susa oldu, Dovlet tamamile iflic veziyyetde idi o vaxt Siz bu hakimiyyet ugrunda mubarizelerde mitinqlerde Rehim beyi gore bilmezsiniz. O heise ya on cebhede olub, ya da silah sursat isi ile mesgul olub.Mehz o menim elimde olan muqavileler de hemen dovure tesaduf edir.

23 июня в 10:51 · Отредактировано · 1..

Aziz Hasanli Neçe yaşınız var?

23 июня в 10:51..

Рамин Исмайилов Yawim profilimde yazilib 33 yaw

23 июня в 10:52..

Aziz Hasanli çox gözel.eyni yaş qrupuyuq ve o dövrü ter temiz görmüşük.yene de men sahe üzre ixtisas teyinatlarından yanayam ve R.Qaziyevin Müdafie Naziri teyin olunmasına pis baxıram.Bu ona xain deyirem menasına da gelmir.Bir polisin de Müdafie Naziri olmasına veya bir XİN işçisinin Maliyye naziri olmasına pis baxıram.

23 июня в 10:55 · 1..

Рамин Исмайилов Sizin oz fikrinizdi. Birincisi yasin cox ya az olmasi Tarixi faktlari bilmek ya da onu elde etmeye arasdirmaga hec bir dexli yoxdu. Ikincisi, Ister Rehim olsun Ister Memmed ya da Ehmed. Mene wexsler yox, gorulen iwler maraqlidi.Her halda Rehim bey riyaziyyat muellimi olaraq gorduyu iwler, herbicilerin gorduyu iwlerden qat qat cox ve Azerbaycan ucun faydali olub. Buna qiymet vermek vetendaw olaraq borcumuzdu

23 июня в 10:58 · 2..

Aziz Hasanli Yaşın çox böyük ferqi var çünkü danışılan yada mübahise edilen dövrü bilirsiniz.Blmeyen adam olsa yeni bir az yaşlı etrafdan eşitdiyini ezbere deyecek.İkincisi dediyiniz hisse ise başından sona qeder herbi struktur üçün esassızdır.Saheni bilmeyen adam o strukturda çox qalabilmez.

23 июня в 11:03 · 1..

Aziz Hasanli Bir de herşeyi Rehim Qazıyevin adına yazmayın.Biz de o dövrü canlı olaraq yaşamışıq.

23 июня в 11:03 · 1..

Рамин Исмайилов Canli olaraq yasamisiq, Ama televizyalardan, Isa Qemberin, sonralar da Eliyevin tebligat carxlarinnan.

23 июня в 11:05 · 2..

Aziz Hasanli Tebliğatlıq bir mesele yoxdur.Men sadece teyinat ve şişirtme barede olan hisseni dedim.Şexsin özü barede ele bir tebliğatlıq fikrim yoxdur.Yaxşı bilirik ki R.Qazıyev Nazir olandan sonra da Sitalçay dan ve başqa Rus herbi hisselerinden vetenperverler güc belayla silah oğurlayırdılar.Ağstafada ise hele 1990 dan Ruslar pulla silah satmağa başladılar.

23 июня в 11:07 · 1..

Рамин Исмайилов Aziz qardas, Vetenperverler indi de var, her dovurde de olub. Onlari teskilatlandirmaqdan sohbet gedir, Onlar teskilatci olmadan hec vaxt bir araya gele bilmezler. Demeyinizden bele cixir ki vetenperverler tekce Rehim beyin, Isgender beyin, Suret beyin vaxtinda olub? Niye olarin vaxtinda vetenperverler bir is gore bilirdiler, ama olarin hebsinnen sora yox?

23 июня в 11:11 · 1..

Aziz Hasanli Süret Hüseynov Vaqif Qurbanovdan herbi sahe üzre fikir alan,ders alan olub.Diger iki şexs kimi menem menem demeyib.

23 июня в 11:13 · 1..

Aziz Hasanli Etirazım yoxdur.Süret Hüseynov deyil ama İsgender Hemidov ve Rehim Qazıyev atamı yaxşı tanıyarlar.

23 июня в 11:14 · 1..

Кенуль Сардарлы Aziz bey, Rehim beyin mudafie naziri olmasina biraz dozumlu olun buna zaman kesiyinde baxin, tebii sehvler chox olub, amma bunun en pisi Rehim beyin nazir olmasi olmayib. Her halda vetenperver mulki insanin nazir olmasi, xain herbchinin nazir olmasindan daha yaxshi idi. Rehim bey bacardigi hersheyi edib, sehvler ise butun insanlarda olur, esas odur ki, xeyanet olmayib.

23 июня в 12:39 · 1..

Кенуль Сардарлы Cenablar, insha’Allah Nazim beyle musahibe derc edilende hersheyi oldugu kimi hami oyrene bilecek. mubahise etmeyin. Kimin ne xidmeti, kimin ne xeyaneti olub, achiqca soylenecek ve subut olunacaq. biraz sebr…

23 июня в 12:43..

Bashir Alaz Könül xanım bir çilingərin, çobanın tabor komandiri olmağı nə demək idi? fizulidə yapon deyilən biri var idi hərbi hissə komandirini salıb təpik altına döyürdü b o demək deyildi ki komandir zəif idi sadəcə onun əlində imkanlar var idi əlbəttə öz yerində olmayan adamlar nazir oldular dövlətdə xüsusi imtiyazlara malik oldular döyüşçülər isə döyüşməyi bacaranlar qıraqda qaldılar sizlər əksəriyyətiniz tarixi ya şəxsi prizmanızdan ya yerlibazlıq prizmasından yada şəxsi tanışlıq prizmasından təhlil edirsiz bir az məntiqlə yanaşın hamısına hə

23 июня в 12:44 · 1..

Bashir Alaz həm rəhim qazıyev həm digərlərinə hər halda müdafiə naziri bir hərbi təhsil görmüş insanın olması daha yaxşı məqsədə uyğun olardı nəinki qazıyev kimi elmi işçinin olması

23 июня в 12:45..

Bashir Alaz Könül xanım məni rəhim qazıyevlə görüşdürə bilərsiz?

23 июня в 12:47 · 1..

Кенуль Сардарлы Bashir bey, inanin herbchilerden hech biri ile shexsi tanishligim yoxdur, Rehim bey ve ya Suret beyle heyatim boyu 1 kes bele olsun gorushmemishem. Burada shexsen tanidigim, lakin 1-ce defe gorduyum Nazim beydir ve Shahin bey onu da birce defe Brusselde gormushem. Menim meqsedim kimise mudafie etmek deyil, sadece chalishiram loyal olum, Rehim beyin nazir olmasi en dehshhetli sehv deyildi. Meselen, 1992-ci il Herbi Birlik yarananda Rehim Qaziyevin hech bir rolu olmayib, sadece batalyonlar bir araya gelib ve eyni komandanliq altinda olmanin vacibliyini anlayib ve Birlik yaradiblar, bir vetenperver, teshkilatchi ve bacariqli insan kimi bu qeder herbchi ve mulki komandirler mehz Birliyin bashcisi kimi mulki insani- Suret Huseynovu sechirler, bunda yanlishliq var demek olar, eger veziyyeti tam bilmesek, veziyyet ise bundan ibaret idi, nizami ordu yox idi, bize generallardan daha chox doyushculeri bir yere toplaya bilecek teshkilatchilar lazim idi. Rehim bey ise Suret bey ona hazirlanmish hucum haqqinda melumat veren kimi xestexanada infarkdan yatmasina baxmayaraq, hekimlerin tekidini vecine bele almadan tecili Moskvaya uchub ve silah sursat uchun Qrachovdan xahish edib (bu havayi deyildi tebii) ve hucumun sursatla teminatini heyata kechirib, Suret bey pulunu odeyib, Rehim bey shexsi tanishligindan istifade edib, general ve polkovnikler hucumun hazirlanmasinda ishtirak edib, siravi doyushculer canini ortaya qoyub. Bu birliyi nezere almamaq gunahdir vallah. Bu prizmadan baxsaniz Rehim bey ve ya bashqalarinin rolunu anlayarsiniz, onlarin yeri zamanina gore mumkun ola bilecek qeder dogru idi.

23 июня в 13:05 · Отредактировано..

Рамин Исмайилов Basir bey, siz ele danisdiz ki, ele bil o vaxt bizim herbicilerimiz vardi, ama Rehim bey gizledib yerine cilincer ve muellimqoyurdu. O vaxt bizim barmaqla sayilacaq herbicilerimiz vardi. Bu da muharibe geden olke ucun cox az idi. Onda Rehim bey ne etmeli idi? gozlemeli idi ki 5 il bunklar kurs kecsin, zabit olsun sora????

23 июня в 12:54 · 1..

Кенуль Сардарлы Beli. Rehim bey her cur dialoqa achiq adamdir. inboxa yazin.

23 июня в 12:55..

Кенуль Сардарлы Elbrus Orucov ali tehsilli herbchi idi, Shushada yeterince sursat ve canli quvve vardi, amma bacariqsizligi ve ya xeyaneti neticesinde Shusha tehvil verildi. Eminem Rehim bey ve ya Suret bey Shushada otursaydi Shusha hele de elimizde olardi, baxin veziyyet ve gercheklik budur.

23 июня в 13:02 · Отредактировано · 1..

Рамин Исмайилов Ay Konul xanim, Elburus orucov 29 Aprelde naxcivanda Heyder Eliyevin yaninda olub. bunu boynuna almadi mehkemede, ama butun mehkeme boyu bu subut olundu.Rehim beyin indikatoru yox idi ki Elburusun damarina tutub yoxlasin ki bu xeyanetkardi ya yox

23 июня в 13:04 · 1..

Нуреддин Хоча Dostlar y7adınızda saxlayın ki, müdafiə naziri postu əslində admnistrativ postdur və olmayan bir nazirliyə Rəhim heç də pis təyinat deyildi. Ondan qabaq artıq iki kadr hərbiçisi nazir olmuşdu və bərbad gündə qalmışdılar. Ona görə Rəhimin professianal olmamaqda günahlandırmaq olmaz. Baş qərərgah rəisi kadr zabit olmalıdır və professianal idi. Qaldı kadr olmayanların vuruşmasında, kimm vuruşurdusa o da var idi. Rəhimə xain demək düz deyil yenə deyirəm xainləri hamı tanıyır)))sadəcvə Rəhimlə Surət həm iqtidarın həmdə müxalifətin işinə

23 июня в 13:06 · 2..

Нуреддин Хоча yaramadığı üçün kimin nə zibili varsa onunların üstünə yıxır!!

23 июня в 13:06 · 1..

Шахин Шушали Konul xanim ve Ramin bey bes ona gorede Elburus Orucova Heyder Eliyev geniral rutubesi verdi ve ele bir yaramaz vezife verdiki ishi gucu metbexde otumaq oldu bunu men ozum onla sohbet edende boynuna aldi

23 июня в 13:07 · 1..

Нуреддин Хоча Şahin salam)) necəsən qoca qurd)))

23 июня в 13:08 · 1..

Кенуль Сардарлы Orucovun o tarixde Naxchivanda olmasina shahid de var.

23 июня в 13:08..

Шахин Шушали Nureddin bey bax burda razi deyilem seninle Taceddin Mhtiyevin neyi eksik iydi Rehim beyden ve Taceddini sadece olaraq AXC imkan vermediki o kishi oz ishini gorsun

23 июня в 13:09 · 1..

Кенуль Сардарлы Shahin bey, AXC kime imkan verdi ki? Ne Rehim beye, ne Suret beye, ne de vetenperver herbchilere…

23 июня в 13:10..

Нуреддин Хоча Vəlvələılədən zəlzələdən, bacarmadı, amma Rəhim bacardı , adamın Allahı var nə qədər silah sursat gəldi! Elə RMŞ vaxtı bütün sərhəddin silah sursatını RMŞ verdi və orda bununla Rəhim məşğul idi.

23 июня в 13:11 · 1..

Нуреддин Хоча Şahin bəy söhbət əskiklik dən ya artıqlıqdan getmir ki, nə Tacəddin nə də Valeh bacarmadı, amma Rəhim bacardı! Sən ki bütün işlərin içində idin)) yadından çıxmayıb Ki))))))))))))))))))

23 июня в 13:13 · 1..

Шахин Шушали Konul xanim ve Nureddin bey siz yazdiginiz movzu bashqa sheydir yeni tekce Rehim bey deyil hemde nazirlerden Taceddininde oru qurulumaginda istekleri boyuk iydi

23 июня в 13:15 · 1..

Шахин Шушали Nureddin bey beli Rehim bacardi cunku Rehimin etrafinda artiq Suret ve bizler vardi Rehim bizsiz hec ne yarada bilmezdu bunu yadan cixarma

23 июня в 13:16 · 1..

Шахин Шушали Nureddin bizler Nail kimi komandirlere aman vermedik ki istediyini etsin hercendi bezi sheyleri etdide

23 июня в 13:17 · 1..

Нуреддин Хоча OOOO bu düzdür tam razı))))var idik. Təbii ki, heç kimin zəhməti unudulmamalıdır

23 июня в 13:18 · 1..

Шахин Шушали Nureddin bax indi men Rehiminmudafesindeyem amma o vaxt Rehimin mene munasibeti cox pis iydi cunku men oz aglimla ish gorurdum hec yadimdan cixmaz Shushani tehvil verenden sora mudafe nazirliyinde Naile birlikde Rehimin kabinetinde iydik ve orda Naile olan munasibet mene ol;an munasibetden 100 qat artiq iydi Rehim nece oz qolundan saatini acib Nayile verdiyinide shahidiyem mene ele shel;diki bu shushanin verilmeyinde Naile hedie iydi bax bunlardi nmeni indiye kimi yandiran qardash

23 июня в 13:23 · 1..

Нуреддин Хоча Bilirəm o Nail mənim də vurulmağımda böyük ” əməyi” oldu))))))

23 июня в 13:38 · 1..

Шахин Шушали Nureddin men Rehimi hem tenqid edirem yani seflerine gore hemde orduda gorduyu yaxshi ishleri destek verirem men bunlari Rehim beyle Paltasq otaglarindada uzune demishem ve yenede sefleri demeye haziram

23 июня в 13:42 · 3..

Bashir Alaz Hər halda mən tanıdığım komandirlər var idi o dövrdə Tacəddin Mehdiyev, polkovnik Şabanov, Əli Bağırov, Rafiq İbrahimov, Namazov və digərləri nədən ən azından Rafiq İbrahimov sovet ordusunda diviziya komandiri müavini olmuşdu onun həmin vəzifəyə nazir və ya baş qərargah vəzifəsinə gətirilməsində nə səhv ola bilərdi?

23 июня в 13:59..

Рамин Исмайилов eger o mutexessisler var idise lazim idise demek Rehim bey olardan istifade edib.Ama saydiginiz adamlar muharibe geden dovlet ucun cox azdi. zabit catiwmayan yerlere kim teyin edilmeli idi bes? Mozambikden zabit cagirilmali idi?

23 июня в 14:02..

Bashir Alaz hər halda sovetin diviziya komandirinin müavini yüksək post tutmalı idi hörmətli Ramin bəy

23 июня в 14:03..

Рамин Исмайилов Baw qerergah reisi Wahin Musayev idi. Mudafie nazirliyinin en yuksek rutbeli zabitlerinnen biri de indiki nazir Sefer ebiyev idi. Rehim bey onun rehberliyi ile wuwaya bir tank batalyonu gondermiwdi, o da olari Qubadlida qoyub qacmiwdi. Bax bu idi bizim herbuicilerin coxu

23 июня в 14:04..

Рамин Исмайилов Bu Sefer Ebiyevi o iwine gore Rehim bey iwden uzaqlawdirdi, ve bu da coxlu qinaga sebeb oldu ki, bizim herbicilerimiz catmir, sense olari iwden uzaqlawdirirsan.Bes Rehim bey ne etmeli idi sizce?

23 июня в 14:06..

Bashir Alaz bax kadrların düzgün seçilməməsi idi siz deyən çünki kim yaxşı yaltaqlanmağı bilirdisə deməli ona vəzifə verilməli idi! əgər hörmətli nazir Rəhim Qazıyev öz birinci müavininin rus kəşfiyyatına işlədiyin bilmirsə mənim həmin adama nazirə sözüm yoxdur

23 июня в 14:06..

Рамин Исмайилов elburus Orucov da Yuksek rutbeli idi. Ama xeyanet etdi. Ama sizin beyenmediyiniz herbici olmayan Ramiz Qemberovlar,Tofik Oguzlar, Qarabagli Alikler qehremancasina doyuwdu.esl herbiciden de yaxwi

23 июня в 14:07..

Bashir Alaz seçim edərkən onları vəzifəyə gətirməmişdən qabaq araşdırılmalı idi Ramin bəy savaddan qabaq onların nə yuvanın quşlaarı olduğu müəyyənləşməli idi

23 июня в 14:08..

Рамин Исмайилов Onun birinci muavini rehmetlik Baba nezerli idi. Siz onu rusa iwlemekde gunahlandirirsiz, yoxsa Wahinmusayevi? Bunu siz onnan bunnan ewide bilersiz, ama arqumentiniz yoxdu buna

23 июня в 14:09..

Bashir Alaz Şahin musayevi

23 июня в 14:09..

Рамин Исмайилов Ay bewir bey, Secim etmek ucun gerek bazarda coxlu meyve olsun ki ikisini diwine vurub secesen alasan. Axi bizim zabitlerimiz yox idi ki olari secsin de. Secdiyi adamin yerine gerek mulki wexs qoyardi, o da ki sizin xowunuza gelmir axi.

23 июня в 14:10 · 1..

Рамин Исмайилов Sen indiki sakit weraitle o vaxtki muharibe weraitini muqaise etme. O vaxt her an torpaqlar tehlukede, idi silah sursat zabit esger catiwmirdi, Min kilometr de cebhe boyu muharibe gedirdi. Adi olub ozu olmayan mudafie nazirliyinin naziri bunnan artiq ne elemeli idi? Hele yaxwidi ki hec ne olmaya olmaya o boyda ugurlara imza ata bildi. Indi ordumuz, zabitlerimiz var bunlar ne edir?

23 июня в 14:12 · 1..

Шахин Шушали Ramin bey size deyim ki Shahin Musayev Azerbaycanda Geniral rutubesi aldi Genral leytanan rutubesini Rusiyaya qacandan sora aldi yeni Shahin usayev QRNun keshviyacisi idi men onunla rusyada gorushdum genral leytanant olandan sora tesadufen bir Azerbaycanl;i toyunda Shahin Musayev ve SEfer Ebiyevin Shushanin verilmesinde bir basha elleri var bunu bilin

23 июня в 14:13 · 1..

Bashir Alaz idarə etmək qabiliyyəti deyilən bir elm var elə insan var ki anadan idarə etmək üçün doöulub Əliyar Əliyev kimi onun nə sənətin sahibi olmağına baxmayaraq onda olan ürək tək-tək adamda ola bilərdi həmdə hərb elminə nəzəri cəhətcən bilməsədə praktik böyük əməliyyatlar hazırlayıb həyata keçirə bilərdi

23 июня в 14:13..

Рамин Исмайилов Indiki nazir hazirin naziridi. Ama o vaxt mudafie nazirliyi qurulurdu hele. Hem de muharibe gede gede

23 июня в 14:13 · 1..

Bashir Alaz istər məni asazda mən rəhimin müdafiə naziri təyin olunmasını bir xəyanət sayıram düzdü o dövrdə bəlkədə onun üçün canımı verərdim ancaq indi şükür edirəm ki o vaxt canımı məndən istəmədi

23 июня в 14:15 · 1..

Рамин Исмайилов Elyar eliyev Qubadlida doyuwub elinnen geleni de edib,ve qehremancasina da helak olub. Onu Rehimbey kenarda saxlamayib

23 июня в 14:16..

Bashir Alaz Əliyar Əliyevlə bir neçə əməliyyatda iştirak etmişəm yəni aşıq gördüyün çağırar

23 июня в 14:17..

Рамин Исмайилов O vaxt Qubadlida briqada komandiri vardi Adi Nusret idi. Bax onun xeyaneti neticesinde Elyar ve surucusu helak oldular

23 июня в 14:18..

Bashir Alaz namazovu deyirsiz?

23 июня в 14:19..

Рамин Исмайилов bilmirem familyasini. Adi Nusret idi

23 июня в 14:19..

Рамин Исмайилов bax o da herbici idi, Ama xeyanet etdi

23 июня в 14:20..

Bashir Alaz Əliyar şurumbaşda vuruldu onada xəyanəti nüsrət deyil məhz vaqif etdi laçının kilometrliyində alınmışdı laçın əzizim bax burda da siz şər atdız namazova

23 июня в 14:21..

Рамин Исмайилов Burda bilmediyiniz meqamlar var. Eger bir saata burda ola bilsez yazaram size. Indi cixmaliyam men. Istesez sora inboxsunuza yazaram

23 июня в 14:22..

Bashir Alaz mən həmin vaxtda qubadlıda idim yəni bir başa hadisələrin içində olmuşam

23 июня в 14:23..

Рамин Исмайилов Olsaniz da Nusrete mudafie nazirinnen gelen ve gelennen bir hefte sora acilmasi tapwirilan gizli konvertden xebersiz olmusuz. O senedlerin kopyasi mende var

23 июня в 14:24..

Bashir Alaz həmin vaxtı lənkəran briqadası ilə ədil haşımovun taboru arasında düşən anlaşılmamazdıq nəticəsində əməliyyat darmadağın oldu vəbiz kəndlərimizlə birlikdə Əliyarıda itirdik

23 июня в 14:26..

Tural Aslan Cənab zabitlər, sualımı bir daha təkrar etmək istəyirəm. bu videodakı emosional hissələri (yəni əsgərlərin döyülməsi, soyundurulması və s.) bir qırağa qoysaq belə, Rəhim Qazıyevin davranışı adamda ikrah doğurur. Bax məsələn Stalin sağ olsaydı, videonun 28:39-cu hissəsində söylədiklərinə görə Rəhim Qazıyevi tribunalsız güllələtdiriərdi. Bir batalyon əsgərin qabağında deyir ki, əlavə qüvvələr gəlir, texnika artıq yüklənib, hücumun istiqamətlərini göstərir, Vaquazın adını çəkir. Buna nə ad vermək olar. hüquqi cəhətdən bu hərbi sirrin faş edilməsidir. bu məsələlər əslində məhdud sayda hərbçilərin iştirakı ilə, yüksək məxfilik şərti ilə müzakirə edilməlidir, day bir batalyon əsgər və kameranın qarşısında yox. fikriniz bilmək istərdim.

23 июня в 20:29 · 1..

Bashir Alaz Tural bəy sizin göstərdiyiniz irad əlbəttə böyük bir günahdır ən azından. ona görədə ən azı rəhim qazıyev səriştəsiz bir nazir olub onun səriştəsizliyi bizə çox baha başa gəldi

23 июня в 20:58 · 2..

Рамин Исмайилов Here agzina ne geldi daniwdi burda.daha arxasini demeyecem…

24 июня в 6:30..

Кенуль Сардарлы Ramin bey, heqiqet mubahisede dogur, pis terefini gorenler qeder yaxshi terefini de gorenler var.

24 июня в 8:00 · 1..

Кенуль Сардарлы Рамин bey, maraqlandiginiz mubahiseli mesele ilk kes burada achilmishdi, oxusaniz bilersiz nedir.

6 июля в 13:51..

Эльшан Джавадзадэ Azərbaycanin baximsizligi-Garabağ müharibesinin başlanmasi ilə bir oldu.Yəni azadlig elde edib onun behresindən behrelenmek imkani olmayan xalg-ve müharibeye hazir olmayan bir xaligin başina gelen bu müsübetlər icində veten övladlari tapildi ki bu cetin anda milletine sahib cixsin.Elbetdə 98 faiz siyasi zirve yani azad olmuş memlekete ve onun gara gizildan olab kürsülerine sahib cixmag uğrunda öz milletine vefasizlig gösterdi.nankorlug etdi.Lakin bu cetin bir zamanda vetene sahib cixanlarda oldu..Müharibe bitdi..meğlubiyet ilə..eger fikir versez hebsxanalara düşənlərin kim olduğunu ve onlari hebsxanalara kimler saldiğini görüb araşdirsaz kimin veten xaini ve kimin veten sevdalisi olduğunu ayrid edə bilərsiz….Men garabağda olduğum zaman hec bir gehremanlig göstere bilmemişəm.Şexsi şücaet ilə secilmemişəm.Lakin cox şexsi gehremanliglar edən insanlar görmüşəm ki onlarin da adi hec bir yerdə seslenmeyib..bele esgerlere namelum esgerler deyirlər..ne şehid olanda mezarinin da adi olur ne de sağ galib iken onun gehremanligindan kimsenin xeberi olur..sadece olarag demek isteyirəm ki Garabağda hec olmasa bir gün olub orda hec gülle de atmamiş insanlar da var.Lakin men hamisinin önündə baş eyirəm.hemisin da gardaşim kimi gebul edirəm..Xeyanet edən edib..amma rehim gaziyevin xain olmasi hec inanilmazdi..düzdür mendə ona gezebliyem…bir esger kimi hakkim var idi ki gelebe esgeri olum…amma xain olmayib Rahim Gaziyev…olmayib…sadece olarag işin öhdesindən gele bilmemesi ondan ibaret idi ki Hakimiyet Garabağ müharibesi hakda düşünmürdü…bütün bunlari ört basdir etmeye göre Bten sevdalilarinin hamisin veten xaini damğasi vurarag ceza evlerine saldilar.memleketi garet etdikde onlara mane olmasinlar.

6 июля в 19:18 · 2..

Tofiq ShahMuradov burda ele yazirlar Rehim bey serishtezisdi,bacariqsizdi,duzdu mende Rehim Qaziyevden xosum gelmir,ama kishi mubariz adamdi,sozundeyen adamdi,Rehim Qaziyev getdi yerine gelenler guya ne etdiki?ele goturende ele bacariqlisi o olub,muharibe olsa o 1ci muharibedende beter olacaq,bir haldaki qerargah reisi Necmeddin sadiqov,hemin necmeddin ne kelbecerde,nede Agderede elinde kifayet qeder quvve olmasina baxmayaraq mudafieni teskil ede bilmeyib

7 июля в 2:03 · 5..

Кенуль Сардарлы tamamile raziyam, amma ikinci muhaibe bashlasa deqiq necmeddin sadiqov kimiler orada olmayacaq, (kenarlashdirilmish) veteranlar qayidib bu muharibeni qazanacaq.

7 июля в 2:06 · 3..

Tofiq ShahMuradov acigi veteranlar deyende ki muharibe dovrunde doyusen demirem,doyusen,can qoyan insanlar coxdu onlari nezerde tutmuram sirf herbici Sirin Mirzeyev,Zaur Rzayev,Valeh Bersadli olub indi hec onlar kimileri yoxdu,ola biler ister Nazim bey,Shanin bey ve bir coxlarinin herbi tecrubesi ishe yarasin ,bizim hucum emeliyyatlarina baxiram demk olar yarisinda B,C planlari yoxdu hucum ugursuz olandada batalyonlar peren peren dushub,profsional herbici hucumda en xirda detalida deyerlendirmelidir

7 июля в 2:13 · Отредактировано · 4..

Эльшан Джавадзадэ Tofig gardaş yazdiglarinizin yarisi ilə raziyam yarisi ilə razi deyiləm..Rahim Gaziyev barede dediklərinize şerikem 100 %..Amma bu vatan daim öz goynunda Şirin Mirzeyevlər ,Valeh Barşadlilar ,Zaur Rzayevler besleyib böyüdür…

7 июля в 6:15 · 2..

Кенуль Сардарлы Tofiq bey, tebii, yanlishliqlar chox olub, amma bezi herbchilerin serishtesizliyi ile beraber, hem de siyasetchilerin hereketde olan arabanin tekerine chomaq salmaq misali, muharibenin aparilmasinda herbchilerin ishini daima engelleyibler. Xahish edirem, bu meqami unutmayin. Hele yay hucumu zamani ugurlu emeliyyatlar kechirildiyinde E.Elchibey terefinden defelerle birterefli ateshkes imzalayib, hucumlari dayandirmaq hem bizim ordu, hem de ermeni ordusu uchun ne demek idi, bunu bir dushunun. Hokumet terefinden hech bir yardim gormeyen mudafie nazirliyinin ishinin chetinliklerini dushunun. Men hele siyasi oyunlara celb edilmish herbchilerimizi demirem! Necmeddin Sadoqov 93-cu il qish emeliyyatinda Suret Huseynov haqqinda verilen beyanat oyununda ishtirak etdi(umumiyyetle ya serishtesizlikden, ya xeyanet neticesi, ya da sadece qorxaqliq neticesi hech bir ugurlu emeliyyatini veteranlardan duymamisham) Elbrus Orucov Shushani eyni siyasi oyunlara qurban verdi, bu haqqda bir chox subut-deliller var, choxlarinin adini chekmek olar ve chekeceyik. Bunlari nezere alin, amma qelbi Veten sevgisiyle alishib-yanan ve yeterince professional, ustegel artiq Birinci Qarabag muharibesinden serishtesi olan veteranlar var ve onlar bu muharibeni qazanacaq, tebii genc vetenperver ogullarimizin ve butun xalqimizin yardimi ile!

7 июля в 10:21 · Отредактировано · 2..

Назим Байрам Tofiq ShahMuradov bəy, sizn “…bizim hucum emeliyyatlarina baxiram demk olar yarisinda B,C planlari yoxdu hucum ugursuz olandada batalyonlar peren peren dushub…” sözlərinizlə razıyam. Hərbi dildə buna, “döyüş bölmə və hissələrinin idarəçilik resursunun aşağı olması” deyilir. Bizim dəstələrin bu xüsusiyəti müharibə zamanı da peşəkar hərbiçilərə məlum idi və əməliyyat hazırlayarkən nəzərə, hesaba alınırdı.

7 июля в 18:55 · Отредактировано · 4..

Ayxan Sadiq Tofiq beyin fikrleri ile serikem,tebiiki emeliyyatlar briqadalarin qerargahlarinda hazirlanirdi ve herbciler terefinden .. defelerle sahidi olmusamki,boyuk bir erazide mudafiede dayanan quvveye doyus emmeliyyati tapsirilib,hec bir ehtiyat quvve olmadan,onlara deyilibki,doyus ugurlu ve ugursuz ola biler,ferz edek mudafiede dayanan quvve / arxada ehtiyat quvve olmadan/ butunlukle hucum emeliyyatinda istirak edir ,emmeliyyat alinmir ve cox boyuk itki verilir ve dusmen eks hucuma kecir,hetda mudafie etdiyin movqelerinqoruya ede bilmirsen ,hetda daha boyuk eraziler itirirsen

11 июля в 10:30 · 3..

Ayxan Sadiq lakin o zaman teesufki bunu esiden olmurdu

11 июля в 10:32 · 1..

Назим Байрам Ayxan bəy, yuxarıda təsvir etdiyiniz vəziyyət 5 fevral 93-cü ildə Ağdərədə yarandı. Ordumuz yanvarda yeganə olan ehtiyyat qüvvəsi ilə Ağdərədə və Ağdamda hücuma keçdi. Yanvarın sonlarında hücum dayandı. 5 fevralda isə ermənilər Ağdərədə əkshücuma keçdilər. Onların qarşısını almağa qüvvə olmadı. Olan qüvvələri isə Ağdərə kombriqi idarə edə bilmədi.

11 июля в 18:19 · 3..

Ayxan Sadiq Nazim bey,1992 ci ilde avqust aynin ortalarinda ve sentyabr ayinin23 deXocavend istiqametinde heyata kecirilen emeliyyatlarda bu senari bas vermisdir,iyun ayini 28 Qirmizi Bazar emeliyyatindada eyni hadise bas vermisdir,ehtiyat quvvenin olmamasi biir yana,umumiyyetle emeliyyatlarin planllasdirilmasi tamamile yanlis olmusdur,hetda komandirler qeti etirazlarini bildirirdilerki bu tapsiriqlar dogru,mumkun deyil,hetda evvelceden bilinirdiki emeliyatlar ugursuz olacaq,havayi yere itkiler olacaq amma ne fayda,emr icra olunmalidir,ehtiyat quvve olmadan ugursuz,biabirci ,ciddi itkilerle basa catan doyusden sonra batalyonda psixoloji vezziyyet,durum nece olur bilirsiniz

11 июля в 18:42 · 2..

Назим Байрам Bildiyimə görə, Qırmızı Bazar əməliyyatını V. Barşadlı planlaşdırmışdı. O zaman ona bu planın ciddi çatışmazlıqlarını da göstərmişdilər komandirlər. Bu doğrudu, bilmirsiz?

11 июля в 18:46 · 1..

Ayxan Sadiq mende olan melaumata Qirmiz Bazar emeliyyatinin planlasdirilmasinda ciddi catismamazlilar olub,emmeli basli bir planlasdirma olmayib,hemin dovde kombrik Isa Qasimov idi,26 iyunda nazirlikden bele bir emeliyyatin kecirilmesi tapsirigi verilib kombriqe,27 briqadanin qerargahinda kecirilen toplantida demek olar olarki butun komandirler emmeliyyatin kecirilmesine ciddi etirazlarini bildiribler,hetda kombriq ozude narazi olub,lakin emr olubki hucum olmalidir,komekde olacaq,yeqin bilirsiniz hardasa 30 yaxin tankda olub,lakin hansi veziyyetde bilirsiniz,yanlis bir emeliyya

11 июля в 19:05 · 3..

Ayxan Sadiq t olub

11 июля в 19:06 · 1..

Ayxan Sadiq Nazim bey,detallarina kimi hazirlanir bu emeliyyat sizin isteyinizle,ola biler mueyyen catismamazliqlar olsun,ama hazirlanir

11 июля в 19:11 · 2..

Назим Байрам Ayxan bəy, bu əməliyyatı haqqında bilmək istəyirdim. Bu əməliyyatda olanımız vaq qrupda?

11 июля в 19:12..

Назим Байрам Tamam. Ayxan bəy, aydındı, təşəkkürlər.

11 июля в 19:14..

Эльшан Джавадзадэ Bilmirəm bu hakda ne ve kim plan hazirlamişdi amma onu deyim ki Girmizi bazari almag cetin bir iş deyildi….cox keşfiyatda oldug haman semtdə..istek olmaliydi tekce orani almag.Hücüm edirdilər Veyselli hündürlüyüne..alirdilar amma Girmizi Bazardan toplari düz sengere tuşlamişdilar..ermenilər son zaman özleri verirdiler sengeri sonra da topa tuturdular…Girmizi Bazari ve veysellini bir anda hücüma kecib almag lazim idi..yoxsa Hücüm elə aparilirdi ki guya Kurskaya Duga emeliyatidir..geniş migyasli hücümlarin bir menasi yox idi…Girmizi bazar istigametində..ələxsus bütün martuni HADRUT İSTİGAMETİNDƏ .CEMLEŞDİRİLMİŞ ZERBELER İLƏ İRELİ GETMEK OLARDİ…

11 июля в 20:17 · 4..

Эльшан Джавадзадэ 2 CECEN KOMPANİYASİNDA RUSLAR MEHZ BELE EMELİYATLAR İLƏ AZ İTKİ VERİB CECENLERİ SİZİŞDİRDİLAR..RUSLAR DA GENİŞ MİGYASLİ HÜCÜMLAR EDƏNDƏ MİLCEY KİMİ GİRİLİRDİLAR

11 июля в 20:19 · 3..

Ayxan Sadiq Elsen planlasma mutleq lazimdir,haradan baslayib harada dayanacagin bilinmelidir,bu emeliyyat tamamilee yanlis olub,meselen,bu emeliyyatda 839 sayli batalyonun vezifesi tug kendinin alinmasi olub,bu tapsirigin evvelceden ugursuz olacagi melum idi,evval o quvve ile Tuga gedib cixmaq mumkun deyildi,cunki Tuga getmemisden sag ve sol istiqametlerde yerlesen yukseklikler alinmali idi ,o yukeklikler alinmadan Lap Tuga gedib cixsaydinda orani saxlamaq mumkun deyildi,Govsadli kendinden qurucay boyu irelileyen batalyonun doyusculerinin qarsisinda hec muqafimet olmayib ve ermeniler bilerekden geri cekilmis ve tug kendine xeyli qalmis qurucayin ustunde yerlesen korpunun yaninda batalyonu tamamile muhasire ye salmislar,sag ve sol ve qarsidaki yuksekliklerden guclu atese tutmuslar,evvelceden bu emeliyyata etiraz edenkombat Rasim Ibrahimov (Milli Qehreman adina layiq gorulub)ayaqlarinda yaralanmis,sonra esir dusmemek ucun qranatla ozunu partlatmisdir,batalyon xeyli itki verdikden guc bela ile muhasireden cixmislar buradada evelceden texnika ile komek olunacagi bildirilmisdi,hemise oldugu kimi…..yeni tamamile yanlis bir emeliyt olub,butun istiqametlerde emeliyyat eyni cur basa catib…….neticenin evvelceden ugursuz olacagi belli ola emeliyyat xatirine emeliyya……

11 июля в 21:12 · 4..

Фазиль Гусейналиев Ayxan, әтрафлы изаһатды. Чох сағ ол. Elshan-ин дедикләри дә чох дәјәрлиди. әтрафлы мәлуматлара ҝөрә һәр икиниз саг олун.Мән Фүзулијә 92-нин сентјабр ајында ҝәлмишдим. Агдәрәдән. Онда данышырдылар ки, куја гошунлар азыблар, дәгиг истигамәтләрини билмијибләр, сонра да тахыл зәмисиндә сусузлуг онлары һалдан салыб, чохлу итки олуб, техника галыб ермәнијә.

11 июля в 21:50 · 4..

Эльшан Джавадзадэ haman zaman 8 bmp ni cixartdik.ermenilərin ovcunun icində burxilmişdi girmizi bazar istigametində..hansi batalyon etmişdi bunu bilmirəm..amma bizim batalyonda bir dene bmp var idi.lakin o döyüşdən saonra 9 dene oldu…

11 июля в 21:58 · 3..

Эльшан Джавадзадэ Ayxan sizin ilə raziyam.tamai ilə..bir sualim var.Kombrig sizin herbi hisseye gelmişdi deyesen..kombatiniz narazi idi haman emeliyatdan…bütün hisseniz də kombati destekliyirdiz…Kombrig geldi bir grup esger ilə..yadinizdadir….???siz kazarmada yiğildiz..siraya düzüldüz..kombrig ilə iceri girmek isteyen esgellere bir esger dedi..gardaşlar bele etmeyin.kombrigi burda hec kes hedelemir..gerek deyil onu mühafize etmek..kombrigin mühafizesi cixdi kazarmadan..bu sizin herbi hissenizdə olmuşdu?yoxsa men yaniliram?

11 июля в 22:02 · 2..

Фазиль Гусейналиев Мараглыды…

11 июля в 22:03 · 2..

Эльшан Джавадзадэ ne maraglidir?

11 июля в 22:04..

Фазиль Гусейналиев Elshan, о комбриг сөһбәтини дејирдим.

11 июля в 22:09 · 1..

Эльшан Джавадзадэ sizin bu hakda melumatiniz varmi..haman kombrig ilə bizim keşfiat gelmişdi..men de orda idim…

11 июля в 22:12 · 1..

Фазиль Гусейналиев Мәндән сорушурсанса биринҹи дәфәдир ешидирәм. Бирдә ај Елшән, мән кәндчи бабајам, бу СИЗ, БӘЈ, ХАНЫМ сөзләриндән ганмарам. Еләҹә Фазил, ја да сән десән шад оларам.

11 июля в 22:16 · 2..

Ayxan Sadiq Fazil bey bu Veyselli istiqametinde bas vermisdi,bir gun once eraziye kenardan getirilmis ,eraziye tamamile nabeled olan batalyonun esgerlerinin basina gelmisdi,ugursuz hucumdan sonra yanan zemi,iyun ayinin istisi,ve susuluq neticesinde xeyli esger helak olmusdu,umumiyyetle emeliyyat cox boyuk erazide plansiz ve perakende kecirilmisdir,Zahirin komandir oldugu yerli batalyon Melikcan istiqametinde,Rasim Ibrahimovun komandir oldugu batalyon Tug istiqametinde,Elsenin doyusduyu 723 batalyon Qirmizi bazar -kombat Vahid Osmanov,Mobilin komandir oldugu yerli batalyon Veyselli istiqametinde,yuxarida qeyd etdiyim bir gun once getirilmis batalyon sehv etmiremse mackalasen istiqametinde emeliyyatda istirak etmisdir,ele bir gun once eraziye texminen 27-28 tank getirilmisdir ,emeliyyatin gedisinde melum olmusdurki umumiyyetle doyuse hazir veziyyetde deyil,heqiqeten bi necesi ermenilerden terefinden vurulmusdu….

11 июля в 22:17 · 4..

Ayxan Sadiq Fazil 1992 ci ilin yayinda Lenkeran alayida mackalasen istiqametine emeliyyatda olub,alayda 1500 esger,70 den cox texnika-t-72 tanklar,bmp-2 ler .xeyli sayda SAU-lar diger silahlar vr idi, bu emeliyyat daha ugursuz olmusdu ,xeyli texnika vurulmus,ermeniler terefinden goturulmusdu,1992 nin sonlarinda martunide ermenilerin elinde 30 t-72 tanklari var idi ve bunun ekseriyyetini bu doyuslerden goturmusduler…

11 июля в 22:26 · 4..

Фазиль Гусейналиев Ај сағ ол, мән дә точну белә ешитмишдим. Өзүә мән билән онлар Фүзулијә Һарамы тәрәфлә кедибләрмиш. Через Бејләган.

11 июля в 22:28 · 1..

Tofiq ShahMuradov Ayxan Sadiq bu qeder ermeniye texnika bagislayan deyek,qoyub qacan deyek bir batalyon hakkinda ve ya onun komandiri hakkinda hec bir olcu goturulmur?o axi ona bashi ile cavabdehdi

11 июля в 22:31 · 4..

Эльшан Джавадзадэ Gusar Batalyonu düşmüdü taxil zemisində o dehşete…

11 июля в 22:32 · 4..

Эльшан Джавадзадэ Fazil mendə kendci balasiyam..men sizə bey demedim ki?siz gardaşsiz

11 июля в 22:33 · 4..

Фазиль Гусейналиев Сән де, гардаш арасында рәсмијјәт олмаз))

11 июля в 22:34 · 4..

Эльшан Джавадзадэ Ayxan haman tanklar doğrudan da hazir deyildilər hücüma.hec biri mermi ilə yaraglanmamişdi..tekce 5 dene tank tam hazir idi.onlar da əllerindən geleni etdilər.

11 июля в 22:36 · 2..

Ayxan Sadiq Fazil lap deqiq deyim alay evvelce martuni istiqametine gelmisdi,Martunin yaninda Qaracux dagi var, onun sag terefinde yeni Fizuli terefinde Behremli adlanan erazide yerlesmisdiler.Martunin alinmasi an meselesi idi,hetda martunini ustunde QAracux daginin sonunda strateji ehemiyyetli Sisqaya postunda kesfiyyat doyusude kecirilmisdi.ve mrtunini alinacagi hec kimde subhe dogurmurdu,mence QArabag muhaibesinin en boyuk sehlerinden biri bas verdi,hucumun bas vermesine bir nece saat qalmis kombriq Emil Qasimov ozu alaya gelerek fizuli istiqametine getmek tapsirigi veriliyini bildirdi,hami buna qeti etiraz etdi ,cunki Martunin alinmasi an meselesi idi,Emil fizuliye getdii,ve yeniden Mudafie nazirini emri ile qayitdi,alay Fizuliye getdi ve bunulada muharibenin talehine ciddi tesir gosterecek mattuni emeliyyati heyata kecirilmedi,fizuliye geden alayin aqibeti yuxarida dediyim kimi oldu,bu hadise haqqinda ilk defedir danisilir …

11 июля в 22:43 · 5..

Эльшан Джавадзадэ Ayxan siz zabit olmusuz ?

11 июля в 22:46..

Ayxan Sadiq yox Elsen

11 июля в 22:47 · 1..

Фазиль Гусейналиев Ayxan, о Мартуни мәсәләсини дә ешитмишдим. Амма о вахты бир нөв ләтифә кими данышырдылар ки, куја о полк кедиб Мартунинин лап јахынлыгына чыхыб, амма билмијибләр һарады. Сонра ордан онлары Гырмызы Базар тәрәфә дөндәрибләр. Мартунининдә елә билибләр һансысса бөјүк кәндди.

11 июля в 22:47 · 1..

Эльшан Джавадзадэ amma cox savadlisiz..terif dedim.güsür görmüyin…bizə olar terif demek..halal olsun

11 июля в 22:50 · Отредактировано · 3..

Ayxan Sadiq yox orada her sey deqiq planlasdirilmisdi, sadece dediyim kimi oldu,emeliyyatin kecirilmesine imkan verilmedi, hemin vaxt o quvve ile martunu alinsaydi muharibnin gedisinde ciddi deyisiklik olacaqdi…

11 июля в 22:51 · 5..

Назим Байрам Mardakert(Ağdərə) bizim tərəfdən alınandan sonra Azərbaycan rəhbərliyinə güclü təzyiqlər olmuşdu. Düşünürəm ki, qoşunları Martininidən buna görə döndəriblər, axı Fizüli, Martinidən fərqli olaraq, azərbaycanlı əhalisi daha çox yaşayan rayon idi. Yəni siyasi düşüncələr, hərbi zərurətlərə tərcih edilmişdi. Amma Ayxan bəylə tam razıyam ki, Şiştəpə dağının tutulması zəfərimiz üçün Şuşa qədər vacib idi. Məncə Şiştəpə Şuşadan da daha böyük ərazini nəzarətdə saxlamağa imkan verir.

11 июля в 23:20 · 2..

Ayxan Sadiq helledici qelebe elde etmek meqsedile Martunin alinmasi daha vacib idi,neinki deyekki Qirmizi bazarin,Martuni istiqametinden Xankendi istiqametinde irelilemek daha asan idi .neinki Fizuli istiqametinden ve ,cenubda Qarabagin qapisi Martuni idi, buradan zerbenin endirilmesi vacib idi,teesufki bu istiqamet tamamile unudulmusdu,strateji ehemiyyetli yerde yerlesen Martuniye ciddi tezyiq yox idi,buda ermenilere cox serf edirdi,onalr burada yerlesen quvvelerinde basqa erazilerde istifade edirdiler,yeqinki Nazim bey pesekar herbci kimi buradan cebhenin acilmasinin ehemiyyetini daha yaxsi biler

11 июля в 23:39 · 3..

Назим Байрам Qarabağa bütöv bir vahid hərbi əməliyyatlar səhnəsinə baxıldığı zaman(necə ki, baxılmalı idi, amma, təəsüf ki, belə olmayıb), Martuninin əhəmiyyəti əlbəttə ki, mühüm idi, Ayxan bəy. Lakin Martinini alıb, orada oturmaq düzgün olmazdı, çünki Şuşa və Xankəndi Martunidən hündürdə və yaxında idi. Yəni Martuninin alınmasının, əgər oradan dayanmadan Şuşaya və Xankəndinə geniş miqyaslı və davamlı hücum başlanmasa idi, özündə bir dəyəri yox idi. Əlbəttə bu mənim düşüncəmdi və müzakirə etməyə hazıram.

11 июля в 23:48 · 3..

Назим Байрам Martunidən Şuşa və Xankəndinə hücumun bir vacib detalı da əlavə edim- Şiştəpə.

11 июля в 23:50 · Отредактировано · 1..

Ayxan Sadiq yox men alib dayanmaq demedim,sadece oradan Xankendi istiqametinde irelilemek daha asan olardi dusunurem .muzakireyede ehtiyac yox,yeqinki siz muharibe dovrundede ,bu gunde umumi doyus sehnesini cox dusunub tehlil etmisiniz,mubahise etmirem filirlerinizede hormetle yanasiram

11 июля в 23:55 · 3..

Назим Байрам Ağıl ağıldan üstündü. Müzakirələr zamanı bizim qərargahda hökm sürən demokratiya heç bir demokratik partiyada olmayıb, əlbəttə ki, son qərar qəbul olunana kimi. Qərarımı elan edənə kimi, fikir bildirmək istəyən hər bir batalyon komandirini və təcrübəli əsgəri dinləmişəm. Bunun bir çox müsbət tərəfi var. Birincisi, əməliyyatın müzakirəsində batalyon və bölmə komandirlərinin iştirakı, onlara döyüş vəzifəsini daha dərindən dərk etməyə imkan verir- nəyi niyə və niyə məhz bu cür etməli olduğunu hər bir komandir dərindən bilir. İkincisi, bu dərin bilgi döyüş zamanı gözlənilməz dəyişikliklər olanda, onlara yerində düzgün qərar qəbul etməyə imkan verirdi.

12 июля в 0:05 · 4..

Назим Байрам O zamanlar hərbi komandanlığımızın Ağdərə istiqamətində Qarabağ dağ silsiləsini tutandan sonra, Martuni tərəfə fikir yönəltmək planlarında var idi. Ona qədər Martuni istiqaməti müdafiə saxlamalı idi. Lakin 92-nin yayında o istiqamətdə bir neçə hücum və 92-nin sentyabırında qoşunların Ağdərədən “Laçın dəhlizi” əməliyyatına yönəldilməsi, ümumi fikri pozmuşdu.

12 июля в 0:10 · 2..

Ayxan Sadiq 1992 ci ilde Martuni istiqametinde mudafieni saxlayan bir batalyon idi,yay aylarinda Dagliq QArabagin son 3 kendi Emirallar,Muganli veKuropatkin kendleri bizde idi,tesevvur edin ,bu kendlerden Agcabediye kimi texminen 40 km,Beyleqana kimi 50 .Agdamin merzili kendine kimi 20 km.Fizulinin Asagi veyselli kendine kimi texminen 20 mesafe var idi.ve bu radiusda bir yasayis menteqesi yox idi,sanki tamam unudulmusduq,batalyon QAracug dagindan Merzili kendinin yuxarisinda olan pirebulagina /ceyildag/ kimi texminen 20 km mesafede mudafiede dayanirdi,inanilmazdi ,amma heqiqetdi bu.eslinde avqust ve sentyabr aylarinda aparlan emeliyyatlar bizi zeifletdi,ermeniler ise sanki hiss etdilerki burada tehluke var,DQ in bu son 3 kendi oktyabr ayinin 2 de alindi,siz yazmisdiniz sentyabr ayinda artiq Lacin koridoru tamaile alinmaq uzre idi,bu zaman sentyabr ayini 25 de Soci razilasmasina gore ateskes elan olundu,buda en boyuk sehvlerden idi,tamamile agilsizliq idi,yeni koridoru baglayib belkede ateskese getmek olardi,bu ateskesden qeyd etmisiniz ,ermeniler ciddi istifade etdiler,sanki nefesleri kesilmisdi,bir nefes aldilar.ermeniler 2 oktyabrda ateskesi pozaraq sehv etmiremse 2 istiqametde hucuma kecdiler,bir bizim son 3 kendimiz zebt etdiler,birde Lacin koridorunun sag ve sol istiqametlerinden cox geri atdilar,kendlerede cox boyuk quvve ile hucuma kecmisdiler..

12 июля в 0:33 · 3..

Назим Байрам Mən də razıyam ki, Martuni tərəfdən bivaxt əməliyyatlar erməniləri vaxtından əvvəl ayıltdı. 92-ci ilin sentyabırında Ağdərəni bitirib- Qarabağın şimalındakı şah yüksəkliklərdə möhkəmlənib, şərqdən- Martunidən istiqamətindən böyük və davamlı hücuma keçməli idik. Bununla 92-ci ildə müharibəni bitirmək olardı.

12 июля в 0:41 · 3..

Ayxan Sadiq tamamile serikem,bayaq deyendeki Martunin alinmasi vacib idi buradan Xankendi istiqametinde irelilemek daha asan idi ,mehz bunu nezerde tuturdum,ikinci cebhenin mehz bu istiqametden acilmasi daha uygun idi ve daha ugurlu olardi

12 июля в 0:46 · 4..

Назим Байрам 20 il uzaqlıqdan baxanda daha aydın görünür ki, ölkə rəhbərliyi müharibə etmirdi, oyun oynayırdı. Müharibəyə, yəni dövlətin ən başlıca olan, ərazi bütövlüyünü qorunmağa vəzifəsinə bu cür diqqətsizliyini başqa cür adlandırmaq olmaz.

12 июля в 0:54 · Отредактировано · 7..

Кенуль Сардарлы Herbi Birlikde peshekar herbchiler ve qeyri peshekar, lakin doyushen ogullar birleshmishdi ve muharibe tarixinin en ugurlu emeliyyatlarini heyata kechirdi, keshke HB-yin siyasi hakimiyyete ve MN-ne tabe olmasina razi olmayaydilar ve muharibeni basha chatdirib, sonra alin bu torpaq bu da hakimiyyet deyeydiler.
Oxuduqca buraxilan sehvlere ve ozbashinaliga insanin qelbi param parcha olur…

14 июля в 12:19 · 1..

Тофик Джафаров Bir necə gundur ki bu muzakirələri izləyirəm .Özum munasibət bildirmirdim.Ancaq bu deyilənlərdən bir necəsi ilə razi deyiləm.Ona grə ki Martuni hucumunu Bakida M N general barşadli İndiki nazir S Əbiyev,M N Kəşviyyaidarəsinin rəisiçvə bir necə nədər yuksək rutbəli zabitlər hazirlamişlar.Ayxan burda yazir ki ugursuz əməliyyat hazirlanmişdir.Ayxan Birinci Gen ştab həmin vaxt Agcabədi də meşə idarəsində yerləşirdi.Əmrlər də ordan verilirdi.Şəxsən mən özum iclaslarda olmuşam və hec bir zabit bu hucumun əlehinə cixmayim.Ayxanin yadindadirsa həmin vaxt Agcabədi şəhər 2 n li məktəbin həyətin də və stadionda istənilən qədər texnika da var idi.şəxsən mənim tabeliyimdə 6 t-72 olub həmin dövr digərlərini yazmiram.Martuni hucumu başqa səbəbdən pozuldu.Siyasi hakimiyətin gunahi oldu.2 dəfə cəhd edildi Martunini almaq ucun.Bəzi şeyləri Ayxan bəy duz yazin Həmin vaxt komriq İsa Qasimov olub sən adlarin cəkdiklərin sonradan oldu.Qasimovdan sonra Kasimov olub.general Kasimovun oglu

18 июля в 12:00 · 3..

Тофик Джафаров Mən Martuni hucvumunun əsas səbəbini Nazim bəyə yazmişdim.Biz hərbici deyilik olanlar bilirlər ki Hərbi hucumda əsəs məqsəd başqa olur və Nazim bəy bilir başqa bölgələrdə həmin vaxt cox ugurlu əməliyyatlar kecirildi.Bu general Bərşadlinin uguru idi Bakiya qayidan kimi agzi göycək syasətcilər onu vurmaga başladilar başda Rəhim Qaziyev olmaqla

18 июля в 12:13 · 3..

Ayxan Sadiq Tofiq senin dediklerine munasibet bildirmemeye ozume soz vermisem,amma burada yene mene muraciet edirsen,mecburam ……..xahis edirem aydinliq getiresen,burada yazmisan ” Martuni hucumunu Bakida M N general barşadli İndiki nazir S Əbiyev,M N Kəşviyyaidarəsinin rəisiçvə bir necə nədər yuksək rutbəli zabitlər hazirlamişlar” bu hansi hucum idi,hansi tarixde,hansi istiqametde ve meqsed ne idi?,burada neden sohbet gedirese,lap marsdanda sohbet gedirse dostum deyir men ordaydim,yaxsi inandim…xahis edrem mumkunse yuxaridaki suallara aydinlq getir,yeqinki deyeceksenki ermenilerde oxuyur sirrdi danismaq olmaq…..deyirsenki tabeciliyinde 6 t-72 tank var idi,bu tanklarnan ne edirdin axi? sekil cekdiridin,yoxsa ozunu qoruyurdun,umumiyyetle bu tanklar neye ve harada istifade olunurdu?…yazmisan “Bəzi şeyləri Ayxan bəy duz yazin Həmin vaxt komriq İsa Qasimov olub sən adlarin cəkdiklərin sonradan oldu.Qasimovdan sonra Kasimov olub.general Kasimovun ogl” maraqlidi Isa Qasimovun olmasi ne vaxt idi? Qasimovdan sonra Kasimov idi-ne demek.ele Emilinde soyadi Qasimov idide-Azebaycanin Herbi Komissari vezifesinde calismia Ebulfez Qasimovun oglu, yoxsa Kasimov idi? dost mumkunse aydinliq getir…..

19 июля в 8:14 · 1..

Назим Байрам Ayxan bəy, debatınızı maraqla izləyirəm. Tofiq bəylə bir həlledici məsələdə razı deyiləm(sonra deyəcəm) və Tofiq bəydən tarixləri qeyd etmək xaişinizə qoşuluram. Bilirəm ki, Tofiq bəylə çoxdan tanışsız, aranızda olan münasibətlərə qarışmadan, bir döyüşçü yoldaşınız kimi, xaiş edirəm yalnız döyüş epizodların dəqiqliklə təhqiqinə yönələk.

19 июля в 8:38 · 1..

Тофик Джафаров Ay Ayxan bundan başlayim ki Əvvəla məni deyirsən yaxşi taniyirsansa bunlari bilməli idin. Həmin T-72 tankin ikisi Gulabliya köməyə gedib bir t-72 Gulablida döyuşdə vurulub həmin döyuşdə 2 şəhid verib bizim rota.4 isə Fizuli istiqamətindən gedən hucumda iştrak edib.Yadindadirsa Qənizadə var idi onlarla birlikdə.Yadina salim ki Həmin vaxt Fizuliyə gedəndə T-72 biri Beylqan körpusundə Qarabag kanalina duşmuşdu..Sənin də inanib inanmagin məni maraqlandirmir .Qaldi şəkil cəkdirməyə Ayibdir vallah hec olmasa siz danişmayin Gah M huseynzadəyə gah Atillaya gah Brusliyə nə bilim nəyə oxşadirsiniz bu saxtakarliginizi.Qaldi orda olan komandirlərə Generalin oglunun familyasi Kasimovdur .İstəyirsən onun verdiyi əmrlərdən məndə var.Həminəməliyyati buir daha deyirəb BARŞADLİ S ƏBİYEV kəşviyatin rəisi Rasim Ələsgərov və digərləri hazirlayiblar.Sən Avqustla iyun iyul hucumunu səhv salirsan.Martuni hucumu ermənilərin əsas quvvəsini Marutni hucumuna cəlb etmək idi. Bunu digər bölgənin komandirləri yaxşi bilirlərvə cox ugurlu nəticə verdi

19 июля в 8:40 · 1..

Тофик Джафаров Birdə bu qədər suallar verisən sən özun hansi döyuşlərdə olmusan Bəlkə dogrudan cox qəhrəmanliqlar göstərmisən.Sən özun haqqinda yaz bizdə bilək yoxsa başqa adla yazirsan bizdə bilmirik kimsən.Burda nə var ki ,……Şəxsən sənin yazdiqlarini oxuyuram görurəm ki mə lumatlisan ancaq məni maraqlandiran odur ki niyə öz haqqini başqasinin mənimsəməsinə göz yumursan.Bunu başa duşə bilmirəm.Birdə bizim rota haqqinda M N kitab hazirlanir 1992 ci ildə haqqimizda cəkilən sənədli filmi də bu yaxinlarda əldə etmişik .orda butun şahidlər öz fikirlərini kecdikləri yollari deyiblər.Oxuyanda hər şey sənə bəlli olacaq

19 июля в 9:04..

Ayxan Sadiq ay dost mudafie nazirliyinin Martuniye hazirladigi emeliyyatdan danisdin,xahis etdim ki aydinlq getiresen,bu emeliyyat barede ,sende deyrsen istirak etmisen emeliyyatin hazirlanmasinda ve Martuniye 2 hucum olub,bir daha xahis edirem aydinliq getir ,de hamimiz bilek,bu hucumlar hansi tarixlerde olub,hansi istiqametlerde olub ve meqsed ne idi? yeni burada da meqsedimiz budurki bu emeliyyatlar barede melumatimiz olsun,qaranliq meselelere aydinliq getirilsin,nedende danisilirsa deyirsen mende orda olmisam,demeli sen daha duzgun bilirsen,oldugukimi bilirsen,ona gorede senin aciqlamalariba ehtiyacimiz var,buyur eziz dostum..

19 июля в 9:09 · 2..

Назим Байрам Tofiq bəy, dəqiq deyə bilərəm ki, rəhmətlik general V. Barşadlının hazırladığı və keçrdiyi ilk Martuni hücumu başqa hücum istiqmətlərinin marağına uyğun olmayıb. Əksinə, S. Hüseynov V. Bərşadlıdan o hücumu hələlik keçirməməyi xaiş etmişdi. O zaman o da üzə çıxdı ki, əməliyyat planı qüsurlu olmuşdu.

19 июля в 9:15 · 1..

Тофик Джафаров Ayxan dedim axi sən yaz görum kimsən suallarina cavab yazim. Xeyidi İbad ucun kitab yazmaga məlumat toplayirsan Yaz ki kimsən cavabini yazim

19 июля в 12:37..

Тофик Джафаров Nazim bəy ola bilər ancaq S huseynov Yevlaxda yun zavodunda oldugunu bilirdim.Bilirdim ki Bərşadlinin köməkciləri Sahib və Elbrus tez-tez Surətin yanina gedib gəlirdilər.Detallarini bilmirəm. Ancaq əməliyata Agcabədidən Bərşadli tərəfindən icra edilməsin yaxşi bilirəm.Bir hərbici kimi bilirsən ki əmrlərin hamisindan hamimiz mə lumatli deyildik.Mən də elə əmr var ki 6 saat qabaq yalniz bilmişəm nə etmək lazimdir .Bir hucumda mən irəli cixib sag və solda olanlara məlumat verməliydim. Bu əmri yerinə yetirsəydim aşagisi 60-70 əsgərimi itirməliydim. O əmri yerinə yetirmədim .və məni 1 gunluk zirzəmidə saxladilar General Sadixova məruzə olundu və Bakiya getdim şMəndən soruşdu ki niyə əmri yerinə yetirməmisən dedim ki Həmin briqada komandiri bizi qəsdən ölumə göndərirdi ona görə bunu etdim.Məni möhkəm danladi.Sonra otaginda yanima gəldi ciyinimə vurub dedi ki duz etmisən ,etməyinə, araşdirdiq və o komandiri azad etdim.Ancaq əmrləri nə olursa olsun yerinə yetirmək lazimdir.Bu söhbətdə M N yuksək vəzifəli zabitlərinbir necə nəfəri də iştrak edibdir.

19 июля в 13:00 · Отредактировано · 1..

Ayxan Sadiq ay Tofiq,Tofiq…….a qardas burada Ibaddan danisan oldu…sen bura yazirsan, menim ucun qaranliq ve deqiqlesdirmek istediyim meqamlar olanda done done xahis edirem aydinliq getiresen…sense baslayisan ya Ibaddan danismaga ,yada deyirsenki bu sirrdir ,ermenilerde oxuyur danismaq olmaz,bax burada Nazim beyde, diger qardaslarda yazanda sullar veririr,gucumuz catan kimi cavablandiririq,yeni qrupumuzun meqsedide ele budurki bu fikir mubadlesi,yaxsi menada mubahisesi neticesinde Qarabag muharibesi ile bagli heqiqetleri hem ozumuz oyrenek,hemde melumati olmayanlar bilsin,meselen Agdere doyusleri haqqinda az melumatliyam,melumatim var,amma orada olan qardaslar qeder deyil,ona gorede cox maraqla izleyirem ve bilmediklerim haqqinda oyrenirem,amma mubahiseye qosulmuram,cunki orada olmamisam ve deqiq melumatlarim yoxdu…sense qardas neden sohbet getdi,hey deyirsen men ordaydim ,emeliyyatlarin hazirlanmasinda istirak edirdim ve s. ,ol qardas ol,amma hec olmasa maraqlandigimiz meqamlar haqqinda bizide bilgilendir,elbetde mumkunse ve zehmet olmasa……….

19 июля в 13:21..

Тофик Джафаров Dedim axi yaz kimsən baş ustə mənə elə gəlirki qrupun uzvlərinə də maraqli olardi. Duz deyil ??????????????????????

19 июля в 13:37..

Ayxan Sadiq ay dost! men anlamiram,bura sexsiyyet vesiqesinin suretini qoymaliyamki…? menim adim ve soyadim burada yazilib,1988ci ilden 1994 cu ile kimi de hadiselerin icerisinde olmusam,senin qeder qehremanliq gostemesemde ,doyusmesemde, siravi esger kimi elimde silahim olub ,neyi bilmek isteyirsen anlamiram,belke neyi ise dogru danismadim, yaxud kimese toxunan soz isletdim,Veten namine kim eline silah alibsa hamisin ozume baci qardas bilirem, lap menim haqqimda dogru danismasalarda…..axi menim kimliyimin meseleye ne dexli? konkret meselelerden danisirsan,mende konkret meseler barede konkret suallara cavab vermeyini xahis edirem,bu cavab tek menim ucun deyilki hami ucun maraqlidi. eziz dost,suallar quvvededi,eminemki tek men yox oxuyanlar hamisi sebrsizlikle gozleyir cavabi………

19 июля в 14:14 · 1..

Назим Байрам Tofiq bəy, bundan əvvəlki başqa müzakirələrdən birində, Ayxan bəy qrupa yeni qələndə xidmət etdiyi h/h-lər, zamanlar və iştirak etdiyi iri döyüş əməliyyatları haqqında geniş məlumat vermişdi.

19 июля в 14:14 · 1..

Тофик Джафаров Ayxan məni niyə duzgun başa duşmursən ki mən Nazim bəy və digərlərini əvvəllər tanimasamda örgəndim ki Qarabag muharibəsin də böyuk rollari olub.Ancaq sizin haqqiniz da hec bir mə lumatim olmadigi ucun suallarin əsasina cavab vermirəm.Bilirəm ki məni yaxşi taniyirsan ,mən də bir cəbhə yoldaşi kimi səni tanimaq istəyirəm.Burda bir qəbahət yoxdur mən biləni.Özu də ki bir bölgə də olmuşuq deyirsən məndə sənə inaniram

19 июля в 14:22 · 2..

Ayxan Sadiq indi men ne edim? Nazim qardasdan xahis edim belke bu suallari o versin sene?amma yenede cavab vermeyeceksen,vere bilmeyeceksen ay menim kohne dostum,cunki melumatin yoxdur,danisdiqlarinda hamisi nagildir,oradan buradan esitdiklerinden danismaq isteyirsen, oda alinmir ,alinmayacaqda…..sen mene yaxin adamsan,senin xetrini laaaap cox isteyirem,amma xahis edriem deqiq bilmediyin seyleri ,melumatin olmadigi hadiseleri burada danisib bizim ucun qiymetli insanlari casdirma,nagillarai cox esitmisik,amma artiq burada heqiqeti esitmek ve bilmek isteyirik…..

19 июля в 14:34..

Тофик Джафаров Bax belə Ayxan saxta kim oldugu artiq mə lum oldu.Qaldi nagil danişmaga hec olmasa siz bu barə də yazmayin.Mənim dostlarim bu gundə yanimdadir və onlar özlərini kimdənsə gizlətmirlər.Təmiz adam pərdə arxasi danişmir və agzina gələni də yazmir. Sən və sənin ətrafin 10 faiz mənim bu dövlətə xalqa qulluq etdiyim qədər edin sonra yazin.Mən bu dövlətin əsgəriyəm yalanlarla kimin haqqini mənimsəyib RAFİK olmamişam.Sən bu illər hec mənim adimi da duzgun bilməmisən Nə isə Ayxan nə vaxt özun haqda duz yazarsan suallarina cavab alacaqsan söz verirəm.Qaldi digərlərinin suallarina cavab vermək Ondan narahat olma Mənim səhvəm də istənilən qədər mənim haqüqimda mə lumat var

19 июля в 14:45 · 1..

Ayxan Sadiq he dogrudan orada oz elinle oz seklinin altinda yazmisan EFSANEFI KESFIYYATCI TOFIQ /RAFIQ/ CEFEROV lap unutmusdum,,,ha deyirem senin yazdiqlarina munasibet bildirmeyecem,alinmir,amma gunahkar ozunsen,baslayirsan yeni nagillar danismaga meni mecbur edirsen,xahis edirem daha burax bu nagilbazligi, casdirma insanlari……birde biki senin en yaxin dostun menem yanindakilar yox…….

19 июля в 15:00 · 1..

Тофик Джафаров Nə isə dostlugunu allah cox görməsin

19 июля в 15:04 · 1..

Надир Афшаров рехим озун темиз реклам елетдирмек мегседи учун вахтиыйла чекдириб. дузгун, ветенин севен назирин есгери мухарибеден гачмазды, не вахт команданлыг олундуки, есгер гачмасын, рехим озуне гулур.

19 июля в 17:25..

Zaur Hasanov Ramin İsmayılov salam.you tube-da olan Rəhim Qazıyevlə Pənah Hüseynovun debatı 2 -ci hissə yarımçıq qalır.20 yanvardan 15 may hadisələrinə keçirlər.onun ardına harda baxmaq olar.

25 июля в 14:47..

Рамин Исмайилов Yox qardas elde etdiyimiz tessuf ki bu qederdi.Qalani Xuralin bas redaktoru Evez beyde olmalidi

25 июля в 16:37

—————————————————————————–

Фазиль Гусейналиев

Википедијанын мәлуматлары.

Rövşən Əkbərov 4 iyun 1965-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlmişdir. 1972-ci ildə 42 saylı orta məktəbin birinci sinfinə getmiş, səkkizinci sinfə qədər burada təhsil almışdır. 1979-cu ildə C.Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbə daxil olmuşdur. 1982-ci ildə təhsilini başa vurmuşdur. 1986-cı ildə təyinatla Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinə göndərilmişdir. 1993-1995-ci illərdə “N” saylı hərbi hissədə bölük komandiri olmuşdur. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən Rövşən Əkbərov 1995-ci il mart hadisələri zamanı silahlı dəstənin zərərsizləşdirilməsində də iştirak etmişdir. General-leytenant rütbəsinə qədər yüksələn Rövşən Əkbərov 1999-cu ildə Bakı Ali Dənizçilik Məktəbinin, 2002-ci ildə isə Ukrayna Hərbi Akademiyasının müdavimi olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütovlüyünün qorunub saxlanmasında göstərdiyi igidliyə görə iki dəfə “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin 5 oktyabr 1994-cü il tarixli 215 saylı fərmanı ilə Əkbərov Rövşən Telman oğlu “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür.

Википедија мәлуматларындан әлавә олараг көһнә ветеранлар онун 1-ҹи Гарабағ савашында сечилән командирләрдән олдуғуну сөјләјирләр. Кимин мәлуматы варса хатирәсини групда өлүшсүн зәһмәт олмаса.

Википедијанын мәлуматлары. Rövşən Əkbərov 4 iyun 1965-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlmişdir. 1972-ci ildə 42 saylı orta məktəbin birinci sinfinə getmiş, səkkizinci sinfə qədər burada təhsil almışdır. 1979-cu ildə C.Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbə daxil olmuşdur. 1982-ci ildə təhsilini başa vurmuşdur. 1986-cı ildə təyinatla Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinə göndərilmişdir. 1993-1995-ci illərdə “N” saylı hərbi hissədə bölük komandiri olmuşdur. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən Rövşən Əkbərov 1995-ci il mart hadisələri zamanı silahlı dəstənin zərərsizləşdirilməsində də iştirak etmişdir. General-leytenant rütbəsinə qədər yüksələn Rövşən Əkbərov 1999-cu ildə Bakı Ali Dənizçilik Məktəbinin, 2002-ci ildə isə Ukrayna Hərbi Akademiyasının müdavimi olmuşdur. Azərbaycanın ərazi bütovlüyünün qorunub saxlanmasında göstərdiyi igidliyə görə iki dəfə “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif edilmişdir. Azərbaycan Respublikası prezidentinin 5 oktyabr 1994-cü il tarixli 215 saylı fərmanı ilə Əkbərov Rövşən Telman oğlu “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür. Википедија мәлуматларындан әлавә олараг көһнә ветеранлар онун 1-ҹи Гарабағ савашында сечилән командирләрдән олдуғуну сөјләјирләр. Кимин мәлуматы варса хатирәсини групда өлүшсүн зәһмәт олмаса..

Не нравится · Отменить подписку · Поделиться · 2 июля в 14:49.

Вам, Эльшану Джавадзадэ, Тофику Джафарову, Murad Aliyev и 7 другим это нравится..

Şəhriyar Qubadlı Hamiya Salam!777 ci hərbi hissə 1991-ci ilin sonlarindan etibarən,Şuşada döyüşüb.Milli Ordunun ilk xüsusi təyinatli taboru olub.O zaman həmin taborun komandiri Elçin Məmmədov olub.Səhv etmirəmsə bu general o zamanlar tabor komandirinin,yəni Elçin Məmmədovun müavini olub.Daha sonra 777-ci hissə yenidən komplektləşdirilib və komandiri Rövşən Əkpərov olub.Agdam rayonunun Paprəvənd kəndi istiqamətində gedən döyüshlərdə istirak edib.(1993)Səhv etmirəmsə kəndin yarisi bizdə,yarisi isə ermənilərdə olub.

3 июля в 12:48 с мобильный · 3..

Bashir Alaz Qardaşlar şəxsən mən fizulidə bu komandirlə bir yerdə olmuşam bircə söz deyə bilərəm ki əsl komandir olub

3 июля в 16:05 · 3..

Rauf Huseynov 1993 cu ilin yay ve payiz aylarinda Fizuli bolgesinde olub. KAraxanbeyli istiqametinde doysulerde ishtirak edib. Sonra bir dene de maragli melumat . OMON-nun rehberi sayilan Vetenimin ogullarindan biri olan Rovshen Cavadovla yaxin dostlugu olub. Onun Beyleqan yaxinliginda olan qerargayinda Rovshen Cavadovla , general Ramiz Memmedovla olan yemeklerinde ishtirak elemishem. Rovsheni shexsen taniyiram. Demek istediyim odu rki iki yaxin dostun dostluglarin sonu birinin o birini oldurmesi ile bitib. YEni Rovshen Ekberovun Rovshen Cavadovun ustune yerimesi prezidentin emri olub. Sonra Rovshen Ekberov menimle gorushde etiraf etmishdi ki ona bagishlanan qirmizi Volva avtomashini rehmetlik Rovshen Cavadovun idi. Onuin zabitlerinin ekseriyyeti menim ortancil qardashimla bir mektebde , bir sinifde oxuyublar. O OMON hadisesi Rovshenin etrafdikilarin nece qatil olmalarinin subutudur. Hemin zabitler ozleri mene etiraf etmishdiler ki OMON-un ag bayragini gormushduler. Amma buna ehemiyuyet vermeyib onlari gulleleyirdiler. Hadisenin teferrufati coxdur. Ona gore Rovshen barede bunlari deye bilerem. He hem de o mektebin mezunu ( C. NAxicevanski ) men de olmusham. Amma Rovshenden evvel men orani bitimishem.

3 июля в 17:25 · 4..

Şəhriyar Qubadlı Amma məncə bundan imtina edə bilərdi.

3 июля в 17:57 с мобильный · 2..

Rauf Huseynov her kishinin duxu catmaz ki prezidente etiraz elesin , sonra da her kes oz terefini tapir..kimi kishi olmagi secir, kimi de kishiliyini itirib qula cevrilir….her elinde silah tutan da kishi sayilmaz…dostunun qetline geden de nakishilikdir…qaldi ki Qarabagda vurushmagina her kes ordan kece biler….amma muharibenin hesabina qenaetlenneler de oldu…

3 июля в 18:07 · 5..

Şəhriyar Qubadlı Dogrudur Rauf bəy.Mustoda imtina etdi.Məncə imtina etməli idi.Ölsəydidə.

3 июля в 18:10 с мобильный · 2..

Фазиль Гусейналиев Достлар, Рөвшән Әкбәровун әтрафында һамымыз билирик ки, һәддиндән артыг хошәҝәлмәз сөһбәтләр кедир вә артыг нечә илләрдир бу белә давам едир.Мәнә онун кечдији Гарабағ мүһарибәсиндәки дөјүш јолу мараглыды. Мән дә бир шеј данышмаг истијирәм. Рөвшән Әкбәров 1993-ҹү илин август ајында Фүзули бригадасынын чох ағыр бир вахтында сәһв етмирәмсә бир таборла ора ҝәлмишди. Онун бөлмәсиндә, әсҝәрләриндән тутмуш забитләринә гәдәр, олан интизам, гајда-ганун һеч бир һәрби һиссәдә ола билмәзди Интизамлы олдуглары гәдәр дә горхмаз, ҹәсур коллектив иди. Онлар һәр асанлыгла мөвгеләрини тәрк етмир, сон ана гәдәр мүбаризә апарырдылар. Бизи онларын һава мүдафиәсини тәшкил етмәк үчүн 1993-ҹү илин августунун ахырларында о табора тәһким еләмишдиләр. Дәгиг тарих јадымда дејил, о ҝүнләрдә ермәниләр Фүзулинин Гарабағ колхозу адланан әразисиндә бу таборун јерләшдији мөвгеләрә һүҹума кечдиләр. Инанын, о гәдәр дәһшәтли вәзијәт јаранмышды ки, биз фикирләширдик ки, бунлар мөвгеләрини тәрк едәҹәкләр вә биз зенит гурғумузу неҹә чыхарда биләрик. Ермәни тарклары онларын мөвгеләринин 20-30 метрлијинә гәдәр ҝәлиб чыхырдылар. Амма дирәниши ҝөрүб кери гајыдырдылар. Јер-ҝөј бир-биринә гарышмышды. Биз өз мовгејимиздән бу һадисәләрә санки сејрчи кими бахырдыг. Онларын әсҝәрләринин, тағымларынын сәнкәрдә неҹә маневр етдикләрини, јерләрини дәјишдикләрини ҝөрүрдүк. Гумбара мәсафәсиндә дөјшләр кедирди. бир-нечә саат бу дәһшәтли дөјүш давам етди, ахырда ермәниләр ҝери чәкилмәјә мәҹбур олдулар. Мән бүтун вахтларда һәмишә демишәм ки, бәлкә дә Рөвшәнин табору кими, 20 табор олсајды, ермәнинин митилини атмаг оларды бир нечә аја. Бир шеј дә әлавә етмәк истијирәм. Бизләрдән фәргли олараг, онлар бүтүн гајдалара риајәт едирдиләр. Бурда бу гәдәр дөјүшмүш адамлар вар, сорушун корәк, башг һансы бөлмәдә әсҝәр, забит белиндә өз рукзакы, башында дәбилгәси илә дөјүшүрдү? мма онлар бәлкә јатанда да онлары чыхармырдылар.

3 июля в 19:01 · 4..

Эльшан Джавадзадэ Fazil Huseynaliyev bey Gusarda ki herbi Polis olan Rövşen dir Bu Rövşen.?

3 июля в 19:31 · Отредактировано..

Фазиль Гусейналиев Elshan, Инамырам ки, о Гусарда һәрби полисдә олсун. Чүнки Шушанын вахтындан мүһарибәдә иштирак едиб.

3 июля в 19:25 · 1..

Эльшан Джавадзадэ Gusarda herbi polis reisi var idi.adi Pövşən idi..Onun hakda bilmek isteyirdim..Gubadli dan idi özü…pehlevan kimi oğlan idi…sonradan Baki da goşa gapida ki gaupvaxta da olurdu.deyesen Gaupvaxta da onun nezdinde idi

3 июля в 20:04..

Эльшан Джавадзадэ o da Döyüşen oğlan olub.

3 июля в 20:06..

Rauf Huseynov Ora qaupvaxta deyil Respublika HErbi Polis idaresidir..

3 июля в 20:08 · 1..

Мэти Мэтиев qardalarim mustonun cakdiyi zahmati basqa insanlar yedi musto torpaq va vatan ucun oldugundanda cox aziyati var bir qeyratli insan va dost kimi faxrimizdi

3 июля в 20:08 · 3..

Эльшан Джавадзадэ Hec kim tanimir Gusarin gorodokda ki herbi polis reisin.?

3 июля в 20:12..

Эльшан Джавадзадэ 93 il de

3 июля в 20:12..

Балай Несибов Belke Rovwen Meherremovu deyirsiniz?Herbi polisin kecmiw reisi

4 июля в 6:39 · 1..

Elchin Melikyeganov Kim olur olsun onu deyerdim ki,doyush praktikama ,bacariqima soykenib deyerdim ki,baxmayaraq Fizulide teshkil olunmush butun ekip,her kesi nezerde tuturam gozel teshkil olunmamishdi,oturduqu yerden bir qarish irelide getmediler,hansi musbet kefiyyetden danishaq,bosh verin,bunlarin gunahlari esas kombriqlerdeydi,idarechilikde.taktikani bilmek,aqilli hereket etmek bu bashqa bir shey,esas gesaretdinoda olmadi,meqlubiyyetimiznen barishmaliyiq,en azindan olan prizidentle bu kashmardan azad bir shekilde quvve tapib unutdurmaliyiq,bir milletin sonmush arzularin gerchekletmeliyik,neyin bahasina olursa olsun,bilinmiyen kapitallarda bu saheye yonelmelidir!!!!

4 июля в 9:52 · 3..

Фазиль Гусейналиев Elcin, qardaw, burdakilarin hansi qehremanliqlariyla oyunur ki? Siz deyen meselelerle tam raziyam. amma cesaret sohbetine qalanda bu statusda sohbeti geden Rovsan Akberov ve onun bolmesi tapsirigi yerine yetirmekden otru canlarini esirgemirdiler. Torpagi da qaytarmaga qalsa, irade olsa, elbetteki bacarariq. Daha dogrusu bacarmaliyiq. Yoxsa ermeni bizim usaqlarimizi tabutda gonderecek evimize.

4 июля в 9:59 с мобильный · 6..

Bashir Alaz Mən başqasını deyə bilmərəm ancaq Rövşən Əkbərov əsl komandir idi

4 июля в 10:07 · 5..

Балай Несибов Kimleride tanimasaq generallarimizi yaxwi taniyiriq.Rovwen Akperov kreslo generali deyil

4 июля в 12:00 · 4..

Rauf Huseynov Fazil bey, beli o doyushlerin getdiyi muddetinde men ozum de Fizuli bolgesinde olmushdum burda yazmishdim ki hetta bir yerde defelerle sohbetler etmishik. Cunki et etmishik. Rovshen Ekperovun doyush meharetini de gormushem. Delisov komandirdir. Buna soz yox.

4 июля в 12:06 · 4..

Балай Несибов Rauf bey,Rovwen Cavadova Allah rehmet elesin.Qardawi Mahire Allah lenet.Hemin hadisede iwtirak edib,Rehmetlik E.Aqayevin bolmeleri,Herbi mektebin kursantlari o cumledende 777,Ali Baw komandanin emriyle.

4 июля в 12:19 · 2..

Фазиль Гусейналиев Rovwen Cavadov hemiwe qardasi Mahirin zibillerine duwub, onun erkoyunluyunun cezasini kecib. Rovwen Akberovu da bu barede cox qinamagin yeri yoxdu. Belke de iwin bu dereceye qalxacagini tesevvur etmiyib.

4 июля в 15:18 с мобильный · 8..

Эльшан Джавадзадэ Rövçən Cavadov birinci üsyanda axira kimi getmedi.onun ucbatindan cox oğlan girildi…Rövşənin birinci üsyaninda ona hami destek verdi..hec kim ona garşi cixmadi…neticedə Rövşən Heyderin yaninda durdu.ve emrdən boyun gaciran ve Rövçən Cavadova garşi emeliyata getmeyen bütün komandirlər cezalandirildi..Bundan Əlave Gencede üsyana galxan ve Rövşənə destek verən Veteranlar mehv edildi.Men öz gözlərim ilə gördüm ki birinci giyamda her üstünlük Rövşənin elində olan zaman OMON bazasina Bextiyar vahabzade geldi.bir az sonra isə Bextiyar Cavadov da geldi.sonra her ikisi maşina minib(mersedes heyderin idi)getdilər Heyder ilə görüşə…men asta gacan namerdir deyib Azərbaycani terk etdim..o gündən yoxam…..cünki hamimizin adi siyahiya alindi.ve vesigelərimiz tehvil verildi Rövşənin seyfine.Hec geri almadim men vesigemi..mene artig lazim deyildi kağiz parcasi..Ancag birce şeyi degig bilirdim ve orda dedim getdim…Rövşən son günlərini yaşayir..İblis ilə mügavilə bağlamag olmaz….Neticede ikinci üsyanda Rövşən birincinin bedelini ödedi…..gelin hakki deyek gardaşlar….neden gizletmeliyik ki…Rövşən Cavadov Garabağda gehremanliglar edib..bunu hec kim sə dana bilməz….Lakin haman zaman müharibeden sonra veteran kimi ilk olarag gardaşlarini darda birinci Rövşən buraxdi….

4 июля в 19:07 · 5..

Эльшан Джавадзадэ xaiş edirəm .belke de yazdiglarim kimin sə xoşuna gelmesin..amma menim hec kimin gabağinda bocum yoxdur ki gördüyümü tehrif edib yalan deyim.ve düşündüyümü demeyim…bu menim fikrimdi..belke de sehv edirəm..

4 июля в 19:09 · 4..

Мэти Мэтиев tamami ila duzdur

4 июля в 19:10 · 2..

Şəhriyar Qubadlı Siz OMON-çu olmusunuz Elshən bəy ?

4 июля в 19:12 с мобильный..

Кенуль Сардарлы Elshan bey, men sizin yazdiqlarinizla tam raziyam! Tamamile terefsiz ve dogru, heqiqetleri eks etdiren qiymetdir. Hetta Rovshen Cavadov 1993-cu il qish hucumu zamani artiq siyasete qarishmishdi ve melum doyuhslerde hucuma kechmeli oldugu movqelerden bir addim bele ireli getmedi. Sonra 1994-cu ilde Qurana el basib axira qeder gedeceyine and ichdi, ona inanan Suret Huseynov butun quvvelerini seferber etdi, lakin Rovshen hamini-ona inanan her kesi satdi. Gedib Heyderle chiyin-chiyine dayandi. Bunlari bir kes biz muzakire etdik FB sehifemde ve Mahir Cavadov menden “inciyib” dostluqdan sildi, amma gerchekleri demek zamanidir, her shey oz adiyla chagrilmalidir!

4 июля в 19:20 · 3..

Эльшан Джавадзадэ xeyir OMONCU deyildim.lakin cox dostum var idi aralarinda…hemdə men ora tapşirig ilə gelmişdim ve Rövşən Cvadova destek verecek herbi hissenin posilnisi idim…

4 июля в 19:20 · 2..

Şəhriyar Qubadlı Elsən bəy rəhmətlik Rövshən yaxshi oglan olub.Bu sözsüzdür.Amma 94-cü ildə qeyri-müəyyənlik var idi.OMON-da həmin OMON deyildi.Cəmi 800 nəfərə yaxin adam qalmishdi.

4 июля в 19:30 с мобильный · 1..

Эльшан Джавадзадэ menim özüme də cox böyük yaxşilig edib

4 июля в 19:31..

Əzizağa Süleymanov Əziz Qarabağ fədailəri Rövşən Əkbərov Dənizçilik akademiyasında mənim tələbə yoldaşəm olub. Qarabağ uğrunda gedən döyülərdə onun fədakar komandir olduğu hər kəsə məlumdur. O ki qaldı Omon məsələsinə düzdür Rövşən Əkbərovun polku orada iştirak edib. Rövşəndən əlavə orada başqa hərbi birləşmələrin qüvvələri də olub. Mən onların adlarını bilsəmdə indi çəkmirəm Bir onu deyə bilərəm ki, Rövşən Əkbərovun rəhbərliyi altında olan dəstənin Rəhmətlik Rövşən Cavadovun olümündə əli yoxdur. Rövşən Gavadovu Naxçıvandan gətirilən silahlı dəstənin üzvülərindən biri vurub. Bu dəstə üzvüləri 26 nəfər olub.

4 июля в 19:50 · 8..

Əzizağa Süleymanov Şəhriyar bəy Gəl bu söhbətdən uzaqla.aq hələlik yeri deyil mən qısa bir xronika verdim.

4 июля в 19:55 · 2..

Мэти Мэтиев Sahriyar bay Rovsan Cavadov manim yaxin dostum idi amma bazi faktlar va haqiqatlar varki onunla razilasmaliyiq

4 июля в 19:59 · 3..

Şəhriyar Qubadlı Dogrudur səhv ola bilər.Amma Məndə fikrimi dedim.

4 июля в 20:01 с мобильный · 1..

Мэти Мэтиев allah qoysa gorusarik man har seyi sana danisaram bir bunu deya bilaramki 1ci amon hadisalarindan sonra vatan ucun doyusan oglanlarin coxu amonu tark etmisdi

4 июля в 20:06 · 4..

Rauf Huseynov http://qelbdekiler.org/?p=2539

» Rövşən Cavadov
qelbdekiler.org.
5 июля в 13:23 · 2..

Rauf Huseynov Rovshenle Fizule de omusham…efqanlari ora getirmishdi….men onun ucun sher de yazmisham…

5 июля в 13:23 · 3..

Rauf Huseynov Allah ruhunu shad elesin…menim de yaxin dostum olub…

5 июля в 13:24 · 2..

Rauf Huseynov Beli dediyim dogru cunki menim o zaman , o vaxt bir yerde oldugum general Memmedov -Daxili Qoshunlar komandani….Eliyevi poslat eledi….dedi ki men OMON qarshi getmirem..onlar mene ATA -Батя deyirler…

5 июля в 13:30 · 3..

Rauf Huseynov Onu OMON hadiselerinden sonra ishden kenar etdiler..

5 июля в 13:31 · 2..

Rauf Huseynov elbetde ki tek tukler oldular dogru….amma ekseriyyeti pas verdi..

5 июля в 13:31 · 1..

Rauf Huseynov menim shexsen menim zabitlerim OMON terefden atishirdilar..

5 июля в 13:31 · 2..

Rauf Huseynov ishtirak elediler..

5 июля в 13:32..

Rauf Huseynov OMON-nun terkibinden 1 neferi muasireden shexsen men cixartdim…ordaydim..

5 июля в 13:32 · 2..

Rauf Huseynov onu qacirtdim..

5 июля в 13:32 · 1..

Rauf Huseynov hadiselerden sonra mene de zerbe deydi….

5 июля в 13:33 · 1..

Назим Байрам Qrup üzvlərindən xaiş edirəm, ordu sıralarında xidmət edən hərbiçiləri və onların müharibədən sonrakı, xüsusən hal-hazırdakı xidməti fəaliyyəti mazakirə olunmasın. Bu, həm zabit etikasına, həm qanunlara ziddir.

5 июля в 14:56 · 9..

Балай Несибов 20 il 30 il kecse bele duz eyrini kesecek.Kimin omru catacaq gorecek,catmayanlarinda balalar ve yaxud neveleri bilecekler.Cunki idare eden ALLAHDIR.

5 июля в 15:03 · 8..

Rauf Huseynov Dostlar men bilmirdim ki diskussiya bitibmish..men oz yazimi sildim…uzrler..

5 июля в 19:53 · 3..

Фазиль Гусейналиев Инди башга адамы башлыјаҹағыг мүзакирә еләмәјә. Бу дәфә ҝеҹикмә ај Рауф.

5 июля в 19:54 · 3..

Rauf Huseynov yazig o adam…..))))

5 июля в 19:55 · 4..

Эльшан Джавадзадэ

5 июля в 19:55 · 2..

Rauf Huseynov dogrusu men deyerdim ki gunlerdeki birlik, vefalig…yeni boluklerdeki ….insanlar arasindaki o gunler menim xatiremde ele en eziz gunler qalacag….indiki dovr hara….o vaxt hara..

5 июля в 19:59 · 3..

Rauf Huseynov men ki 17 ildir ki Vetenden uzagda yashayiram…sanki o iller menimle her bir gunumde oldu..17 ilin 17 -sini de men o gunleri xatirlayarag yashadim..

5 июля в 20:00 · 4..

Rauf Huseynov o qeder dushundum ki burdaki hekimler deyirdi ki o qeder dushunme….men ise unuda bilmirem axi…ele bil dunen olub…

5 июля в 20:00 · 4..

Rauf Huseynov ona gore de bashladim sher yazmaga….

5 июля в 20:01 · 4..

Фазиль Гусейналиев Rauf, бајагда һардаса гејд етмишдиз шеир јаздыгынызы. Пајлашын охујаг да көһнә ветеранлар.

5 июля в 20:02 · 4..

Назим Байрам Tamamilə razıyam, Rauf bəy. Arzum odur ki, bu qrupda o vaxtlardakı mehribanlıq bərpa edilsin. O zaman kim siyasətlə maraqlanırdı? Kim bilirdi kimin hansı siyasi baxışları var? Siyasət mənim heç yadıma düşmürdü. Ola bilərki kiməsə inandırıcı olmasın, amma veteranların yadındadı. Olubsa kimdəsə siyasi fikirlər, söhbətlər, qoy desinlər.

5 июля в 20:03 · 4..

Эльшан Джавадзадэ Nazim Müəllim Rövşən Meherremovu taniyirdiz?

5 июля в 20:04..

Bashir Alaz Mən şəxsən Rövşən Əkbərovla bir səngərdə olmuşam onunəsl komandirlik və qəhramanlığını şəxsən görmüşəm ona görə onun haqqında heç kəs pis danışmasın

5 июля в 20:05 · 2..

Назим Байрам Rövşən Məhərrəmovu xatırlamıram.

5 июля в 21:54 · 1..

Эльшан Джавадзадэ anladim

5 июля в 21:57 · 1..

Назим Байрам Yox Emil bəy, hara yollamısız? Qrupa xoş gəldiniz.

5 июля в 22:09..

Балай Несибов Nazim bey R.Meherremovu xatirlamasiniz yaxwidi.Rovwan Ekberov laiqli komandirdi.Coxunun axrina cixildi.Zaman gelecek tarixden nevelerimiz,neticelerimiz oxuyacaq ki,sapi ozumuzden olanlar hec de rus ve ermenilerden az iw gormeyibler.

2 августа в 18:40 · 1..

Эльшан Джавадзадэ Rövşən Meherremovu taniyirdizBalay Nesibov

2 августа в 19:21..

Балай Несибов Yaxwi taniyiram,mende muavin olanda da,sonradan da

2 августа в 19:28 · 1..

Абузер Абилов Rövşən Əkbərov az tapılan komandirlərdən və hərbcilərdəndir. Lakin mən şəxsən onun Şəmkir korpusuna rəhbərliyə göndərilməsinin əleyhinə olmuşam hər zaman. Cünki, nə isəə…..

2 августа в 19:31 · 2..

Балай Несибов Abuzer bey duzgun qerar ucun ferq etmez

2 августа в 19:33..

Абузер Абилов Bəli əyər biz şəffaf bir qurumla qarşılaşsaydıq. Balay axşam-axşam Allah şeytana lənət eləsin. Dartma dilimdən.

2 августа в 19:34..

Эльшан Джавадзадэ meni güllelemeli idi Rövşən Meherremov..ona emr gelmidi….düzdür kağizsiz falansiz….amma güllelemedi…hebsdən də azad etdi…emr verənide posilat etdi

2 августа в 19:36 · 1..

Балай Несибов Weytana min lenet.Allah boyukdur

2 августа в 19:39 · 1..

Эльшан Джавадзадэ 93 ilde Bakida özbaşina bir emeliyat apardik…esgerlerimiz əsasen kazarmada yaşayirdilar….99 faizin evi eşiki yox idi…ona görə də bir grup polis ilə əlageye girdik ve ermnei gadinlarin yaşadigi evlerin adreslerini öyrendik….ve bir bir onlari Azərbaycandan cixmaga mecbur edirdik

2 августа в 19:39 · 1..

Балай Несибов Yuxaridan verilen tapwiriq elbetde yerine yetirilmelidir,eger Konstitutsiyamiza zidd deyilse

2 августа в 19:42..

Эльшан Джавадзадэ axirda corni gorodda bir menzile girdim…vesigemi gösterib senedleri teleb etdim…posport da ermnei milleti oldugu yazilmişdi…onun evini bir əlil savaş dostuma yazdirdig..men haman gadini ve iki oğlunu mindirdim poezdə…bir BOZGURD menim lə getdi..serhedde hemişə yaxşi oludu..serhedcilere ermeni govduğumuzu deyirdik ve onlar da haman adami Azərbaycanin xaricine cixarirdilar..lakin haman zaman meni gözleyidiler..arvadi bir de meni tutdular…arvad üzüme durdu ki onun evini əlindən almişig…ne isə..meni Gusara getidiler…Orda Rövşən Meherremov herbi polis idi…..onun yaninda papravendli uşaglar var idi ki meni tanidilar…bizim hisseden də geldi menim reislerim…orda Rövşən dedi ki Ramiz emr verib ki seni gülleleyim…..sen bilirsen kime girişmisen???

2 августа в 19:47..

Эльшан Джавадзадэ ne Ramiz idi o adam daha maraglanmadim..

2 августа в 19:52..

Балай Несибов Bilmirem men deyen R.Meherremov Orada iwleyibmi yoxsa yox

2 августа в 19:55..

Эльшан Джавадзадэ kok oğlan idi…

2 августа в 19:55..

Эльшан Джавадзадэ bedenli

2 августа в 19:55..

Эльшан Джавадзадэ adi degi Rövşən idi…sonra men onun ilə Bakida görüşdüm…goşa gapida otururdu…

2 августа в 19:57..

Балай Несибов O Stroybatin mezunu olub,indi yawi hardasa 50-52 olar

2 августа в 19:57..

Эльшан Джавадзадэ Gubadlidan idi

2 августа в 19:57..

Балай Несибов Yox o Qubadlidan yox Qazaxdandi.

2 августа в 19:58..

Балай Несибов Ancaq Iceri weherde herbi polisin reisi olub

2 августа в 19:59 · 1..

Балай Несибов Belke merdlik remzi ucun deyib Qubadlidanam

2 августа в 20:00 · 1..

Эльшан Джавадзадэ belke men sehv saliram…belke kazaxdan olub…beli iceri şeherde herbi polis reisi oldu sonra..əliyev hakimiyete gelenden sonra….cecen lər ilə doslug edirdi

2 августа в 20:01..

Балай Несибов Vallah bilmirem Cecenler merd bir insandirlar,inanmazdim ki,onunla dostluq etsinler,bawqa iwini deye bilmerem

2 августа в 20:04..

Эльшан Джавадзадэ anladim sizi..men ona pis deye bilmerem…pul seven adam idi söz yox….amma meni cixartdi hansi güclü bir adamin elindən…sağ buraxdi

2 августа в 20:06..

Балай Несибов Heyat beledir,her bir kes yaxwi ve pisliyinin neticesinin layiqidir.Demeli Sizde yawamaqa layiqmiwsiniz

2 августа в 20:10 · 1..

Эльшан Джавадзадэ cox sağ olun

2 августа в 20:11..

Балай Несибов Saqliqla qalin

2 августа в 20:12 · 1

____________________________________________________________________________

Вам, Фазилю Гусейналиеву, Рамину Исмайилову, Эльшану Джавадзадэ и 8 другим это нравится..

Кенуль Сардарлы Veteranlarimizdan bu hadiselerde ishtirak eden, xatireleri olanlari bizimle bu xatireleri bolushmesini rica edirik.

22 июня в 12:34 · 3..

Фазиль Гусейналиев Рамин, видеолар чох мараглыды. Бунлары хејли зәһмәт баһасына јәгин топламысан. Амма имкан даирәсиндә һадисәләрин баш вердији вахт вә мәкан һаггында да мәлумат әлавә етсән әла оларө Әалвә едим ки, бу видео мәни хејли көврәлтди.

22 июня в 15:16 · 3..

Шахин Шушали hormetli Fazil bey bu hele biz gorduklerimizdi esil heqiqetleri gorsez daha cox gederleneceksiz ki bu muharibeni udmaga bize yasaq etdiler ki indi rahat oturub Qarabagi ellerinde bayraq etsinler meznum xalqa zulum etmekde davam etsinler

22 июня в 15:55 · 3..

Кенуль Сардарлы Фазиль bey, men melumat verim: Bu 1993-cu il qish hucumu oncesi bash veren hadiselerdir. O zaman Ali Bash komandan, mudafie naziri ve bir chox resmi shexslerin xeberdarliq olunmasiyla Suret Huseynov Seyfelide 1993-cu il aprel ayina genishmiqyasli hucum ve qelebe ile neticelenmesi nezerde tutulan bu hucuma hazirliq meqsedi ile 10min neferlik rezerv quvvelerin haziranmasi prosesine bashlamishdi. Ilk 4 500 neferlik rezerv quvvenin hazirlanmasi neticesinde videocharxda gorduyunuz mini parad kechirilmish, amma gorduyunuz kimi bu qeder ehemiyyetli tedbirde bir nefer de olsun siyasi rehber ishtirak etmemishdir. Bu proses yarimchiq saxlanilaraq, Ali Bash komandan terefinden yanvarin ortalarindan gec olmayaraq (oysa hucum aprel ayina nezerde tutulmushdur) hucuma kechirilmesi emr edildi ve 10 min neferlik rezerv quvvenin cemi 4 500 neferi bu hucuma hazir oldu, plan belece pozuldu…

22 июня в 16:07 · Отредактировано · 7..

Балай Несибов Konul xanim 1993-cu ilin qiwinda KELBECERIN duwmenden azad olunmasi emeliyyatinin faciyeli wekilde bitmesi helede arxivde ustu ortulu olaraq qalmaqdadir.

7 июля в 6:39 · 6..

Назим Байрам Balay müəllim, siz yəqin ki, 94-cü ilin qışını nəzərdə tutrduz.

7 июля в 20:18 · 3..

Балай Несибов Beli Nizami muellim,ancaq menim komandir olduqum tabur1993-cu ilin 28 dekabrinda Dawkesenden (Zivliyan ve Alaxancalli) Kelbecere etdiyi yuruw olmuwdur.O Siz deyen meseleler sonra 1994-un fevral meseleleridir.

7 июля в 21:15 · 3..

Назим Байрам Mən sizin reyd haqqında zabitlərdən eşitmişdim. Əgər 92-93 Ağdərə qış əməliyyatı təşəbbüskarları vaxtında ədalətli cəzalarına çatsaydılar, 93-94 Kəlbəcərə qışda hücum əməliyyatı keçirilməzdir. Nə 93 yanvar hücumuna, nə 94 yanvar hücumuna ciddi hərbi zərurət olmamışdır.

7 июля в 21:39 · 5..

Балай Несибов Hemin hucum zamani Kelbecerin Bozlu,Babawlar,Lev,Tekeqayasi kendlerin duwmenden azad ede bildik,az bir itkiyle.Murov Omer awirimi istiqametinden briqadanin bolmelerinin hucumunun alinmamasinin neticesi olaraq,muhasire weraitinde doyuwerek 3 yanvarda 1994-cu il tarixinde saat 15 radelerinde Murov Yol evinde ola bildik

7 июля в 21:47 · 4..

Назим Байрам Balay müəllim, bildiyimə görə hədəf Kəlbəcər idi. Bəs əsas zərbə istiqaməti haradan idi? Sizin bölmənin döyüş vəzifəniz nə olub?(təxmini də olsa). Eşitmişdim ki, əvvəl bir çox kənd azad olundu. Bunun üçün yüksəkliklər və yollar nəzarətə alınmalı idi. Bəs sonra necə oldu, ermənilər əkshücuma keçdilər? Hansı istiqamətdə? Mən o yerləri biraz tanıyıram.

7 июля в 22:09 · 4..

Балай Несибов Esas zerbe olmaliydi Terter ve Goranboyda olanlarimizin terefinden ve qarwiliqli elaqe yaradaraq Kelbeceri azad etmek.Men sonraki emeliyyatda olmadim beleki yanvarin 7-de yaralanmiwdim.O zerbede olmadi hemin istiqametlerden.

7 июля в 22:28 · 3..

Балай Несибов Cox aqilsiz ve uqursuz bir emeliyyat.

7 июля в 22:31 · 2..

Назим Байрам Aydın oldu, yəni iki tərəfdən olmalı idi- şərqdən və qərbdən. Qərbi(sizi) biraz tez başladılar ki, düşmən qüvvələrini sizə tərəf yayındırıb, sonra əsas zərbəni şərqdən endirsinlər. Lakin şərqdən zərbə endirilmədi. Onu deyim ki, siz çox böyük və ağır dağ keçidi etmisiz- Daşkəsəndən Yol evinə, qışda!

7 июля в 22:33 · 3..

Назим Байрам Balay müəllim, deyirlər bu əməliyyatda 1800 nəfər itki vermişik. Bu doğru olar, sizcə?

7 июля в 22:35 · 2..

Балай Несибов Tamamiyle doqru deyirsiniz.O istiqametlerden komeyin olmamasi briqadanin doyuw itkilerinin sayini artiraraq siradan cixardi.Umumi yarali,don vuran ve wehid olanlarimizin deqiq de bilmesem o reqeme yaxin olar

7 июля в 22:40 · 3..

Назим Байрам Allah rəhmət eləsin, qalanlara da kömək olsun. Heyif o əziyyət və qurbanlara.

7 июля в 22:45 · Отредактировано · 6..

Hocaz Lacin Balay muellim,size sehv etmiremse hemin emelliyyat zamani polis boluyude vermishdiler.Onlarin fealiyyeti haqqinda ne deyerdiniz?

8 июля в 21:15..

Балай Несибов Hocaz Lacina cavab olaraq bildirirem ki,hardasa bir boluye qeder Kelbecer polisleri de hemin emeliyyatda iwtirak etdiler.Nece ne cur bu bawqa movzudur.Siz menimle dostluqunuzda demiwdiniz ki,goruwerik.Men hal-hazirda Siz olan mekandayam.Nece goruwe bilerik?

8 июля в 21:24..

Hocaz Lacin Ele men o neceliyi haqqinda isterdim yazasiniz, o barede bilgilerim vardir.Men hal-hazirda bashqa olkedeyem

8 июля в 21:29..

Балай Несибов Yox bu sohbet olmadi,men Sizinle daniwdim ki,goruwek.Indi men burada olan zaman ne ucunse goruw baw tutmur.Cunki dostluqumuz vetenperverlik ve Sizin yazdiqiniz Hocaz ve Lacinda wehidlerimizin esasinda men dostluqumuza uqurlar diledim.Qaldi ki,o barede bilgileriniz varsa bir daha sorquya ehtiyac duymuram

8 июля в 21:41 · 1..

Hocaz Lacin Balay muellim sizi anladim,ola biler ki,o bezi meqamlara toxunmushdum size xosh getmeyib,ancaq her kesin oz adi var.Sizde Balay Nasibov olaraq o ada laiqsiniz.Incimeyin Ankarada deyilem

8 июля в 21:47..

Балай Несибов Men bawa duwurem her kesin oz adi var,ancaq barmaqin hansini kessen aqrisi eynidir,hormetli muellim

8 июля в 21:51 · 1

__________________________________________________________________________
https://www.facebook.com/groups/veretanlar/486493974754393/?notif_t=like

Ayxan Sadiq: Tofiq beyin fikrleri ile serikem,tebiiki emeliyyatlar briqadalarin qerargahlarinda hazirlanirdi ve herbciler terefinden .. defelerle sahidi olmusamki,boyuk bir erazide mudafiede dayanan quvveye doyus emmeliyyati tapsirilib,hec bir ehtiyat quvve olmadan,onlara deyilibki,doyus ugurlu ve ugursuz ola biler,ferz edek mudafiede dayanan quvve / arxada ehtiyat quvve olmadan/ butunlukle hucum emeliyyatinda istirak edir ,emmeliyyat alinmir ve cox boyuk itki verilir ve dusmen eks hucuma kecir,hetda mudafie etdiyin movqelerinqoruya ede bilmirsen ,hetda daha boyuk eraziler itirirsen

четверг в 10:30 · Не нравится · 3..

Ayxan Sadiq: lakin o zaman teesufki bunu esiden olmurdu

четверг в 10:32 · Не нравится · 1..

Назим Байрам: Ayxan bəy, yuxarıda təsvir etdiyiniz vəziyyət 5 fevral 93-cü ildə Ağdərədə yarandı. Ordumuz yanvarda yeganə olan ehtiyyat qüvvəsi ilə Ağdərədə və Ağdamda hücuma keçdi. Yanvarın sonlarında hücum dayandı. 5 fevralda isə ermənilər Ağdərədə əkshücuma keçdilər. Onların qarşısını almağa qüvvə olmadı. Olan qüvvələri isə Ağdərə kombriqi idarə edə bilmədi.

четверг в 18:19 · Не нравится · 3..

Ayxan Sadiq: Nazim bey,1992 ci ilde avqust aynin ortalarinda ve sentyabr ayinin23 deXocavend istiqametinde heyata kecirilen emeliyyatlarda bu senari bas vermisdir,iyun ayini 28 Qirmizi Bazar emeliyyatindada eyni hadise bas vermisdir,ehtiyat quvvenin olmamasi biir yana,umumiyyetle emeliyyatlarin planllasdirilmasi tamamile yanlis olmusdur,hetda komandirler qeti etirazlarini bildirirdilerki bu tapsiriqlar dogru,mumkun deyil,hetda evvelceden bilinirdiki emeliyatlar ugursuz olacaq,havayi yere itkiler olacaq amma ne fayda,emr icra olunmalidir,ehtiyat quvve olmadan ugursuz,biabirci ,ciddi itkilerle basa catan doyusden sonra batalyonda psixoloji vezziyyet,durum nece olur bilirsiniz

четверг в 18:42 · Не нравится · 2..

Назим Байрам: Bildiyimə görə, Qırmızı Bazar əməliyyatını V. Barşadlı planlaşdırmışdı. O zaman ona bu planın ciddi çatışmazlıqlarını da göstərmişdilər komandirlər. Bu doğrudu, bilmirsiz?

четверг в 18:46 · Не нравится · 1..

Ayxan Sadiq: mende olan melaumata Qirmiz Bazar emeliyyatinin planlasdirilmasinda ciddi catismamazlilar olub,emmeli basli bir planlasdirma olmayib,hemin dovde kombrik Isa Qasimov idi,26 iyunda nazirlikden bele bir emeliyyatin kecirilmesi tapsirigi verilib kombriqe,27 briqadanin qerargahinda kecirilen toplantida demek olar olarki butun komandirler emmeliyyatin kecirilmesine ciddi etirazlarini bildiribler,hetda kombriq ozude narazi olub,lakin emr olubki hucum olmalidir,komekde olacaq,yeqin bilirsiniz hardasa 30 yaxin tankda olub,lakin hansi veziyyetde bilirsiniz,yanlis bir emeliyyat olub

четверг в 19:06 · Не нравится · 1..

Ayxan Sadiq: Nazim bey,detallarina kimi hazirlanir bu emeliyyat sizin isteyinizle,ola biler mueyyen catismamazliqlar olsun,ama hazirlanir

четверг в 19:11 · Нравится · 2..

Назим Байрам: Ayxan bəy, bu əməliyyatı haqqında bilmək istəyirdim. Bu əməliyyatda olanımız vaq qrupda?

четверг в 19:12 · Нравится..

Назим Байрам: Tamam. Ayxan bəy, aydındı, təşəkkürlər.

четверг в 19:14 · Нравится..

Эльшан Джавадзадэ: Bilmirəm bu hakda ne ve kim plan hazirlamişdi amma onu deyim ki Girmizi bazari almag cetin bir iş deyildi….cox keşfiyatda oldug haman semtdə..istek olmaliydi tekce orani almag.Hücüm edirdilər Veyselli hündürlüyüne..alirdilar amma Girmizi Bazardan toplari düz sengere tuşlamişdilar..ermenilər son zaman özleri verirdiler sengeri sonra da topa tuturdular…Girmizi Bazari ve veysellini bir anda hücüma kecib almag lazim idi..yoxsa Hücüm elə aparilirdi ki guya Kurskaya Duga emeliyatidir..geniş migyasli hücümlarin bir menasi yox idi…Girmizi bazar istigametində..ələxsus bütün martuni HADRUT İSTİGAMETİNDƏ .CEMLEŞDİRİLMİŞ ZERBELER İLƏ İRELİ GETMEK OLARDİ…

четверг в 20:17 · Не нравится · 3..

Эльшан Джавадзадэ: 2 CECEN KOMPANİYASİNDA RUSLAR MEHZ BELE EMELİYATLAR İLƏ AZ İTKİ VERİB CECENLERİ SİZİŞDİRDİLAR..RUSLAR DA GENİŞ MİGYASLİ HÜCÜMLAR EDƏNDƏ MİLCEY KİMİ GİRİLİRDİLAR

четверг в 20:19 · Не нравится · 3..

Ayxan Sadiq: Elsen planlasma mutleq lazimdir,haradan baslayib harada dayanacagin bilinmelidir,bu emeliyyat tamamilee yanlis olub,meselen,bu emeliyyatda 839 sayli batalyonun vezifesi tug kendinin alinmasi olub,bu tapsirigin evvelceden ugursuz olacagi melum idi,evval o quvve ile Tuga gedib cixmaq mumkun deyildi,cunki Tuga getmemisden sag ve sol istiqametlerde yerlesen yukseklikler alinmali idi ,o yukeklikler alinmadan Lap Tuga gedib cixsaydinda orani saxlamaq mumkun deyildi,Govsadli kendinden qurucay boyu irelileyen batalyonun doyusculerinin qarsisinda hec muqafimet olmayib ve ermeniler bilerekden geri cekilmis ve tug kendine xeyli qalmis qurucayin ustunde yerlesen korpunun yaninda batalyonu tamamile muhasire ye salmislar,sag ve sol ve qarsidaki yuksekliklerden guclu atese tutmuslar,evvelceden bu emeliyyata etiraz edenkombat Rasim Ibrahimov (Milli Qehreman adina layiq gorulub)ayaqlarinda yaralanmis,sonra esir dusmemek ucun qranatla ozunu partlatmisdir,batalyon xeyli itki verdikden guc bela ile muhasireden cixmislar buradada evelceden texnika ile komek olunacagi bildirilmisdi,hemise oldugu kimi…..yeni tamamile yanlis bir emeliyt olub,butun istiqametlerde emeliyyat eyni cur basa catib…….neticenin evvelceden ugursuz olacagi belli ola emeliyyat xatirine emeliyya……

четверг в 21:12 · Не нравится · 4..

Фазиль Гусейналиев: Ayxan, әтрафлы изаһатды. Чох сағ ол. Elshan-ин дедикләри дә чох дәјәрлиди. әтрафлы мәлуматлара ҝөрә һәр икиниз саг олун.Мән Фүзулијә 92-нин сентјабр ајында ҝәлмишдим. Агдәрәдән. Онда данышырдылар ки, куја гошунлар азыблар, дәгиг истигамәтләрини билмијибләр, сонра да тахыл зәмисиндә сусузлуг онлары һалдан салыб, чохлу итки олуб, техника галыб ермәнијә.

четверг в 21:50 · Не нравится · 4..

Эльшан Джавадзадэ: haman zaman 8 bmp ni cixartdik.ermenilərin ovcunun icində burxilmişdi girmizi bazar istigametində..hansi batalyon etmişdi bunu bilmirəm..amma bizim batalyonda bir dene bmp var idi.lakin o döyüşdən saonra 9 dene oldu…

четверг в 21:58 · Не нравится · 3..

Эльшан Джавадзадэ: Ayxan sizin ilə raziyam.tamai ilə..bir sualim var.Kombrig sizin herbi hisseye gelmişdi deyesen..kombatiniz narazi idi haman emeliyatdan…bütün hisseniz də kombati destekliyirdiz…Kombrig geldi bir grup esger ilə..yadinizdadir….???siz kazarmada yiğildiz..siraya düzüldüz..kombrig ilə iceri girmek isteyen esgellere bir esger dedi..gardaşlar bele etmeyin.kombrigi burda hec kes hedelemir..gerek deyil onu mühafize etmek..kombrigin mühafizesi cixdi kazarmadan..bu sizin herbi hissenizdə olmuşdu?yoxsa men yaniliram?

четверг в 22:02 · Не нравится · 2..

Фазиль Гусейналиев: Мараглыды…

четверг в 22:03 · Не нравится · 2..

Эльшан Джавадзадэ: ne maraglidir?

четверг в 22:04 · Нравится..

Фазиль Гусейналиев: Elshan, о комбриг сөһбәтини дејирдим.

четверг в 22:09 · Нравится · 1..

Эльшан Джавадзадэ: sizin bu hakda melumatiniz varmi..haman kombrig ilə bizim keşfiat gelmişdi..men de orda idim…

четверг в 22:12 · Нравится..

Фазиль Гусейналиев: Мәндән сорушурсанса биринҹи дәфәдир ешидирәм. Бирдә ај Елшән, мән кәндчи бабајам, бу СИЗ, БӘЈ, ХАНЫМ сөзләриндән ганмарам. Еләҹә Фазил, ја да сән десән шад оларам.

четверг в 22:16 · Не нравится · 2..

Ayxan Sadiq: Fazil bey bu Veyselli istiqametinde bas vermisdi,bir gun once eraziye kenardan getirilmis ,eraziye tamamile nabeled olan batalyonun esgerlerinin basina gelmisdi,ugursuz hucumdan sonra yanan zemi,iyun ayinin istisi,ve susuluq neticesinde xeyli esger helak olmusdu,umumiyyetle emeliyyat cox boyuk erazide plansiz ve perakende kecirilmisdir,Zahirin komandir oldugu yerli batalyon Melikcan istiqametinde,Rasim Ibrahimovun komandir oldugu batalyon Tug istiqametinde,Elsenin doyusduyu 723 batalyon Qirmizi bazar -kombat Vahid Osmanov,Mobilin komandir oldugu yerli batalyon Veyselli istiqametinde,yuxarida qeyd etdiyim bir gun once getirilmis batalyon sehv etmiremse mackalasen istiqametinde emeliyyatda istirak etmisdir,ele bir gun once eraziye texminen 27-28 tank getirilmisdir ,emeliyyatin gedisinde melum olmusdurki umumiyyetle doyuse hazir veziyyetde deyil,heqiqeten bi necesi ermenilerden terefinden vurulmusdu….

четверг в 22:17 · Не нравится · 4..

Ayxan Sadiq: Fazil 1992 ci ilin yayinda Lenkeran alayida mackalasen istiqametine emeliyyatda olub,alayda 1500 esger,70 den cox texnika-t-72 tanklar,bmp-2 ler .xeyli sayda SAU-lar diger silahlar vr idi, bu emeliyyat daha ugursuz olmusdu ,xeyli texnika vurulmus,ermeniler terefinden goturulmusdu,1992 nin sonlarinda martunide ermenilerin elinde 30 t-72 tanklari var idi ve bunun ekseriyyetini bu doyuslerden goturmusduler…

четверг в 22:26 · Не нравится · 3..

Фазиль Гусейналиев: Ај сағ ол, мән дә точну белә ешитмишдим. Өзүә мән билән онлар Фүзулијә Һарамы тәрәфлә кедибләрмиш. Через Бејләган.

четверг в 22:28 · Не нравится · 1..

Tofiq ShahMuradov: Ayxan Sadiq bu qeder ermeniye texnika bagislayan deyek,qoyub qacan deyek bir batalyon hakkinda ve ya onun komandiri hakkinda hec bir olcu goturulmur?o axi ona bashi ile cavabdehdi

четверг в 22:31 · Не нравится · 4..

Эльшан Джавадзадэ: Gusar Batalyonu düşmüdü taxil zemisində o dehşete…

четверг в 22:32 · Не нравится · 3..

Эльшан Джавадзадэ: Fazil mendə kendci balasiyam..men sizə bey demedim ki?siz gardaşsiz

четверг в 22:33 · Нравится · 3..

Фазиль Гусейналиев: Сән де, гардаш арасында рәсмијјәт олмаз))

четверг в 22:34 · Не нравится · 4..

Эльшан Джавадзадэ: Ayxan haman tanklar doğrudan da hazir deyildilər hücüma.hec biri mermi ilə yaraglanmamişdi..tekce 5 dene tank tam hazir idi.onlar da əllerindən geleni etdilər.

четверг в 22:36 · Не нравится · 2..

Ayxan Sadiq: Fazil lap deqiq deyim alay evvelce martuni istiqametine gelmisdi,Martunin yaninda Qaracux dagi var, onun sag terefinde yeni Fizuli terefinde Behremli adlanan erazide yerlesmisdiler.Martunin alinmasi an meselesi idi,hetda martunini ustunde QAracux daginin sonunda strateji ehemiyyetli Sisqaya postunda kesfiyyat doyusude kecirilmisdi.ve mrtunini alinacagi hec kimde subhe dogurmurdu,mence QArabag muhaibesinin en boyuk sehlerinden biri bas verdi,hucumun bas vermesine bir nece saat qalmis kombriq Emil Qasimov ozu alaya gelerek fizuli istiqametine getmek tapsirigi veriliyini bildirdi,hami buna qeti etiraz etdi ,cunki Martunin alinmasi an meselesi idi,Emil fizuliye getdii,ve yeniden Mudafie nazirini emri ile qayitdi,alay Fizuliye getdi ve bunulada muharibenin talehine ciddi tesir gosterecek mattuni emeliyyati heyata kecirilmedi,fizuliye geden alayin aqibeti yuxarida dediyim kimi oldu,bu hadise haqqinda ilk defedir danisilir …

четверг в 22:43 · Не нравится · 5..

Эльшан Джавадзадэ: Ayxan siz zabit olmusuz ?

четверг в 22:46 · Нравится..

Ayxan Sadiq: yox Elsen

четверг в 22:47 · Нравится · 1..

Фазиль Гусейналиев: Ayxan, о Мартуни мәсәләсини дә ешитмишдим. Амма о вахты бир нөв ләтифә кими данышырдылар ки, куја о полк кедиб Мартунинин лап јахынлыгына чыхыб, амма билмијибләр һарады. Сонра ордан онлары Гырмызы Базар тәрәфә дөндәрибләр. Мартунининдә елә билибләр һансысса бөјүк кәндди.

четверг в 22:47 · Не нравится · 1..

Эльшан Джавадзадэ: amma cox savadlisiz..terif dedim.güsür görmüyin…bizə olar terif demek..halal olsun

четверг в 22:50 · Отредактировано · Не нравится · 3..

Ayxan Sadiq: yox orada her sey deqiq planlasdirilmisdi, sadece dediyim kimi oldu,emeliyyatin kecirilmesine imkan verilmedi, hemin vaxt o quvve ile martunu alinsaydi muharibnin gedisinde ciddi deyisiklik olacaqdi…

четверг в 22:51 · Не нравится · 5..

Назим Байрам: Mardakert(Ağdərə) bizim tərəfdən alınandan sonra Azərbaycan rəhbərliyinə güclü təzyiqlər olmuşdu. Düşünürəm ki, qoşunları Martininidən buna görə döndəriblər, axı Fizüli, Martinidən fərqli olaraq, azərbaycanlı əhalisi daha çox yaşayan rayon idi. Yəni siyasi düşüncələr, hərbi zərurətlərə tərcih edilmişdi. Amma Ayxan bəylə tam razıyam ki, Şiştəpə dağının tutulması zəfərimiz üçün Şuşa qədər vacib idi. Məncə Şiştəpə Şuşadan da daha böyük ərazini nəzarətdə saxlamağa imkan verir.

четверг в 23:20 · Не нравится · 2..

Ayxan Sadiq: helledici qelebe elde etmek meqsedile Martunin alinmasi daha vacib idi,neinki deyekki Qirmizi bazarin,Martuni istiqametinden Xankendi istiqametinde irelilemek daha asan idi .neinki Fizuli istiqametinden ve ,cenubda Qarabagin qapisi Martuni idi, buradan zerbenin endirilmesi vacib idi,teesufki bu istiqamet tamamile unudulmusdu,strateji ehemiyyetli yerde yerlesen Martuniye ciddi tezyiq yox idi,buda ermenilere cox serf edirdi,onalr burada yerlesen quvvelerinde basqa erazilerde istifade edirdiler,yeqinki Nazim bey pesekar herbci kimi buradan cebhenin acilmasinin ehemiyyetini daha yaxsi biler

четверг в 23:39 · Не нравится · 3..

Назим Байрам: Qarabağa bütöv bir vahid hərbi əməliyyatlar səhnəsinə baxıldığı zaman(necə ki, baxılmalı idi, amma, təəsüf ki, belə olmayıb), Martuninin əhəmiyyəti əlbəttə ki, mühüm idi, Ayxan bəy. Lakin Martinini alıb, orada oturmaq düzgün olmazdı, çünki Şuşa və Xankəndi Martunidən hündürdə və yaxında idi. Yəni Martuninin alınmasının, əgər oradan dayanmadan Şuşaya və Xankəndinə geniş miqyaslı və davamlı hücum başlanmasa idi, özündə bir dəyəri yox idi. Əlbəttə bu mənim düşüncəmdi və müzakirə etməyə hazıram.

четверг в 23:48 · Не нравится · 3..

Назим Байрам: Martunidən Şuşa və Xankəndinə hücumun bir vacib detalı da əlavə edim- Şiştəpə.

четверг в 23:50 · Отредактировано · Не нравится · 1..

Ayxan Sadiq: yox men alib dayanmaq demedim,sadece oradan Xankendi istiqametinde irelilemek daha asan olardi dusunurem .muzakireyede ehtiyac yox,yeqinki siz muharibe dovrundede ,bu gunde umumi doyus sehnesini cox dusunub tehlil etmisiniz,mubahise etmirem filirlerinizede hormetle yanasiram

четверг в 23:55 · Не нравится · 3..

Назим Байрам: Ağıl ağıldan üstündü. Müzakirələr zamanı bizim qərargahda hökm sürən demokratiya heç bir demokratik partiyada olmayıb, əlbəttə ki, son qərar qəbul olunana kimi. Qərarımı elan edənə kimi, fikir bildirmək istəyən hər bir batalyon komandirini və təcrübəli əsgəri dinləmişəm. Bunun bir çox müsbət tərəfi var. Birincisi, əməliyyatın müzakirəsində batalyon və bölmə komandirlərinin iştirakı, onlara döyüş vəzifəsini daha dərindən dərk etməyə imkan verir- nəyi niyə və niyə məhz bu cür etməli olduğunu hər bir komandir dərindən bilir. İkincisi, bu dərin bilgi döyüş zamanı gözlənilməz dəyişikliklər olanda, onlara yerində düzgün qərar qəbul etməyə imkan verirdi.

пятница в 0:05 · Не нравится · 4..

Назим Байрам: O zamanlar hərbi komandanlığımızın Ağdərə istiqamətində Qarabağ dağ silsiləsini tutandan sonra, Martuni tərəfə fikir yönəltmək planlarında var idi. Ona qədər Martuni istiqaməti müdafiə saxlamalı idi. Lakin 92-nin yayında o istiqamətdə bir neçə hücum və 92-nin sentyabırında qoşunların Ağdərədən “Laçın dəhlizi” əməliyyatına yönəldilməsi, ümumi fikri pozmuşdu.

пятница в 0:10 · Не нравится · 2..

Ayxan Sadiq: 1992 ci ilde Martuni istiqametinde mudafieni saxlayan bir batalyon idi,yay aylarinda Dagliq QArabagin son 3 kendi Emirallar,Muganli veKuropatkin kendleri bizde idi,tesevvur edin ,bu kendlerden Agcabediye kimi texminen 40 km,Beyleqana kimi 50 .Agdamin merzili kendine kimi 20 km.Fizulinin Asagi veyselli kendine kimi texminen 20 mesafe var idi.ve bu radiusda bir yasayis menteqesi yox idi,sanki tamam unudulmusduq,batalyon QAracug dagindan Merzili kendinin yuxarisinda olan pirebulagina /ceyildag/ kimi texminen 20 km mesafede mudafiede dayanirdi,inanilmazdi ,amma heqiqetdi bu.eslinde avqust ve sentyabr aylarinda aparlan emeliyyatlar bizi zeifletdi,ermeniler ise sanki hiss etdilerki burada tehluke var,DQ in bu son 3 kendi oktyabr ayinin 2 de alindi,siz yazmisdiniz sentyabr ayinda artiq Lacin koridoru tamaile alinmaq uzre idi,bu zaman sentyabr ayini 25 de Soci razilasmasina gore ateskes elan olundu,buda en boyuk sehvlerden idi,tamamile agilsizliq idi,yeni koridoru baglayib belkede ateskese getmek olardi,bu ateskesden qeyd etmisiniz ,ermeniler ciddi istifade etdiler,sanki nefesleri kesilmisdi,bir nefes aldilar.ermeniler 2 oktyabrda ateskesi pozaraq sehv etmiremse 2 istiqametde hucuma kecdiler,bir bizim son 3 kendimiz zebt etdiler,birde Lacin koridorunun sag ve sol istiqametlerinden cox geri atdilar,kendlerede cox boyuk quvve ile hucuma kecmisdiler..

пятница в 0:33 · Не нравится · 3..

Назим Байрам: Mən də razıyam ki, Martuni tərəfdən bivaxt əməliyyatlar erməniləri vaxtından əvvəl ayıltdı. 92-ci ilin sentyabırında Ağdərəni bitirib- Qarabağın şimalındakı şah yüksəkliklərdə möhkəmlənib, şərqdən- Martunidən istiqamətindən böyük və davamlı hücuma keçməli idik. Bununla 92-ci ildə müharibəni bitirmək olardı.

пятница в 0:41 · Не нравится · 3..

Ayxan Sadiq: tamamile serikem,bayaq deyendeki Martunin alinmasi vacib idi buradan Xankendi istiqametinde irelilemek daha asan idi ,mehz bunu nezerde tuturdum,ikinci cebhenin mehz bu istiqametden acilmasi daha uygun idi ve daha ugurlu olardi

пятница в 0:46 · Не нравится · 4..

Назим Байрам: 20 il uzaqlıqdan baxanda daha aydın görünür ki, ölkə rəhbərliyi müharibə etmirdi, oyun oynayırdı. Müharibəyə, yəni dövlətin ən başlıca olan, ərazi bütövlüyünü qorunmağa vəzifəsinə bu cür diqqətsizliyini başqa cür adlandırmaq olmaz.

пятница в 0:54 · Отредактировано · Не нравится · 4

Advertisements

21 thoughts on “Müzakirələr

 1. 721 SAYLI ELAHETE TABORUN KOMANDIRI AYBAR VELIYEV IDI COX SAVADLI ZABIT IDI,SONRAM 721 SAYLI ELAHETE TABOR 702 SAYLI BRIQADANIN TABELIYINE GECDI

 2. Salam,
  Эльшан Джавадзадэ – nin Vahid Osmanov haqda yazdıqları tamami ilə səhvdir. Vahid Osmanov 723 – ün komandiri. Sonradan isə 702 – nin Komandirin 1 – ci müavini və eyni zamanda Əməliyyat rəisi vəzifəsini icra edirdi. Elşən bəyin qeyd etdiyi ki, o narkoman olub tamamilə böhtandır və onun minaya düşüb şəhid olması da həmçinin. O 2009 noyabırın 9 – da Hərbi Akademiyada dərs dediyi yerdə ürək tutmasından vəfat edib. Onun başçılıq etdiyi 723 alayında könüllülər və türmədən şərt daxilində Qarabağa ezam olunmuş dustaqlardır. Bu cür Alayı nəzarətdə saxlamaq hər bir oğulun işi deyil. Bu sizə 18 – 25 yaşlı əsgərlər deyil ki, komanda verib lazımi yerlərə təyin edəsən. Zeklərə və ya ağır cinayət işlətmiş, ömrünün 3/1 və ya 4/2 hissəsini zindanda keçirən adamlara necə hərbi komanda verə bilərsiniz? Əlbətdə ki, öz dilində onlar başa düşən dildə. Vahid, Horadiz əməliyyatının iştirakçılarındandır və o çox mərd adam idi. Ölüm onun gözündə hələ Əfqanıstan müharibəsi dönəmindən adi bir şeyə dönmüşdü. Xahiş edirəm, kontuziyalı və eyni zamanda yaddaşı pis olanlar, Vahid kimi və Qarabağ müharibəsində vuruşmuş, canını fəda etmiş başqa, əsgər və zabitlərə şər və böhtan atmasınlar. Mən özümdə kontuziyalıyam amma yadımda yaxşı qalan hadisələri yazıram.
  Hörmətlə Səbuhi

 3. друзья ,привет.да вообще согласенс тобой. Хотя здесь можно еще подискутировать.Имеются разные варианты. Если хотите то могу и в индвидуально ответить.

  телефонная база новосибирска Ку%BFить копию часов Omega в Новосибирске в на продать швейцарские часы

 4. Всем доброго дня и денег побольше! Подскажите смартфон с приличным экраном? Чтобы глаза не пухли. На этот раз что-то за адекватные деньги, а не за деньжищи, блин! Пока остановился вот на хайскрине. Не так много отзывов в сети. Говорят – Хорошая Машинка – стоит взять! Вот и вопрос у меня такой теперь – Интересует ваше мнение – Брать Highscreen или в кредит Samsung?
  Вот присмотрел такой смартфончик>>

 5. Salam biraz gec de olsa sohbetinize qowulmaq isteyirem. Menim qardawim lacin rayonunun zarisli kendinde 14.05.1992 ilde itkin duwub. Cox xaiw edirem. Hemin erazilerde, hemin vaxtlarda doyuwen, doyuwculeri taniyan ve ya az da olsa orda olan hadiselerden melumati olan veteranlardan varsa xaiw edirem heronima@mail.ru mail adresine elaqe saxlasin. Hemcinin nomrem 0554873186 komeyi deye bilecek biri olsa cox minnetdar olaram hormetli vetwranlarimiz…

 6. Salam menim.dayim esgerov vuqar siyaset oglu neftcala rayonunda 1994 ilde murov emeliyatindan sora xeber ala bilmemiwem ne oldusu ne.dirisinden kim taniyirsa xaiw edirem yazsin 23 ildi biz onu axtaririq

 7. Coz xaiw edirem 1994 fevralinda itgin duwub kim bilirsen melumati varsa facebokk sehfesinde cavad serdarov ve ya 050 228 28 32 nomresi ile elaqe saxlaya biler 23 ilde hec olmasa esgerov vuqar siyaset oglu neftcala rayonu bi xeber 23 ilde hec olmasa xaiw.edirem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s